ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Дата на публикуване: 21.06.2022 г. в 17:13 ч.

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 1
Начална цена:
19073.00 лв.

Номер на публична продан:
0000899

Номер на изпълнително дело:
20127010400684

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Адрес:
къща Камелия, м. "Писана черква"

Площ:
68.47 кв.м.

Срок:
от 22.06.2022 до 22.07.2022

Дата на отваряне:
25.07.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-684-12-22.06.2022-22.07.2022-ЗА 2 АПАРТАМЕНТА-18.pdf

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 2
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 3
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 4
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 5
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 6
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 7
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 8
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В КЪЩА "КАМЕЛИЯ", ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ - 9

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400684 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ, предмет на Договорна ипотека с вх.№5198 от 18.06.2008г., акт№111, том ІІ, дело 4771 иДоговорна ипотекас вх.№ №732 от 12.03.2010г., акт №25, том І, дело №440/2010г. вписани в сл. по вписванията гр. Разлог, СОБСТВЕНОСТ НА ДЛЪЖНИКА ПО ДЕЛОТО:“ М С И ДИВЕЛОПМЪНТС “ ООД с ЕИК: 175152578.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ и ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ:

I). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 61813.532.31.1.23, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 68,47кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 532, в поземлен имот: 61813.532.31, в сграда: 61813.532.31.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.532.31.1.22; 61813.532.31.1.39, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.532.31.1.25; 61813.532.31.1.26

Административен адрес: гр. Разлог, къща Камелия, м. Писана черква, вх.2, ет.0, ап.23

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ № D23, находящ се на сутеренен етаж на сграда “ D КАМЕЛИЯ ХАУС “, вх.2, на кота +0,00, с обща площ от 68,47кв.м., от които застроена площ от 56,72кв.м., състоящ се от: антре, дневна – столова-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, при граници по архитектурен проект: двор, ски и велосипеди, коридор, ап.№D 23, ВЕДНО с 1,22%ид.ч. от общите части на сграда "D", равняващи се на 11.75кв.м. и заедно с 1,22%ид.ч. от правото на строеж върху парцела, върху който е изградена сградата с идентификатор: 61813.532.31.1, представляващ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ – КАМЕЛИЯ ХАУС “, средно етажно жилищно застрояване, с височина да Н=15м., съгласно одобрени на 29.11.2006г. архитектурни проекти и Разрешение за строеж №172/29.11.2006г. на гл. Архитект на общ. Разлог със застроена площ от 908,00кв.м. и РЗП от 5 057,33кв.м., при съседи на имота: имот с ид. 61813.532.407, имот с ид. 61813.532.2, имот с ид. 61813.532.32, имот с ид. 61813.566.406

 

Начална цена на имота 19 073лв./деветнадесет хиляди и седемдесет и три лева/

Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена следва да се начисли ДДС.

 

-ДВИЖИМИ ВЕЩИ, находящи се в АПАРТАМЕТ № D23 с идентификатор: 61813.532.31.1.23:

Обзавеждането и оборудването е неразделна част от апартамента и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

1. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 165/60/90, с гранитен плот и вградена мивка от алпака марка FRANKE, със смесителна батерия “ВИДИМА” 1бр.

2. Кухненски шкаф – долен от МДФ, с размери 170/60/90, с гранитен плот.

3. Кухненски шкаф – горен от МДФ с размери 200/60/30 - 1бр.

4. Етажерка от ПДЧ – с размери 30/110 – 2бр.

5. Осветително тяло тип аплик - стенен от инокс и стъкло – 6бр.

6. Осветително тяло тип плафон от ПВЦ /тераса/ - 1бр.

7. Огледало над мивка в баня с размери 100/100м. – 2бр.

8. Метална стойка със стъклена чаша за тоалетни принадлежности /без чаша/ – 1бр.

9. Метална сапунерка – 1бр.

10. Метална стойка за тоалетна хартия – 1бр.

12. Метална закачалка /двойна/ - 1бр.

13. Огледало с рамка от МДФ, с размери 40/120 – 1бр.

 

Обща начална цена1 403,00лв./хиляда четиристотин и три лева/

Публичната продажба на движимите вещи е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена следва да се начисли ДДС.

 

Забележка: За сграда "КАМЕЛИЯ ХАУС“ с идентификатор: 61813.532.31.1, има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №37 от 18.08.2008г. на гл.Архитект на общ. Разлог.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1.Договорна ипотека с вх.№5198 от 18.06.2008г., акт№111, том ІІ, дело 4771; 2. Подновяване на Договона ипотека с вх.№4353 от 17.10.2018г., акт№135, том V; и 3. Договорна ипотека с вх.№ №732 от 12.03.2010г., акт №25, том І, дело №440/2010г. вписани в сл. по вписванията гр. Разлог; Възбрани, наложени от ЧСИ Цанковски в СВ-Разлог;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 22.06.2022г. до 17.00часа на 22.07.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Обединена българска банка” АД, №BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 25.07.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд - гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

ЗА ИМОТИТЕ И ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача “ЕЛЕРОКС МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД с ЕИК: 175420154 – дружество менажиращо клуб - Хотел “МУРИТЕ”, / с предишно наименование “ УАЙТ ФЪР ВАЛИ “/ и “ КАМЕЛИЯ ХАУС “, чрез СТЕФАН ПЕТКОВ ДОНЕВ– началник подръжка, тел. за връзка: 0885/673333, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ