ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ (НАДПРИЗЕМЕН)

Дата на публикуване: 09.01.2022 г. в 15:37 ч.

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ (НАДПРИЗЕМЕН)  - 1
Начална цена:
57505.00 лв.

Номер на публична продан:
0000821

Номер на изпълнително дело:
20127010400633

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Васил Кънчев" №14, ет.1

Площ:
90.00 кв.м.

Срок:
от 10.01.2022 до 10.02.2022

Дата на отваряне:
11.02.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-633-12-10.01.2022-10.02.2022-21.pdf

ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ (НАДПРИЗЕМЕН)  - 2
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ (НАДПРИЗЕМЕН)  - 3
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ (НАДПРИЗЕМЕН)  - 4
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ (НАДПРИЗЕМЕН)  - 5
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ (НАДПРИЗЕМЕН)  - 6
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ (НАДПРИЗЕМЕН)  - 7
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ (НАДПРИЗЕМЕН)  - 8
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ (НАДПРИЗЕМЕН)  - 9
ПРОДАЖБА НА ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ (НАДПРИЗЕМЕН)  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400633 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: АНДОН ДИМИТРОВ ВРЪМБАКОВ и съпругата му СТАНА ИЛИЕВА ВРЪМБАКОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 65334.300.405.1.1, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 90,00кв.м., Брой етажи: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен имот: 65334.300.405, в сграда: 65334.300.405.1, по кадастралната карта на гр. Сандански. Прилежащи части: две зимнични помещения, съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Над обекта: 65334.300.405.1.2, Над обекта: няма;

Административен адрес: гр. Сандански, ул. “ Васил Кънчев “, №14, ет.1

Описание по стар идентификатор:ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ (НАДПРИЗЕМЕН), със застроена площ от 90,00кв.м., ведно с двете зимнични помещения от 1/2 (едноетажна откъм улицата, двуетажна откъм дворното място – построена върху терен с денивелация) МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, построена в северозападната част на урегулиран поземлен имот Х-275 (десети, отреден за имот с планоснимачен номер двеста седемдесет и пет) в квартал 12 по действащия план на гр. Сандански, целият имот на площ от 300кв.м., при съседи на имота по скица: юг – урегулиран поземлен имот ХІ, север – урегулиран поземлен имот ІХ, запад – улица, изток – урегулиран поземлен имот ХVІІІ, североизток – урегулиран поземлен имот VІІІ, при съседи по нотариален акт: улица, наследници на ВАСИЛ ГЕЧЕВ, ВЕЛЬО ВЕЛЕВ и СТОЯН ШАЛАМАНОВ, ведно със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда.

 

Начална цена 57 505лв./петдесет и седем хиляди петстотин и пет лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1188 от 23.04.2008г., акт 160, том І; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№491 от 28.02.2007г., акт 49, том І;3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1443 от 14.08.2012г., акт 114, том І; 4. Цесия, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№158 от 08.02.2012г., акт 5, том І; 5.Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№625 от 28.03.2018г., акт 115, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 10.01.2022г. до 17.00часа на 10.02.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД,IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 11.02.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазачите: АНДОН ДИМИТРОВ ВРЪМБАКОВ и съпругата му СТАНА ИЛИЕВА ВРЪМБАКОВА, тел. за връзка: 0882/838853, 0896/228193, 0877/612006; 0894/684255, на адрес:гр. Сандански, ул. “ Васил Кънчев “, №14, ет.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ