ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ ШВАРЦМЮЛЕР СПА 3 Е

Дата на публикуване: 21.02.2019 г. в 08:53 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ ШВАРЦМЮЛЕР СПА 3 Е - 1
Начална цена:
1530.00 лв.

Номер на публична продан:
0000676

Номер на изпълнително дело:
20107010400324

Вид на имота:
Ремаркета

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ж.к. "Струмско" Бетовон център "Олимп"

Дата на регистрация:
0000-00-00

Срок:
от 21.02.2019 до 21.03.2019

Дата на отваряне:
22.03.2019 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-324-10-21.02.2019-21.03.2019-11.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ ШВАРЦМЮЛЕР СПА 3 Е - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ ШВАРЦМЮЛЕР СПА 3 Е - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ ШВАРЦМЮЛЕР СПА 3 Е - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ ШВАРЦМЮЛЕР СПА 3 Е - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЛУРЕМАРКЕ ШВАРЦМЮЛЕР СПА 3 Е - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 във връзка с чл.474 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20107010400324 НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ /ППС/ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:“ ИВОНИ “ ЕООД с ЕИК: 101678955.

 

ОПИСАНИЕ НА ППС –тo:

Полуремарке:

Марка: ШВАРЦМЮЛЕР, модел: СПА 3 Е

ДК № Е 26 37 ЕА, рама№ VAVSAP335WH126634

Подробно описание на ППС-то: Странична и горна щора – напълно унищожени. Трансмисия – цялостно обхваната от корозия; Гуми – на 100% износени. Под – набъбнал от влага; Спирачна система – повредена. Не е в движение.

 

Началната цена 1 530лв./хиляда петстотин и тридесет лева./

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Благоевград

от 9.00часа на 21.02.2019г. до 17.00часа на 21.03.2019г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на вещта, която желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всяко ППС се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 22.03.2019г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. Благоевград.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочено ППС-то за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на ППС-то. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на ППС-то, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да ги закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача Катя Василева Димитрова с тел. 0884/301775 – За Полуремарке:ШВАРЦМЮЛЕР, модел: СПА 3 Е с ДК № Е 26 37 ЕА, на адрес: гр. Благоевград, ж.к. „Струмско”, Бетонов център „Олимп”.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ