ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО РИЛЦИ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 15.04.2024 г. в 09:09 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО РИЛЦИ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - 1
Начална цена:
677.00 лв.

Номер на публична продан:
0000760

Номер на изпълнително дело:
20157010401087

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
м. "Джампалица", и с. Рилци, общ. Благоевград

Площ:
1500.00 кв.м.

Срок:
от 16.04.2024 до 16.05.2024

Дата на отваряне:
17.05.2024 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-1087-15-16.04.2024-16.05.2024-13.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО РИЛЦИ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - 2
ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО РИЛЦИ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - 3
ПРОДАЖБА НА 1/3 (една трета) ИДЕАЛНА ЧАСТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО РИЛЦИ, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД - 4

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010401087 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ПЕТЪР НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/3 (една трета) идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 62699.37.5, с площ: 1 500кв.м., ЕКАТТЕ:62699, в кадастрален район: 37, по кадастралната карта на гс. Рилци, общ. Благоевград. Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 5; Номер по предходен план:037005; Съседи: 62699.37.4, 62699.37.221, 62699.37.8, 62699.37.227;

Административен адрес: местността “ ГОРЕН РИД “, землището на с. Рилци, общ. Благоевград

Описание по стар идентификатор:1/3 (една трета) идеална част отПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на с. Рилци, общ. Благоевград, представляващ НИВА с площ от 1500кв.м. , пета категория, в местността “ ГОРЕН РИД “, съставляващ имот №037005, по плана за земеразделяне, при съседи: имот №037004 – нива на наследници на СТОИЛКО АТАНАСОВ ИВАНОВ, имот №000221 – полски път на кметство на с. Рилци, имот №037006 – нива на Община ползвател и имот №00227 – полски път на кметство с. Рилци;

Начална цена 677лв./шестстотин седемдесет и седем лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2293 от 16.07.2010г., акт 187, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№3386 от 27.10.2011г., акт 77, том IІ; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2501 от 29.07.2010г., акт 6, том IІ; 4.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№5277 от 04.11.2015г., акт 34, том ІI; 7. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2502 от 29.07.2010г., акт 34, том IІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Благоевград

от 9.00часа на 16.04.2024г. до 17.00часа на 16.05.2024г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК”АД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 17.05.2024г. от 14.00часа в сградата на Районен съд - гр. Благоевград.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ