ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПАРЦЕЛА

Дата на публикуване: 24.02.2023 г. в 15:59 ч.

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПАРЦЕЛА - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0000856

Номер на изпълнително дело:
20177010400143

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Кожух" №5

Площ:
676.00 кв.м.

Срок:
от 27.02.2023 до 27.03.2023

Дата на отваряне:
28.03.2023 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-143-17-27.02.2023-27.03.2023-17-PETRICH.pdf

ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПАРЦЕЛА - 2
ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПАРЦЕЛА - 3
ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПАРЦЕЛА - 4
ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПАРЦЕЛА - 5
ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПАРЦЕЛА - 6
ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПАРЦЕЛА - 7
ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПАРЦЕЛА - 8
ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПАРЦЕЛА - 9
ПРОДАЖБА НА 5/12 ИД.Ч. ОТ ПАРЦЕЛ И ДВА БРОЯ ДРУГ ВИД САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ - СТАИ, НАХОДЯЩИ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПАРЦЕЛА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400143 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ШАЙКОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

I). 5/12(пет дванадесети) идеални части отПоземлен имот с идентификатор: 56126.601.3623, с площ 676,00кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, по кадастралната карта на гр. Петрич, Стар идентификатор: няма, Номер по преходен план: 503,3623, квартал: 27, парцел: XI, Съседи на поземления имот: 56126.601.513, 56126.601.514, 56126.601.515, 56126.601.503, 56126.601.222, 56126.601.504.

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Кожух“ №5

Подробно описание Поземлен имот с идентификатор: 56126.601.3623: Поземления имот е с почти правилна форма без денивелация. По имотни граници в незастроената част е изградена ограда от бетонни ивични основи и телена мрежа на циментови колци, частично от изток – на метални колци. От север са монтирани входна и две гаражни врати – метални ажурни. В незастроената част имота, частично е застлан с бетон, а останалата част е обработваема. В имота има Ел. и ВиК инсталации. В имота са изградени две масивни сгради. Същият се намира в широк център на гр. Петрич, в източната му част в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сгради ниско застрояване.

Начална цена 2 512лв./две хиляди петстотин и дванадесет лева./

 

II). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.601.3623.2.4, представляващ: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ: 8,75 кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, в поземлен имот: 56126.601.3623, в сграда: 56126.601.3623.2 по кадастралната карта на гр.Петрич, Брой нива на обекта: 1, Стар идентификатор: няма, Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.601.3623.2.5, под обекта: няма, над обекта: 56126.601.3623.2.1.

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Кожух“ №5, ет.0

Подробно описание Самостоятелен обект в сграда имот с идентификатор: 56126.601.3623.2.4: Самостоятелни обект представлява стая със светла височина от 2,15м. и е с под – дървена дюшеме, стени и таван – варова мазилка и латекс. Има изградена Ел. инсталация. дограма – двукатна дървена. Входна врата – шпервана.

Начална цена 1 471лв./хиляда четиристотин и седемдесет и един лева./

 

III). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 56126.601.3623.2.7, представляващ: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с площ: 15,18 кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 601, в поземлен имот: 56126.601.3623, в сграда: 56126.601.3623.2 по кадастралната карта на гр.Петрич, Брой нива на обекта: 1, Стар идентификатор: няма, Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56126.601.3623.2.6, под обекта: няма, над обекта: 56126.601.3623.2.1.

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Кожух“ №5, ет.0

Подробно описание Самостоятелен обект в сграда имот с идентификатор: 56126.601.3623.2.7: Самостоятелния обект представлява стая със светла височина от 2,15м. и е с под – циментова замазка и талашитени плоскости. Стени и таван – варова мазилка и латекс, частично по стени – фаянс. Има изградени бетонна мивка облицована с фаянс. Има изградени Ел. и ВиК инсталации. Дограма и врата към терена – дървени. Входна врата – шпервана.

Начална цена 2 553лв./две хиляди петстотин петдесет и три лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№472 от 17.03.2017г., акт 28, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 27.02.2023г. до 17.00часа на 27.03.2023г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 28.03.2023г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ШАЙКОВ с тел. за призоваване: 0882/881795, на адрес: гр. Петрич, ул. „Кожух“ №5. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ