ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С.САДОВО

Дата на публикуване: 03.06.2022 г. в 16:49 ч.

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С.САДОВО - 1
Начална цена:
13159.00 лв.

Номер на публична продан:
0000901

Номер на изпълнително дело:
20177010400243

Вид на имота:
Къща

Местоположение:
Садово

Адрес:
общ. Хаджидимово

Площ:
481.00 кв.м.

Срок:
от 06.06.2022 до 06.07.2022

Дата на отваряне:
07.07.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-243-17-06.06.2022-06.07.2022-10.pdf

ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С.САДОВО - 2
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С.САДОВО - 3
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С.САДОВО - 4
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С.САДОВО - 5
ПРОДАЖБА НА УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В С.САДОВО - 9

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400243НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на третите лица: ЙОАНА БОРИСОВА ТЕРЗИЕВА и ТЕОДОР БОРИСОВ ТЕРЗИЕВ, Действащи чрез законните си представители: БОРИС АТАНАСОВ ТЕРЗИЕВ и МИЛЕНА ИВАНОВА ТОДОРОВА - ТЕРЗИЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - парцел V/пети/ имот планоснимачен номер 115/сто и петнадесети/ от квартал 13/тринадесет/ по плана на село Садово, община Хаджидимово, област Благоевград, утвърден със Заповед № 334/1986 година на Кмета на Общината, с площ за парцела от 481 /четиристотин осемдесет и един/ квадратни метра, при съседи за имота по скица: изток - УПИ - парцел IV /четвърти/ на Атанас Кръстев, запад - УПИ - парцел VI /шести/ и VII /седми/ на Атанас Терзиев и Димитър Калаксъзов, север - УПИ - парцел IX /девети/ на Костадин Бошков, юг – улица. Адрес на имота: с. Садово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград

Начална цена 13 159лв./тринадесет хиляди сто петдесет и девет лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№4009 от 26.09.2018г., акт 112, том ІІ;2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3219 от 15.10.2008г., акт 150, том ІІ; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№3346 от 25.07.2017г., акт 64, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 06.06.2022г. до 17.00часа на 06.07.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в „Общинска банка“ АД, IBAN: BG54SOMB91301059940404, BIC SOMBBGSF,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 07.07.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача БОРИС АТАНАСОВ ТЕРЗИЕВ c тел. за призоваване: 0888/811426, на адрес: с. Садово, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ