ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА

Дата на публикуване: 28.02.2023 г. в 08:54 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА - 1
Начална цена:
3997.00 лв.

Номер на публична продан:
0000858

Номер на изпълнително дело:
20177010400143

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Влахи

Адрес:
общ. Кресна

Площ:
3516.00 кв.м.

Срок:
от 06.03.2023 до 06.04.2023

Дата на отваряне:
13.04.2023 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-143-17-06.03.2023-06.04.2023-17-VLAHI.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА - 7
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА - 8
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА - 9
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ВЕДНО С 1/2 ИД.Ч. ОТ ПОСТРОЕНАТА В ИМОТА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400143 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ШАЙКОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1/2(една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 11569.200.142, с площ 3516кв.м., Трайно предназначение на теритирията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, ЕКАТТЕ: 11569, в кадастрален район: 200, по кадастралната карта на с. Влахи, общ. Кресна, обл. Благоевград, Стар идентификатор: няма, Номер по преходен план: няма, Съседи на поземления имот: 11569.200.417, 11569.200.244, 11569.200.143, 11569.200.144, 11569.200.141, 11569.200.212.

Адрес на поземления имот: с. Влахи, общ. Кресна, обл. Благоевград, ВЕДНО с изградената в гореописдания имот:

1/2(една втора идеална част) от Сградапредставляваща: Селскостопанска сграда, с площ: 17.00 кв.м., с идентификатор: 11569.200.142.3, ЕКАТТЕ: 11569, в кадастрален район: 200, в поземлен имот: 11569.200.142, по кадастралната карта на с. Влахи, общ. Кресна, обл. Благоевград, Брой етажи: 1, Стар идентификатор: няма, Номер по преходен план: няма.

Административен адрес: с. Влахи, общ. Кресна, обл. Благоевград

 

Обща начална цена 3 997лв./три хиляди деветстотин деветдесет и седем лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№510 от 17.03.2017г., акт 49, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 06.03.2023г. до 17.00часа на 06.04.2023г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 07.04.2023г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: с. Влахи, общ. Кресна, обл. Благоевград.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ