ПРОДАЖБА НА ФИТНЕС В ЖИЛИЩНА СГРАДА "ПРЕСПА" В ГР. БАНСКО

Дата на публикуване: 13.01.2022 г. в 16:54 ч.

ПРОДАЖБА НА ФИТНЕС В ЖИЛИЩНА СГРАДА "ПРЕСПА" В ГР. БАНСКО - 1
Начална цена:
77120.00 лв.

Номер на публична продан:
0000803

Номер на изпълнително дело:
20157010400704

Вид на имота:
Заведение

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Стражите" №18, ЖС "Преспа"

Площ:
167.70 кв.м.

Срок:
от 14.01.2022 до 14.02.2022

Дата на отваряне:
15.12.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-704-15-14.01.2022-14.02.2022-FITNES-3.pdf

ПРОДАЖБА НА ФИТНЕС В ЖИЛИЩНА СГРАДА "ПРЕСПА" В ГР. БАНСКО - 2
ПРОДАЖБА НА ФИТНЕС В ЖИЛИЩНА СГРАДА "ПРЕСПА" В ГР. БАНСКО - 3
ПРОДАЖБА НА ФИТНЕС В ЖИЛИЩНА СГРАДА "ПРЕСПА" В ГР. БАНСКО - 4
ПРОДАЖБА НА ФИТНЕС В ЖИЛИЩНА СГРАДА "ПРЕСПА" В ГР. БАНСКО - 5
ПРОДАЖБА НА ФИТНЕС В ЖИЛИЩНА СГРАДА "ПРЕСПА" В ГР. БАНСКО - 6
ПРОДАЖБА НА ФИТНЕС В ЖИЛИЩНА СГРАДА "ПРЕСПА" В ГР. БАНСКО - 7
ПРОДАЖБА НА ФИТНЕС В ЖИЛИЩНА СГРАДА "ПРЕСПА" В ГР. БАНСКО - 8
ПРОДАЖБА НА ФИТНЕС В ЖИЛИЩНА СГРАДА "ПРЕСПА" В ГР. БАНСКО - 9
ПРОДАЖБА НА ФИТНЕС В ЖИЛИЩНА СГРАДА "ПРЕСПА" В ГР. БАНСКО - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010400704 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: „АРКАДИЯ 2005“ ООД с ЕИК: 131375169.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.139.1.144, Предназначение на самостоятелния обект: За спортна и развлекателна дейност с площ: 167,70кв.м., Брой нива на обекта:1 ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.139, в сграда: 02676.17.139.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 27,50кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.139.1.1, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.139.1.4; 02676.17.139.1.3

Административен адрес: гр. Банско, ул. „Стражите“ №18, вх. А, ет.1 /Жилищна сграда „ПРЕСПА“/

Описание по стар идентификатор: ФИТНЕС ЦЕНТЪР, находящ се в блок А, разположен на кота -2,80м и на кота -3,10м, състоящ се от: фитнес зала, сауна, витамин бар, фоайе, две съблекални, две предверия, три бани и две тоалетни, целият с площ от 167,70кв.м., заедно с 2,61% идеални части, съответстващи на 27,50кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, при граници: ателие PR-А-1-01 („пе“ –латинско, „ер“ – латинско, А-едно-нула-едно), коридор, стълбище и от три страни двор.

 

Начална цена 77 120лв./седемдесет и седем хиляди сто и двадесет лева./

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла начл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.

 

Забележка: Гореописаният недвижим имот се намира в четириетажна масивна жилищна сграда със сутерен и подпокривно ниво. За сградата е издадено Разрешение за ползване №СТ-12-828 от 2008г. на ДНСК – София.

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№235 от 11.02.2010г., акт 13, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2218 от 09.06.2014г., акт 18, том ІІІ; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4067 от 01.10.2015г., акт 75, том ІV; 4. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№317 от 05.02.2020г., акт 74, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 14.01.2022г. до 17.00часа на 14.02.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Обединена Българска Банка” АД, №BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 15.02.2022г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АНТОН ДИМИТРОВ МАЛЧОВ с тел. за връзка: 0886/651066, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ