ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 02.12.2021 г. в 16:18 ч.

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
63467.00 лв.

Номер на публична продан:
0001095

Номер на изпълнително дело:
20187010400394

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Адрес:
ул. "Черна река" №100, ет.3, ап.17

Площ:
77.76 кв.м.

Срок:
от 19.11.2021 до 20.12.2021

Дата на отваряне:
21.12.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-394-18-19.11.2021-20.12.2021-1.pdf

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 7
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 8
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 9
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400394 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на третото лице: МАРИЯ ИВАНОВА ДАНЧОВА, Действащ като едноличен търговец с фирма: ЕТ „МИМИ СТИЛ – МАРИЯ ИВАНОВА“ с ЕИК: 101519668.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.752.316.1.15, представляващ: Жилище, апартамент, с площ: 77,76кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 752, в поземлен имот: 61813.752.316, в сграда: 61813.752.316.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 10,00 кв.м. идеални общи части на сградата; Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.752.316.1.14, 61813.752.316.16, Под обекта: 61813.752.316.1.6, Над обекта: 61813.752.316.1.24; 61813.752.316.1.62.

Административен адрес: гр. Разлог, ул. „Черна река“ №100, ет.3, ап.17

Подробно описание на самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.752.316.1.15: Самостоятелния обект се намирана трети етаж/ втори жилищен/ от четириетажна масивна жилищна сграда, с ателиета и гаражи на първо ниво, три жилищни етажа и тавански етаж, масивна конструкция със стоманобетонни греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация, на първо ниво – облицовка с теракота, а останалата част с декоративни плочи. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна. Парапет – метален, ажурен. Стълбищната клетка и обслужващите коридори са с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс. Входна врата – ПВЦ. Сградата се намира в широк център на град Разлог в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Достъпът до сградата се осъществя по вътрешна обслужваща улица на около петдесет метра северно от ул. „Черна Река“. Районът е застроен предимно с жилищни сгради /ниско застрояване/. Сградата се намира в западната част на гр. Разлог на около сто метра западно от пътя за село Бачево. По данни на третото лице сградата е с променен административен адрес, като актуалния административен адрес е гр. Разлог, ул. „Първа“ №1.За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №23 от 13.05.2009г., издадено от Общ. Разлог.

Самостоятелни обект се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, входно антре и тераса с достъп от дневната в югоизточната част на сградата. Всички помещения са с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично в дневната и във входното антре – декоративна облицовка с каменни плочи. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип „Армстронг“.

Терасата е с под – теракота, стени – облицовка с декоративни плочи, таван – варова мазилка и латекс. Парапет – дървен, ажурен. В самостоятелния обект има изградени и функциониращи Ел и ВиК инсталации. Дограма – ПВЦ. Вътрешни врати – МДФ, на банята с тоалетна алуминиева. Входна врата – метално с декоративно фолио. Апартамента е в много добро общо състояние.

 

Начална цена 63 467лв./шестдесет и три хиляди четиристотин шестдесет и седем лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Договорна ипотека №38, том II, рег.№1463, дело №225 от 2009г. на нотариус Сашка Витанова с рег.№489, вписан във вх. р-р на службата по вписванията – гр. Разлог под №1696 от 06.04.2009г., акт №74, том I, и Новиране на Договорна ипотека, вписано с Дв. вх. р-р на службата по вписванията – гр. Разлог под №1115 от 26.03.2019г., акт №174, том I, в полза на взискателя по делото: „С.Г.ГРУП“ ЕАД с ЕИК: 205942517;2.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2251 от 13.07.2020г., акт 14, том ІI;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 19.11.2021г. до 17.00часа на 20.12.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 21.12.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача МАРИЯ ИВАНОВА ДАНЧОВА, чрез дъщеря и МИХАЕЛА МИХАИЛОВА ПЕТРОВА с тел. за връзка: 0897/778334, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ