ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Дата на публикуване: 19.12.2021 г. в 17:27 ч.

ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 1
Начална цена:
12935.00 лв.

Номер на публична продан:
0000902

Номер на изпълнително дело:
20127010400636

Вид на имота:
Парцел

Местоположение:
Ковачевица

Адрес:
общ. Гърмен

Площ:
600.00 кв.м.

Срок:
от 20.12.2021 до 20.01.2022

Дата на отваряне:
21.01.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПП-636-12-20.12.2021-20.01.2022-21.pdf

ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 2
ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 3
ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 4
ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 5
ПРОДАЖБА НА НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20127010400636 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА ипотекарния длъжник: ИВО ЕМИЛОВ ГИМИДЖИЙСКИ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

НЕЗАСТРОЕН УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ VII, имот с планоснимачен номер 14 от квартал 1 по плана на село Ковачевица, общ. Гърмен, обл. Благоевградска, утвърден със заповед №14/1990г. на Кмета на Общината, с площ за имота от 600кв.м., при съседи за имота по документ за собственост: от север - УПИ III -16 на ИВАН и ГЪЛЪБИЦА ЖУГЛЕВИ, от юг- улица, от запад - поземлен имот с планоснимачен №13 на ТОМА ГЕОРГИЕВ ТЕТИМОВ и от изток - УПИ V - предвиден за озеленяване.

Начална цена 12 935лв./дванадесет хиляди деветстотин тридесет и пет лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Законна ипотека ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№979 от 26.04.2006г., акт 8, том І; 2.Подновяване на Законна ипотека ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1269 от 14.04.2016г., акт 90, том І; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№1817 от 28.07.2011г., акт 79, том І; 4. Договор за цесия, вписан в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№311 от 09.02.2012г., акт 16, том І; 5.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с вх.рег.№2494 от 13.08.2012г., акт 86, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. Гоце Делчев

от 9.00часа на 20.12.2021г. до 17.00часа на 20.01.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 21.01.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. Гоце Делчев.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имота. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ