ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - СТОПАНСКИ ДВОР

Дата на публикуване: 13.04.2021 г. в 18:31 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - СТОПАНСКИ ДВОР - 1
Начална цена:
14730.00 лв.

Номер на публична продан:
0000850

Номер на изпълнително дело:
20137010400470

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Българчево

Адрес:
общ. Благоевград, м. "Веляко"

Площ:
1812.00 кв.м.

Срок:
от 14.04.2021 до 14.05.2021

Дата на отваряне:
17.05.2021 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-470-13-14.04.2021-14.05.2021-10.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - СТОПАНСКИ ДВОР - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - СТОПАНСКИ ДВОР - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - СТОПАНСКИ ДВОР - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - СТОПАНСКИ ДВОР - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - СТОПАНСКИ ДВОР - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - СТОПАНСКИ ДВОР - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - СТОПАНСКИ ДВОР - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - СТОПАНСКИ ДВОР - 9

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.494 от ГПК,

 

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400470 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарния длъжник: ДИМИТЪР ИВАНОВ СЕКУЛОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Поземлен имот с идентификатор: 07377.82.4, ЕКАТТЕ: 07377, в кадастрален район: 82, по кадастралната карта на с. Българчево. Площ на поземления имот:1 812,00кв.м.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; Категория на земята: 0; Съседи: 07377.47.13, 07377.78.149, 07377.82.3, 07377.82.1;

Адрес на поземления имот: местността “ВЕЛЯКО“, землището на с. Българчево

Описание по стар идентификатор: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване “ СТОПАНСКИ ДВОР ”, целият с площ от 1 812,00кв.м., находящ се в местността “ВЕЛЯКО“, землището на с. Българчево, общ. Благоевград, представляващ имот №082004, по картата на землището, при съседи на имота: имот №082003 – стопанско двор на ДПФ – МЗГ, имот№047013 – овощна градина на наследниците на СПАС МИТОВ ЦВЕТАНСКИ, имот №000149 – път ІV клас на общ. Благоевград и имот №082001 – дере на общ. Благоевград.

Начална цена 14 730лв. /четиринадесет хиляди седемстотин и тридесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№93 от 25.01.2007г., акт 16, том 1; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№5703 от 16.12.2016г., акт 239, том 3; 3. Договор за цесия, вписан в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№5073 от 08.11.2018г., акт 120, том 2; 4. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2250 от 18.06.2013г., акт 6, том 2;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 14.04.2021г. до 17.00часа на 14.05.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК”АД №BG53STSA93000012210175, BIC код - STSABGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 17.05.2021г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ИВАН ДИМИТРОВ СЕКУЛОВ, с тел.за връзка: 0894/727875 на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ