ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ЧЕТВЪРТИ /ТАВАНСКИ/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ

Дата на публикуване: 11.05.2023 г. в 16:00 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ЧЕТВЪРТИ /ТАВАНСКИ/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 1
Начална цена:
4130.00 лв.

Номер на публична продан:
0000886

Номер на изпълнително дело:
20177010400172

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Кресна

Адрес:
ул. "Яне Сандански" №16

Площ:
154.50 кв.м.

Срок:
от 12.05.2023 до 12.06.2023

Дата на отваряне:
13.06.2023 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-172-17-12.05.2023-12.06.2023-18.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ЧЕТВЪРТИ /ТАВАНСКИ/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ЧЕТВЪРТИ /ТАВАНСКИ/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ЧЕТВЪРТИ /ТАВАНСКИ/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 8
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ЧЕТВЪРТИ /ТАВАНСКИ/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 9
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ЧЕТВЪРТИ /ТАВАНСКИ/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ  - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400172НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника по делото:ЕВГЕНИ МИТКОВ ДЕСПОДОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

 1/2(една втора) идеална част от ЧЕТВЪРТИ /ТАВАНСКИ/ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, от четриетажна масивна жилищна сграда с партерен етаж, три жилищни етажа и четвърти /тавански/ жилищен етаж, построена в парцел VІІІ, квартал 72 по регулационния план на гр. Кресна, обл. Благоевград, целият парцел с площ от 640,00кв.м., при съседи на имота: улица и парцели VІІ и ІХ от същия квартал, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Кресна, обл. Благоевград, ул. „Яне Сандански“ №16

Подробно описание на Четвърти /тавански/ жилищен етаж: Четвъртия етаж /Тавански/ и е със застроена площ при замерване на място от 154.50кв.м., като от общата застроена площ на сградата е извадена полезната площ на стълбищната клетка с площ при замерване на място от 11,50кв.м. Същият представлява едно общо помещение с височина на билото от 4,20м. и две тераси от юг и от запад на сградата. В обема на общото помещение са обособени три броя помещения с частично изградени тухлени оградни стени. Таванското помещение е с два броя входни врати от стълбищната клетка. Входни и вътрешни врати – дървени. Дограма – еднокатна дървена. Ел. инсталация до точка.

Начална цена 4 130лв. /четири хиляди сто и тридесет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1091 от 22.05.2017г., акт 86, том І; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1007 от 15.05.2017г., акт 81, том І; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2471 от 10.10.2016г., акт 162, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 12.05.2023г. до 17.00часа на 12.06.2023г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Обединена българска банка”АД, IBAN:BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 13.06.2023г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЕВГЕНИ МИТКОВ ДЕСПОДОВ с тел. за призоваване: 0877/600600, на адрес: гр. Кресна, обл. Благоевград, ул. „Яне Сандански“ №16.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ