ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ ППС - 2 ВЛЕКАЧА И 2 ПОЛУРЕМАРКЕТА - ЦИСТЕРНИ

Дата на публикуване: 20.12.2017 г. в 19:14 ч.

ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ ППС - 2 ВЛЕКАЧА И 2 ПОЛУРЕМАРКЕТА - ЦИСТЕРНИ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000877

Номер на изпълнително дело:
20177010400031

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Благоевград

Дата на регистрация:
0000-00-00

Срок:
от 22.12.2017 до 22.01.2018

Дата на отваряне:
23.01.2018 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-31-17-22.12.2017-22.01.2018-2.pdf

ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ ППС - 2 ВЛЕКАЧА И 2 ПОЛУРЕМАРКЕТА - ЦИСТЕРНИ - 2
ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ ППС - 2 ВЛЕКАЧА И 2 ПОЛУРЕМАРКЕТА - ЦИСТЕРНИ - 3
ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ ППС - 2 ВЛЕКАЧА И 2 ПОЛУРЕМАРКЕТА - ЦИСТЕРНИ - 4
ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ ППС - 2 ВЛЕКАЧА И 2 ПОЛУРЕМАРКЕТА - ЦИСТЕРНИ - 5
ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ ППС - 2 ВЛЕКАЧА И 2 ПОЛУРЕМАРКЕТА - ЦИСТЕРНИ - 6
ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ ППС - 2 ВЛЕКАЧА И 2 ПОЛУРЕМАРКЕТА - ЦИСТЕРНИ - 7
ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ ППС - 2 ВЛЕКАЧА И 2 ПОЛУРЕМАРКЕТА - ЦИСТЕРНИ - 8
ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ ППС - 2 ВЛЕКАЧА И 2 ПОЛУРЕМАРКЕТА - ЦИСТЕРНИ - 9
ПРОДАЖБА НА 4 БРОЯ ППС - 2 ВЛЕКАЧА И 2 ПОЛУРЕМАРКЕТА - ЦИСТЕРНИ - 10

Описание:

                                                                                                          ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 във връзка с чл.474 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. Дело №20177010400031 НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ /ППС-та/ СОБСТВЕНОСТ НА ДЛЪЖНИКА: „СПИИД ТРАНС ОИЛ“ ООД с ЕИК: 200491359.

ОПИСАНИЕ НА ВЕЩИТЕ /ППС-тата/:

1). Влекач:

Марка: ДАФ, модел: ЦФ 85.430

ДК № Е1582ВХ, рама №XLRTE85XCOE651075, цвят: син; Двигател: Дизел;

Начална цена 12 488лв./дванадесет хиляди четиристотин осемдесет и осем лева./

Върху крайната цена се начислява данък добавена стойност на осн. чл.2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС.

2).Полуремарке:

Марка: КЛАСЕР, модел: ТСА 30 Ц

ДК № Е7435ЕА, рама №3881047, цвят: машинно сив/бял;

Начална цена 27 000лв./двадесет и седем хиляди лева./

Върху крайната цена се начислява данък добавена стойност на осн. чл.2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС.

3). Влекач:

Марка: МАН, модел: 18.483 ФЛС

ДК № Е3009КН, рама №WMAH01ZZ84G170827, цвят: червен; Двигател: Дизел;

Начална цена 12 623лв./дванадесет хиляди шестстотин двадесет и три лева./

Върху крайната цена се начислява данък добавена стойност на осн. чл.2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС.

4).Полуремарке:

Марка: МЕТАЛОВУГА, модел: 36-40 АМ

ДК № Е 9676 ЕА, рама №TX93640AM0Y047039; цвят: бял;

Начална цена 14 445лв./четиринадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет лева./

Върху крайната цена се начислява данък добавена стойност на осн. чл.2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС.

Забележка: За гореописаните ППС-та има учреден Договор за залог в полза на „ПИБ“ АД

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 22.12.2017г. до 17.00часа на 22.01.2018г.,

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в банка “ДСК” ЕАД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на вещта, която желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 23.01.2018г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр.БЛАГОЕВГРАД.

ЗА ВСЯКО ОТ ППС-тата се ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Валидни са само наддавателни предложения на стойност равна на цената на вещите или по голяма от нея.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на движимите вещи, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да ги закупят: Всеки ден в дните на извършване на проданта: 1). За Влекач: ДАФ, модел: ЦФ 85.430 и Полуремарке: КЛАСЕР, модел: ТСА 30 Ц след предварителна уговорка с пазача: Кирил Митрев Валеов с тел. за връзка: 0884/263123, на адрес: гр. Благоевград, Паркинга на фирма „КИОГ“ ЕООД. 2). За Влекач: МАН, модел: 18.483 ФЛС и Полуремарке: МЕТАЛОВУГА, модел: 36-40 АМ след предварителна уговорка с пазача: юриск. Капка Салмова /“ПИБ“ АД/ с тел. за връзка: 073/827715, на адрес: с. Бело поле, Паркинга на фирма „Промишлена Енергетика“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ