ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН В ГРАД БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 13.04.2021 г. в 18:28 ч.

ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН В ГРАД БЛАГОЕВГРАД - 1
Начална цена:
25090.00 лв.

Номер на публична продан:
0000853

Номер на изпълнително дело:
20137010400524

Вид на имота:
Магазин

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Пейо Яворов" бл.Г

Площ:
50.26 кв.м.

Срок:
от 14.04.2021 до 14.05.2021

Дата на отваряне:
17.05.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-524-13-14.04.2021-14.05.2021-MAGAZIN-17.pdf

ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН В ГРАД БЛАГОЕВГРАД - 2
ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН В ГРАД БЛАГОЕВГРАД - 3
ПРОДАЖБА НА МАГАЗИН В ГРАД БЛАГОЕВГРАД - 4

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400524 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: “ М.С.Ц. – 2 “ ООД с ЕИК: 101613060.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

МАГАЗИН Б2 с идентификатор: 04279.627.80.4.14 по кадастралната карта на гр. Благоевград, с площ от 50,26кв.м., находящ се на първо ниво на кота 0,00м. от пететажна жилищна сграда с магазини, състоящ се от търговска зала, склад и санитарен възел, ВЕДНО с 1.881%идеални части от общите части на сградата равни на 5,86кв.м. и съответните идеални части от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Благоевград, ул. “ Пейо Крачолов Яворов “, бл.Г, ет.0, /обект Магазин Б2/

 

Начална цена 25 090лв./двадесет и пет хиляди и деветдесет лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№261 от 08.02.2010г., акт 23, том І; 2.Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№71 от 10.01.2020г., акт 24, том І;3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с вх.рег.№2220 от 17.06.2013г., акт 4, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 14.04.2021г. до 17.00часа на 14.05.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 17.05.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЧСИ Ал.Цанковски с рег.№701 чрез ПЧСИ КИРИЛ АТАНАСОВ, тел.за връзка: 073/831138, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ