ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ

Дата на публикуване: 06.03.2022 г. в 18:05 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 1
Начална цена:
32390.00 лв.

Номер на публична продан:
0000940

Номер на изпълнително дело:
20187010400514

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Площ:
68.35 кв.м.

Срок:
от 07.03.2022 до 07.04.2022

Дата на отваряне:
08.04.2022 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-514-18-07.03.2022-07.04.2022-7.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 8
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 9
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ НА ДВЕ НИВА ВЕДНО С НАХОДЯЩИТЕ СЕ В АПАРТАМЕНТА ДВИЖИМИ ВЕЩИ  - 10

Описание:

 

                                                                                             ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400514НАНЕДВИЖИМ ИМОТ и ДВИЖИМИ ВЕЩИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: „ТРЕМОРФА ПРОПЪРТИС БОЛКЪН ЛИМИТИД“ ЕООД с ЕИК: 175292968.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА и ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ:

I). 1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.559.7.1.7, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 44,55кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 559, в поземлен имот: 61813.559.7, в сграда: 61813.559.7.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: Второ ниво на D7 с площ от 23,80кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.559.7.1.6, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.559.7.1.36; 61813.559.7.1.12

Административен адрес: гр. Разлог, м. „Кукурево“,ап. Комп. „УАЙТ ФЪР РИЗОРТ“, ет.1, ап.D7

2.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.559.7.1.36, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 23,80кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 559, в поземлен имот: 61813.559.7, в сграда: 61813.559.7.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: Първо ниво на D7 с площ от 44,55кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.559.7.1.12, Под обекта: 61813.559.7.1.7, Над обекта: 61813.559.7.1.17

Административен адрес: гр. Разлог, м. „Кукурево“,ап. Комп. „УАЙТ ФЪР РИЗОРТ“, ет.2, ап.D7

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ D7, на две нива, находящ се на първи и втори жилищни етажи, в сграда „D – БАЛКАН ХАУС“, на кота+0,00м. и на кота +2,90м., със застроена площ от 69,79кв.м., състоящ се от:

- първо ниво: антре, кухненски бокс, дневна, столова, една баня с тоалетна и една тераса.

- второ ниво: една спалня и една баня с тоалетна, при граници по архитектурен проект на първо ниво: север – двор, юг – апартамент №D6 и двор, изток – коридор и апартамент №D6, запад – двор и съседи на второ ниво: север – двор, юг – апартамент №D12, изток – апартамент №D12, запад – двор, ЗАЕДНО с 2,68%ид.ч. От общите части на сграда „D – БАЛКАН ХАУС“ и ЗАЕДНО с 0,46%ид.ч. От правото на строеж върху мястото, находящ се вапартаментен комплекс „УАЙТ ФЪР РИЗОРТ“, състоящ се от четири самостоятелни сгради: сграда „А – ПИРИН ХАУС“, сграда „В – РИЛА ХАУС“, сграда „С – РОДОПИ ХАУС“ и сграда „D – БАЛКАН ХАУС“, съгласно одобрен инвестиционен проект от 27.07.2006г. на Община Разлог – отдел „ТСУ“ и Разрешение за строеж №89/27.07.2006г., издадено от Главния архитект на Община Разлог, изграден в Поземлен имот с идентификатор №61813.559.7 по кадастралната карта на гр. Разлог, Община Разлог, Област Благоевград, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на Изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, изменена със Заповед №КД-14-01-335/22.03.2007г. на Началника на СК – Благоевград, вписан с административен адрес: „Църнако /променено предназначение с реш.№№ОД-7/29.06.2006г. и ОД-5/11.05.2006г. на ОД „З и Г/“, целият имот с площ от 10 597кв.м., с трайно предназначение: Урбанизирана и начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при граници на имота съгласно скица №2811/23.03.2007г., издадена от СК – гр. Благоевград: имот с идентификатор 61813.559.1 – нива, собственост на Борис Цветанов Рачев, имот с идентификатор 61813.559.4 – нива, собственост на наследници на Георги Христов Татарски, имот с идентификатор 61813.559.438 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Разлог, имот с идентификатор 61813.559.6 – нива собственост на „ВИЛАНОВА РИЪЛТИ“ ООД, имот с идентификатор 61813.559.12 – нива собственост на „343 – ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД, имот с идентификатор 61813.559.5 – нива собственост на наследници на Никола Христов Татарски, имот с идентификатор 61813.559.520 – пасище, собственост на „ПИРИН ГОЛФ ХОЛИДЕЙЗ КЛУБ“ АД, имот с идентификатор 61813.559.782 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Разлог, КОЙТО ИМОТ е идентичен и образуван, съгласно Заповед КД-14-01-335/22.03.2007г. на Началника на СК - Благоевград, за изменение на кадастралната карта на гр. Разлог, от обединяването на поземлени имоти с идентификатори №61813.559.13 и №61813.559.14, със стари идентификатор №528013 и №528014, идентични с поземлените имоти по доказателствени документи за собственост, както следва: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №528011 с площ от 8,067дка, в местността „Църнако“ по плана за земеразделяне на землището на гр. Разлог, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №528001, с площ от 1,000дка, в местността „Кукурево“ по плана за земеразделяне на землището на гр. Разлог, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №529008, с площ от 1,530дка, в местността „Кукурево“ по плана за земеразделяне на землището на гр. Разлог.

Забележка: Сградата е част от АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС “УАЙТ ФЪР РИЗОРТ“ ново наименование „ТЕРА КОМПЛЕКС”, с изцяло изградена вертикална планировка и граничи с Пирин голф клуб. За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №24 от 06.12.2007г. издадено от общ. Разлог. Отоплението на апартамента е централно с монтирани четири броя алуминиеви радиатори и един броя отоплително тяло тип Лира в банята на първо нива. В дневната е монтиран пожароизвестителен датчик. В апартамента има изградени и функциониращи Ел. инсталация с монтирани ключове и контакти и осветителни тела и ВиК инсталация. Апартамента е в много добро общо състояние.За имота /по време на описа/ се дължи годишна такса за поддръжка в размер на 15евро на квадрат, без ДДС.

 

Началната цена на недвижимия имот възлиза на 32 390лв./тридесет и две хиляди триста и деветдесет лева./

 

II). Движими вещи, собственост на длъжника находящи се в АПАРТАМЕНТ №D7, ет.1 – на две нива,находящ в сграда „DБАЛКАН ХАУС“, с идентификатор: 61813.559.7.1.7; 61813.559.7.1.36, както следва:

1. Трикрилен гардероб 1брой- от ПДЧ, с размери 120/0.60/210м.

2. Тоалетка от ПДЧ с размери 80/100/0,40м.

3. Холна маса 1брой - размери 0,43/100/0,60м. от ПДЧ, цвят венге

4. Кухненска маса 1брой - размери 0,75/0,85/0,85м. от ПДЧ, цвят венге

5. Поставка за телевизор 1брой- от ПДЧ, размери 0,30/120/0,60м.

6. Кухненски столове 2броя – /тръбни/ със седалки от ратан

7. Диван 1брой- двойка от еко-кожа – разтегателен с размери 0,65/205/0,90м.

8. Табуретки към диван 2 броя, с размери 0,45/0,50/0,50м. от еко-кожа,

9. Пералня, марка SAMSUNG 3,5кг., модел WF – S861

10. Вграден хладилник 1брой, - марка "ELECTROLUX", модел: ERU13300, сер. №73500049, Обем 118л.

11. Вградена фурна 1 брой, марка "NEO", модел NOB-5, сер. №006071090003578300014

12. Керамичен котлон – двоен, /вграден/ неустановена марка

13. Абсорбатор /вграден/ 1 брой- марка " CONEGLIANO"

14. Кухненски бокс от МДФ, /долен/с размери 350/0,90/0,60м. с вградена мивка от алпака с батерия "Видима идеал".

15. Кухненски бокс от МДФ, /горен/с размери 255/0,30/0,60м.

16. Легла 2 броя - размери 200/0,90м., с матраци марка „НАНИ” от еко-кожа, с табли от МДФ.

17. Нощни шкафчета 2броя- от ПДЧ с размери 0,45/0,40/0,48м.

18. Лампиони от стъкло и иноксов корпус, 8 броя.

19. Табуретка за тоалетка, 1брой - от ПДЧ със седалка от еко-кожа.

20. Телефон стационарен марка “mega”, модел Т1 един брой.

Обзавеждането е неразделна част от АПАРТАМЕНТА и ще бъде изнесено на публична продан като неразделна част от него.

 

Общата начална цена на движимите вещи възлиза на 4 927лв./четири хиляди деветстотин двадесет и седем лева./

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5067 от 01.08.2007г., акт 184, том ІІ; 2. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2816 от 24.07.2017г., акт 73, том ІIІ; 3. Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог от 25.10.2018г., акт 1, том ІII;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 07.03.2022г. до 17.00часа на 07.04.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “Обединена Българска Банка” АД, IBAN: BG66UBBS88881000615610, BIC UBBSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 08.04.2022г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

ЗА ИМОТА И ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ТАНЯ ЕЛЧИНОВА – управител на апартаментен комплекс „ТЕРА КОМПЛЕКС” , тел. за връзка: 0886/282868, където на рецепцията на коплекса, ще се съхранява картата за достъп до имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ