ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 12.04.2021 г. в 16:46 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
20802.00 лв.

Номер на публична продан:
0000813

Номер на изпълнително дело:
20097010400378

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Кресна

Адрес:
ул. "Перун" №35, бл.1, вх.А, ет.2, ап.5

Площ:
74.05 кв.м.

Срок:
от 13.04.2021 до 13.05.2021

Дата на отваряне:
14.05.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПП-378-09-13.04.2021-13.05.2021-25.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.494 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20097010400378 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ЮЛИАН ДОБРИНОВ ПЕТКОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

АПАРТАМЕНТ №5 /пет/, с РЗП от 74,05кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, находящ се на втори етаж, срещу стълбищната клетка, в жилищен блок, построен в УПИ ХІV /четиринадесети/, имот пл. №385 /триста осемдесет и пети/, в квартал 29 /двадесет и девети/, по регулационния план на гр. Кресна, общ. Кресна, ведно с избено помещение №5 /пет/ с РЗП от 16,59кв.м., и таванско помещение №5 /пет/ с РЗП от 22,61кв.м., ведно с припадащите се 8,3258% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток – двор, запад – коридор, север – апартамент №4, юг – апартамент №6, отгоре – тавански помещения №3 и №5 и от долу – апартамент №2, съседи на избеното помещение: изток – коридор, запад – двор, север – мазе №4, юг – стълбище и от горе - апартамент №1, и съседи на таванското помещение: изток – двор, запад – коридор, север – двор, юг – общ таван, от долу – апартамент №5 и от горе – покрив.

Административен адрес: гр.Кресна, ул. ”Перун”, №35,бл.1, вх.А, ет.2, ап.5

 

Начална цена 20 802лв./двадесет хиляди осемстотин и два лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека, вписана в дв.вх.рег.299 от 12.02.2008, акт №1, том І на службата по вписвания гр. Сандански; 2. Подновяване на Законна ипотека, вписана в дв.вх.рег.95 от 18.01.2018г., акт №16, том І на службата по вписвания гр. Сандански; 3. Цесия, вписана в дв.вх.рег.157 от 08.02.2012г., акт №2, том І на службата по вписвания гр. Сандански; 4. Възбрана от ЧСИ Ал. Цанковски с рег.№701, вписана в дв.вх.рег.1307 от 19.06.2009г., акт №68, том І на службата по вписвания гр. Сандански.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 09.00часа на 13.04.2021г. до 17.00часа на 13.05.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 14.05.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, на адрес: гр.Кресна, ул. ”Перун”, №35,бл.1, вх. А, ет.2, ап.5, след предварителна уговорка с пазача Илияна Боянова Атанасова – ръководител офис Благоевград на „ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, тел. за връзка: 073/829796.

Телефон за информация и сигнали: 073/831138.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ