ПРОДАЖБА НА КАФЕ-АПЕРИТИВ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС

Дата на публикуване: 03.11.2023 г. в 16:22 ч.

ПРОДАЖБА НА КАФЕ-АПЕРИТИВ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС - 1
Начална цена:
179965.00 лв.

Номер на публична продан:
0000797

Номер на изпълнително дело:
20167010400261

Вид на имота:
Заведение

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Кралев двор" №4

Площ:
232.26 кв.м.

Срок:
от 06.11.2023 до 06.12.2023

Дата на отваряне:
07.12.2023 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПП-261-16-06.11.2023-06.12.2023-24.pdf

ПРОДАЖБА НА КАФЕ-АПЕРИТИВ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС - 2
ПРОДАЖБА НА КАФЕ-АПЕРИТИВ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС - 3
ПРОДАЖБА НА КАФЕ-АПЕРИТИВ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС - 4
ПРОДАЖБА НА КАФЕ-АПЕРИТИВ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС - 5
ПРОДАЖБА НА КАФЕ-АПЕРИТИВ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400261НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник:КАНДАХАР БАНСКО“ ЕООД с ЕИК:201439778.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект, разположен в ЖИЛИЩНА СГРАДА 1 с подземен паркинг и кафе – аперитив, с административен адрес: гр. Банско, Община Банско, Област Благоевград, ул. „Кралев двор“ №4, с обща застроена площ на сградата от 330,75 кв.м. и с обща разгъната застроена площ от 1 709,93 кв.м., която сграда е изградена на основание Разрешение за строеж №48/09.03.2006г. , издадено от Главния архитект на Община Банско и инвестиционни проекти, одобрени на 01.03.2006г. от Главния архитект на Община Банско, и е въведена в експлоатация съгласно Разрешение за ползване №СТ-12-21/14.01.2009г., издадено от ДНСК в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.11.97 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, одобрени със Заповед №РД-18-81 от 10.12.2009г., на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: местност „Грамадето“, целият с площ от 1 411 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10м до 15м), при съседи съгласно Скица №11528/27.06.2011г., издадено от СГКК – Благоевград: поземлени имоти с идентификатор 02676.11.80, 02676.11.99, 02676.11.81, 02676.11.78 и 02676.11.92, който поземлен имот е идентичен с ИМОТ с планоснимачен №011097, находящ се в землището на гр. Банско, местността„Грамадето“, образуван вследствие обединяването на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011023 и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011024, съгласно Заповед №01-152/17.07.2008г., издадена от Община Банско, а именно:

 

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 02676.11.97.1.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, разположен на 2 нива, с площ от 232,26кв.м., с предназначение: за обществено хранене, при съседи съгласно Схема №10989/17.06.2011г., издадена от СГКК – Благоевград: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.26, под обекта – самостоятелен обект с идентификатор 02676.11.97.1.23, над обекта - самостоятелни обекти с идентификатори 02676.11.97.1.2, 02676.11.97.1.1, 02676.11.97.1.5, 02676.11.97.1.4 и 02676.11.97.1.3, заедно с прилежащите на обекта идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот, в който е построена сградата. Съгласно строителната документация гореописаният самостоятелен обект представлява КАФЕ – АПЕРАТИВ, разположено на кота +-0,00м., включващо: кухненска част, със застроена площ от 47,54 кв.м., състоящо се от кухня, миално помещение, помещение за отпадъци, съблекалня, тоалетна и две преддверия, и кафе, със застроена площ от 155,29 кв.м., състоящо се от кафе, бар, кафе – зона пушачи, преддверие и две тоалетни, при граници: фоайе, ски гардероб, ски работилница, от три страни – двор;

Начална цена 179 965лв./сто седемдесет и девет хиляди деветстотин шестдесет и пет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№2038 от 30.06.2011г., акт 96, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№392 от 18.02.2014г., акт 50, том І; 3. Подновяване на Договорна ипотека , вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№903 от 26.02.2021г., акт 1, том ІI;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 06.11.2023г. до 17.00часа на 06.12.2023г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, IBAN: BG77 BGUS91601003471302, BIC BGUSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 07.12.2023г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача: ИВАН МИХАЙЛОВ КАДЕВ с тел. за връзка: 0897/511622, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ