ПРОДАЖБА НА АПАРАТМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 30.11.2021 г. в 08:41 ч.

ПРОДАЖБА НА АПАРАТМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
94982.00 лв.

Номер на публична продан:
0001094

Номер на изпълнително дело:
20217010400306

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Даме Груев" №1, ет.3, ап.4,5

Площ:
93.27 кв.м.

Срок:
от 17.11.2021 до 17.12.2021

Дата на отваряне:
20.12.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-306-21-17.11.2021-17.12.2021-1.pdf

ПРОДАЖБА НА АПАРАТМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖБА НА АПАРАТМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖБА НА АПАРАТМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖБА НА АПАРАТМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖБА НА АПАРАТМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6
ПРОДАЖБА НА АПАРАТМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 7
ПРОДАЖБА НА АПАРАТМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 8
ПРОДАЖБА НА АПАРАТМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 9

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010400306 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:СТЕФАН ИЛИАНОВ ШЕЙНОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.617.93.1.16, представляващ: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ от 93,27кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 617, в поземлен имот: 04279.617.93, в сграда: 04279.617.93.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Прилежащи части: Мазе №6 с площ от 2,31кв.м.; 0,019% - равняващи се на 0,06кв.м. От общите части на сградата и от правото на строеж и 2,688%ид.ч. От общите части на сградата – равняващи се на 8,41кв.м. ид.ч. и съотв. ид.ч. от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 04279.617.93.1.17; 04279.617.93.1.15, Под обекта: 04279.617.93.1.10, Над обета: 04279.617.93.1.23; 04279.617.93.1.22

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“ №1, ет.3, ап.4.5

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №4.5, на кота +8,90м., четвърти етаж с площ от 93,27кв.м., състоящ се от кухненски бокс, трапезария и дневна, две спални, коридор, санитарен възел и тераса, при съседи на апартамента: Апартамент 4.4, Апартамент 4.6 и коридор, ВЕДНО с 2,688%ид.ч. от общите части на сградата, равняващи се на 8,41кв.м. и съответните идеални часто от правото на строеж върху мястото, КАКТО и прилежащото му МАЗЕ №6 в сутерена на на жилищната сграда с площ от 2,31кв.м., при съседи на мазето: коридор за Мазе №7, ВЕДНО с 0,019%ид.ч. От общите части на сградата, равняващи се на 0,006кв.м. От правото на строеж върху мястото, находящи се в Сграда с обществено предназначение, състояща се от сутерен и седем жилищни етажа, построена в поземлен имот с ид.04279.617.93 с площ от 385,00кв.м. и поземлен имот с ид.04279.617.54 с площ от 336,00кв.м. И двата имота, заснети по кадастралната карта и регистри на гр. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-32/10.05.2006г. На изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменени със Заповед №КД-14-01-1439/16.12.2013г. На началника на СГКК – Благоевград с начин на трайпо ползване „За друг вид застровяне“ с предназначение „Урбанизирана територия“, представляващ обособени части от имот с пл.№4438 в квартал 216 В, по плана на втори микрорайон на гр. Благоевград, действащ към 2005г.

Начална цена 94 982лв./деветдесет и четири хиляди деветстотин осемдесет и два лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека вписана с дв.вх.рег.№5551 от 06.12.2018, акт 158, том 2, в сл. по вписванията гр. Благоевград и Договорна ипотека вписана с дв.вх.рег.№132 от 18.01.2019, акт 6, том 1, в сл. по вписванията гр. Благоевград, в полза на взискателя по делото; 2. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№2673 от 29.04.2021г., акт 93, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 17.11.2021г. до 17.00часа на 17.12.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „Първа инвестиционна банка”АД,IBAN:BG51FINV91507115055035, BIC FINVBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.12.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача Делян Тодоров Василев, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Даме Груев“ №1, ет.3, ап.4.5.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ