ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА

Дата на публикуване: 18.04.2021 г. в 14:47 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 1
Начална цена:
2899267.00 лв.

Номер на публична продан:
0000952

Номер на изпълнително дело:
20157010400704

Вид на имота:
Хотел

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. Грамадето, "ПАРК ЛЕЙН"

Площ:
5934.00 кв.м.

Срок:
от 19.04.2021 до 19.05.2021

Дата на отваряне:
20.05.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-704-15-19.04.2021-19.05.2021-HOTEL PARK LANE-7.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ХОТЕЛ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ПАРК ЛЕЙН", СЪСТОЯЩ СЕ ОТ 181 БРОЯ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТА - 10

Описание:

 

І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР: 02676.17.113, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване с площ от 5 934,00кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, по кадастралната карта на гр. Банско, Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 017113 Съседи: 02676.17.88; 02676.17.22; 02676.17.1487; 02676.15.1484; 02676.15.1488; 02676.17.20; 02676.17.139; 02676.17.94 с Адрес на имота: гр. Банско, м. Грамадето, представляващ - Поземлен имот с площ от 5 934кв.м., заснет като имот с №017113 по картата на землището на гр. Банско, с ЕКАТТЕ 02676, община Банско, област Благоевград, в местността „Грамадето“, отреден за жилищно строителство с подробен устройствен план – план за застрояване на имота със Заповед №01-455 от 19.12.2005г. на Кмета на гр. Банско, местността „Грамадето“, землище на гр. Банско, съгласно чл. 59 и чл.109 от Закона за устройство на територията, при граници и съседи на имота по скица: имот №22, имот №44, имот №134, имот №26, имот №59, имот №20, имот №484, всички в местността „Грамадето“,

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 02676.17.113: Поземления имот е с неправилна форма с лека денивелация – посока изток. По имотни граници същият е неограничен и няма изградени трайни огради. Незастроената част от имота е без изградена вертикална планировка. В близост до имота има Ел и ВиК мрежи. Достъпът до имота се осъществява по черен път. В същият е изградена четириетажна масивна жилищна сграда с тавански етаж, състояща се от блок „А“, „Б“ и „С“, представляващ апартаментен комплекс с търговско наименование „ПАРК ЛЕЙН“, същият се намира в широк център на гр. Банско, в район с частично изградена инженерна инфраструктура и елементи на градската среда. Имота се намира в непосредствена близост до апартаментен комплекс „ПРЕСПА“ ,

 

ВЕДНО с 181 /сто осемдесет и един/ самостоятелни обекти, находящи се в изградената в поземления имот четириетажна масивна жилищна сграда с тавански етаж, състояща се от блок „А“, „Б“ и „С“, представляващ апартаментен комплекс с търговско наименование „ПАРК ЛЕЙН“, а именно:

 

ІІ. САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ НАХОДЯЩИ СЕ В БЛОК „А“, както следва:

 

1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.1 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 55,30кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,76кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.2, Под обекта: 02676.17.113.1.58, 02676.17.113.1.59, Над обекта: 02676.17.113.1.12, 02676.17.113.1.11

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.0, ап.01

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-1-1 (А-едно-едно), находящ се в блок „А“, разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота 0,00 (нула) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, килер, целият с площ от 55,30 (петдесет и пет цяло и тридесет стотни) кв.м., заедно с 0,56 % (нула цяло петдесет и шест стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,76 (шест цяло седемдесет и шест стотни) кв.м.,при граници на апартамента: двор, коридор, офис, апартамент № А-1-2 (А, едно, две)

 

2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.2 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 33,54кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,10кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.3;02676.17.113.1.1, Под обекта: 02676.17.113.1.58, 02676.17.113.1.59, Над обекта: 02676.17.113.1.13, 02676.17.113.1.12

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.0, ап.02

Описание по стар идентификатор:Апартамент № А-1-2 (А-едно-две), находящ се в блок „А“, разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота 0,00 (нула) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 33,54 (тридесет и три цяло петдесет и четири стотни) кв.м., заедно с 0,34 % (нула цяло тридесет и четири стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,10 (четири цяло и десет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент № А-1-1 (А, едно, едно), апартамент № А-1-3 (А, едно, три)

 

3. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.3 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 54,31кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,64кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.4;02676.17.113.1.2, Под обекта: 02676.17.113.1.58, Над обекта: 02676.17.113.1.15, 02676.17.113.1.14; 02676.17.113.1.13

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.0, ап.03

Описание по стар идентификатор:Апартамент № А-1-3 (А-едно-три), находящ се в блок „А“, разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота 0,00 (нула) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 54,31 (петдесет и четири цяло и тридесет и един) кв.м., заедно с 0,55 % (нула цяло тридесет и четири стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,64 (шест цяло шестдесет и четири стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-1-2 (А, едно, две), апартамент № А-1-4 (А, едно, четири), двор

 

4. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.4 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 65,62кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,82кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.5;02676.17.113.1.3, Под обекта: 02676.17.113.1.58, Над обекта: 02676.17.113.1.16; 02676.17.113.1.15

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.0, ап.04

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-1-4 (А-едно-четири), находящ се в блок „А“, разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота 0,00 (нула) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 65,62 (шестдесет и пет цяло шестдесет и две стотни) кв.м., заедно с 0,69 % (нула цяло шестдесет и девет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,27 (осем цяло двадесет и седем стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-1-3 (А, едно, три), апартамент № А-1-5 (А, едно, пет), от две страни двор;

 

5. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.5 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 50,96кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,64кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.4;02676.17.113.1.6, Под обекта: 02676.17.113.1.58, Над обекта: 02676.17.113.1.17; 02676.17.113.1.16; 02676.17.113.1.18; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.0, ап.05

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-1-5 (А-едно-пет), находящ се в блок „А“, разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота 0,00 (нула) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, килер, баня с тоалетна, целият с площ от 50,96 (петдесет цяло деветдесет и шест стотни) кв.м., заедно с 0,55 % (нула цяло петдесет и пет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,61 (шест цяло шестдесет и една стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-1-4 (А, едно, четири), апартамент № А-1-6 (А, едно, шест), от две страни двор;

 

6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.6 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 34,61кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,64кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.5;02676.17.113.1.7, Под обекта: 02676.17.113.1.58, Над обекта: 02676.17.113.1.18; 02676.17.113.1.19

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.0, ап.06

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-1-6 (А-едно-шест), находящ се в блок „А“, разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота 0,00 (нула) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 34,61 (тридесет и четири цяло шестдесет и една стотни) кв.м., заедно с 0,37 % (нула цяло тридесет и седем стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,49 (четири цяло четиридесет и девет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-1-5 (А, едно, пет), апартамент № А-1-7 (А, едно, седем), от две страни двор;

 

7. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.8 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 33,54кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,27кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.7;02676.17.113.1.9, Под обекта: 02676.17.113.1.58, Над обекта: 02676.17.113.1.20; 02676.17.113.1.19; 02676.17.113.1.21; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.0, ап.08

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-1-8 (А-едно-осем), находящ се в блок „А“, разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота 0,00 (нула) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 33,54 (тридесет и три цяло петдесет и четири стотни) кв.м., заедно с 0,35 % (нула цяло тридесет и пет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,27 (четири цяло двадесет и седем стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-1-7 (А, едно, седем), апартамент № А-1-9 (А, едно, девет), двор;

 

8. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.9 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 51,25кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,52кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.8;02676.17.113.1.10, Под обекта: 02676.17.113.1.58, Над обекта: 02676.17.113.1.21

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.0, ап.09

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-1-9 (А-едно-девет), находящ се в блок „А“, разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота 0,00 (нула) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 51,25 (петдесет и едно цяло двадесет и пет стотни) кв.м., заедно с 0,54 % (нула цяло петдесет и четири стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,52 (шест цяло петдесет и две стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-1-8 (А, едно, осем), апартамент № А-1-10 (А, едно, десет), двор;

 

9. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.10 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 41,33кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,94кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.9, Под обекта: 02676.17.113.1.58, Над обекта: 02676.17.113.1.22; 02676.17.113.1.21

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.0, ап.10

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-1-10 (А-едно-десет), находящ се в блок „А“, разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота 0,00 (нула) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 41,33 (четиридесет и едно цяло тридесет и три стотни) кв.м., заедно с 0,41 % (нула цяло четиридесет и една стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,94 (четири цяло деветдесет и четири стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, стълби, апартамент № А-1-9 (А, едно, шест), от две страни двор;

 

10. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.11 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 41,76кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,26кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.12, Под обекта: 02676.17.113.1.1, Над обекта: 02676.17.113.1.23

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.1, ап.11

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-2-11 (А-две-единадесет), находящ се в блок „А“, разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота 2,80 (две цяло и осемдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 41,76 (четиридесет и едно цяло седемдесет и шест стотни) кв.м., заедно с 0,44 % (нула цяло четиридесет и четири стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,26 (пет цяло двадесет и шест стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, стълби, апартамент № А-2-12 (А, две, дванадесет), от две страни двор;

 

11. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.12 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 57,35кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,68кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.13; 02676.17.113.1.11, Под обекта: 02676.17.113.1.1; 02676.17.113.1.2, Над обекта: 02676.17.113.1.24; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.1, ап.12

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-2-12 (А-две-дванадесет), находящ се в блок „А“, разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота 2,80 (две цяло и осемдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 57,35 (петдесет и седем цяло тридесет и пет стотни) кв.м., заедно с 0,64 % (нула цяло шестдесет и четири стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,68 (седем цяло шестдесет и осем стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-2-11 (А, две, единадесет), двор, апартамент № А-2-13 (А, две, тринадесет);

 

12. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.13 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,77кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,19кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.14; 02676.17.113.1.12, Под обекта: 02676.17.113.1.2; 02676.17.113.1.3, Над обекта: 02676.17.113.1.25; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.1, ап.13

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-2-13 (А-две-тринадесет), находящ се в блок „А“, разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота 2,80 (две цяло и осемдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 38,77 (тридесет и осем цяло седемдесет и седем стотни) кв.м., заедно с 0,43 % (нула цяло четиридесет и три стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,19 (пет цяло и деветнадесет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-2-12 (А, две, дванадесет), двор, апартамент № А-2-14 (А, две, четиринадесет);

 

13. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.14 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 62,18кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,33кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.15; 02676.17.113.1.13, Под обекта: 02676.17.113.1.3, Над обекта: 02676.17.113.1.26

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.1, ап.14

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-2-14 (А-две-четиринадесет), находящ се в блок „А“, разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота 2,80 (две цяло и осемдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 62,18 (шестдесет и две цяло и осемнадесет стотни) кв.м., заедно с 0,69 % (нула цяло шестдесет и девет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,33 (осем цяло тридесет и три стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-2-15 (А, две, петнадесет), двор, апартамент № А-2-13 (А, две, тринадесет);

 

14. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.15 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,80кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,20кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.16; 02676.17.113.1.14, Под обекта: 02676.17.113.1.4;02676.17.113.1.3, Над обекта: 02676.17.113.1.27; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.1, ап.15

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-2-15 (А-две-петнадесет), находящ се в блок „А“, разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота 2,80 (две цяло и осемдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 38,80 (тридесет и осем цяло и осемдесет стотни) кв.м., заедно с 0,43 % (нула цяло четиридесет и три стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,20 (пет цяло и двадесет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-2-14 (А, две, четиринадесет), двор, апартамент № А-2-16 (А, две, шестнадесет);

 

15. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.16 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 57,27кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,14кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.17; 02676.17.113.1.15, Под обекта: 02676.17.113.1.5;02676.17.113.1.4 Над обекта: 02676.17.113.1.28; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.1, ап.16

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-2-16 (А-две-шестнадесет), находящ се в блок „А“, разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота 2,80 (две цяло и осемдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 57,27 (петдесет и седем цяло двадесет и седем стотни) кв.м., заедно с 0,68 % (нула цяло шестдесет и осем стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,14 (осем цяло и четиринадесет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-2-15 (А, две, петнадесет), от две страни двор, апартамент № А-2-17 (А, две, седемнадесет);

 

16. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.17 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 48,35кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,88кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.16; 02676.17.113.1.18, Под обекта: 02676.17.113.1.5, Над обекта: 02676.17.113.1.29

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.1, ап.17

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-2-17 (А-две-седемнадесет), находящ се в блок „А“, разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота 2,80 (две цяло и осемдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 48,35 (четиридесет и осем цяло тридесет и пет стотни) кв.м., заедно с 0,57 % (нула цяло петдесет и седем стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,88 (шест цяло осемдесет и осем стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-2-16 (А, две, шестнадесет), от две страни двор, апартамент № А-2-18 (А, две, осемнадесет);

 

17. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.18 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 44,26кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,29кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.17; 02676.17.113.1.19, Под обекта:02676.17.113.1.5;02676.17.113.1.6, Над обекта: 02676.17.113.1.30; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.1, ап.18

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-2-18 (А-две-осемнадесет), находящ се в блок „А“, разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота 2,80 (две цяло и осемдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 44,26 (четиридесет и четири цяло двадесет и шест стотни) кв.м., заедно с 0,52 % (нула цяло петдесет и две стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,29 (шест цяло двадесет и девет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-2-17 (А, две, седемнадесет), от две страни двор, апартамент № А-2-19 (А, две, деветнадесет);

 

18. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.19 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 62,14кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,67кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.18; 02676.17.113.1.20, Под обекта:02676.17.113.1.6; 02676.17.113.1.7;02676.17.113.1.8, Над обекта: 02676.17.113.1.31; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.1, ап.19

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-2-19 (А-две-деветнадесет), находящ се в блок „А“, разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота 2,80 (две цяло и осемдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 62,14 (шестдесет и две цяло и четиринадесет стотни) кв.м., заедно с 0,72 % (нула цяло седемдесет и две стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,67 (осем цяло шестдесет и седем стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-2-18 (А, две, осемнадесет), двор, апартамент № А-2-20 (А, две, двадесет);

 

19. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.20 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,78кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,41кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.19; 02676.17.113.1.21, Под обекта: 02676.17.113.1.8, Над обекта: 02676.17.113.1.32

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.1, ап.20

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-2-20 (А-две-двадесет), находящ се в блок „А“, разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота 2,80 (две цяло и осемдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 38,78 (тридесет и осем цяло седемдесет и осем стотни) кв.м., заедно с 0,45 % (нула цяло четиридесет и пет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,41 (пет цяло четиридесет и една стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-2-19 (А, две, деветнадесет), двор, апартамент № А-2-21 (А, две, двадесет и едно);

 

20. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.21 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 59,43кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,29кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.20; 02676.17.113.1.22, Под обекта: 02676.17.113.1.8; 02676.17.113.1.9; 02676.17.113.1.10, Над обекта: 02676.17.113.1.33;

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.1, ап.21

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-2-21 (А-две-двадесет и едно), находящ се в блок „А“, разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота 2,80 (две цяло и осемдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 59,43 (петдесет и девет цяло четиридесет и три стотни) кв.м., заедно с 0,69 % (нула цяло шестдесет и девет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,29 (осем цяло двадесет и девет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-2-22 (А, две, двадесет и две), двор, апартамент № А-2-20 (А, две, двадесет);

 

21. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.22 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 45,41кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,95кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.21, Под обекта: 02676.17.113.1.10, Над обекта: 02676.17.113.1.34

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.1, ап.22

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-2-22 (А-две-двадесет и две/, находящ се в блок „А“, разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота 2,80 (две цяло и осемдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 45,41 (четиридесет и пет цяло и четиридесет и една стотни) кв.м., заедно с 0,49 % (нула цяло четиридесет и девет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,95 (пет цяло деветдесет и пет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, стълби, апартамент № А-2-21 (А, две, двадесет и едно), от две страни двор;

 

22. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.23 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 41,76кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,26кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.24, Под обекта: 02676.17.113.1.11, Над обекта: 02676.17.113.1.35

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.2, ап.23

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-3-23 (А-три-двадесет и три), находящ се в блок „А“, разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота 5,60 (пет цяло и шестдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 41,76 (четиридесет и едно цяло седемдесет и шест стотни) кв.м., заедно с 0,44 % (нула цяло четиридесет и четири стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,26 (пет цяло двадесет и шест стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, стълби, апартамент № А-3-24 (А, три, двадесет и четири), от две страни двор;

 

23. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.24 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 57,35кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,68кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.25; 02676.17.113.1.23, Под обекта: 02676.17.113.1.12, Над обекта: 02676.17.113.1.36; 02676.17.113.1.35; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.2, ап.24

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-3-24 (А-три-двадесет и четири), находящ се в блок „А“, разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота 5,60 (пет цяло и шестдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 57,35 (петдесет и седем цяло тридесет и пет стотни) кв.м., заедно с 0,64 % (нула цяло шестдесет и четири стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,68 (седем цяло шестдесет и осем стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-3-23 (А, три, двадесет и три), двор, апартамент № А-3-25 (А, три, двадесет и пет);

 

24. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.25 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,77кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,19кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.26; 02676.17.113.1.24, Под обекта: 02676.17.113.1.13, Над обекта: 02676.17.113.1.37

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.2, ап.25

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-3-25 (А-три-двадесет и пет), находящ се в блок „А“, разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота 5,60 (пет цяло и шестдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 38,77 (тридесет и осем цяло седемдесет и седем стотни) кв.м., заедно с 0,43 % (нула цяло четиридесет и три стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,19 (пет цяло и деветнадесет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-3-24 (А, три, двадесет и четири), двор, апартамент № А-3-26 (А, три, двадесет и шест);

 

25. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.26 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 62,18кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,33кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.27; 02676.17.113.1.25, Под обекта: 02676.17.113.1.14, Над обекта: 02676.17.113.1.38

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.2, ап.26

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-3-26 (А-три-двадесет и шест), находящ се в блок „А“, разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота 5,60 (пет цяло и шестдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 62,18 (шестдесет и две цяло и осемнадесет стотни) кв.м., заедно с 0,69 % (нула цяло шестдесет и девет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,33 (осем цяло тридесет и три стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-3-25 (А, три, двадесет и пет), двор, апартамент № А-3-27 (А, три, двадесет и седем);

 

26. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.27 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,80кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,20кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.28; 02676.17.113.1.26, Под обекта: 02676.17.113.1.15, Над обекта: 02676.17.113.1.39; 02676.17.113.1.40; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.2, ап.27

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-3-27 (А-три-двадесет и седем), находящ се в блок „А“, разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота 5,60 (пет цяло и шестдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 38,80 (тридесет и осем цяло и осемдесет стотни) кв.м., заедно с 0,43 % (нула цяло четиридесет и три стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,20 (пет цяло и двадесет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-3-26 (А, три, двадесет и шест), двор, апартамент № А-3-28 (А, три, двадесет и осем);

 

27. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.28 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 57,27кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,14кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.29; 02676.17.113.1.27, Под обекта: 02676.17.113.1.16, Над обекта: 02676.17.113.1.41; 02676.17.113.1.40; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.2, ап.28

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-3-28 (А-три-двадесет и осем), находящ се в блок „А“, разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота 5,60 (пет цяло и шестдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 57,27 (петдесет и седем цяло двадесет и седем стотни) кв.м., заедно с 0,68 % (нула цяло шестдесет и осем стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,14 (осем цяло и четиринадесет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-3-27 (А, три, двадесет и седем), от две страни двор, апартамент № А-3-29 (А, три, двадесет и девет);

 

28. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.29 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 48,35кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,88кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.28; 02676.17.113.1.30, Под обекта: 02676.17.113.1.17, Над обекта: 02676.17.113.1.41

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.2, ап.29

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-3-29 (А-три-двадесет и девет), находящ се в блок „А“, разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота 5,60 (пет цяло и шестдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 48,35 (четиридесет и осем цяло тридесет и пет стотни) кв.м., заедно с 0,57 % (нула цяло петдесет и седем стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,88 (шест цяло осемдесет и осем стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-3-28 (А, три, двадесет и осем), от две страни двор, апартамент № А-3-30 (А, три, тридесет);

 

29. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.30 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 44,26кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,29кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.29; 02676.17.113.1.31, Под обекта: 02676.17.113.1.18, Над обекта: 02676.17.113.1.42; 02676.17.113.1.43; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.2, ап.30

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-3-30 (А-три-тридесет), находящ се в блок „А“, разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота 5,60 (пет цяло и шестдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 44,26 (четиридесет и четири цяло двадесет и шест стотни) кв.м., заедно с 0,52 % (нула цяло петдесет и две стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,29 (шест цяло двадесет и девет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-3-29 (А, три, двадесет и девет), от две страни двор, апартамент № А-3-31 (А, три, тридесет и едно);

 

30. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.31 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 62,14кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,67кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.30; 02676.17.113.1.32, Под обекта: 02676.17.113.1.19, Над обекта: 02676.17.113.1.43; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.2, ап.31

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-3-31 (А-три-тридесет и едно), находящ се в блок „А“, разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота 5,60 (пет цяло и шестдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 62,14 (шестдесет и две цяло и четиринадесет стотни) кв.м., заедно с 0,72 % (нула цяло седемдесет и две стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,67 (осем цяло шестдесет и седем стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-3-30 (А, три, тридесет), двор, апартамент № А-3-32 (А, три, тридесет и две);

 

31. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.32 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,78кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,41кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.31; 02676.17.113.1.33, Под обекта: 02676.17.113.1.20, Над обекта: 02676.17.113.1.44 ; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.2, ап.32

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-3-32 (А-три-тридесет и две), находящ се в блок „А“, разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота 5,60 (пет цяло и шестдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 38,78 (тридесет и осем цяло седемдесет и осем стотни) кв.м., заедно с 0,45 % (нула цяло четиридесет и пет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,41 (пет цяло четиридесет и една стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-3-31 (А, три, тридесет и едно), двор, апартамент № А-3-33 (А, три, тридесет и три);

 

32. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.33 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 59,43кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,29кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.32; 02676.17.113.1.34, Под обекта: 02676.17.113.1.21, Над обекта: 02676.17.113.1.45; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.2, ап.33

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-3-33 (А-три-тридесет и три), находящ се в блок „А“, разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота 5,60 (пет цяло и шестдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 59,43 (петдесет и девет цяло четиридесет и три стотни) кв.м., заедно с 0,69 % (нула цяло шестдесет и девет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,29 (осем цяло двадесет и девет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-3-32 (А, три, тридесет и две), двор, апартамент № А-3-34 (А, три, тридесет и четири);

 

33. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.34 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 51,98кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,81кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.33, Под обекта: 02676.17.113.1.22, Над обекта: 02676.17.113.1.46

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.2, ап.34

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-3-34 (А-три-тридесет и четири), находящ се в блок „А“, разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота 5,60 (пет цяло и шестдесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 51,98 (петдесет и едно цяло деветдесет и осем стотни) кв.м., заедно с 0,56 % (нула цяло петдесет и шест стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,81 (шест цяло осемдесет и една стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, стълби, апартамент № А-3-33 (А, три, тридесет и три), от две страни двор;

 

34. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.35 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 51,11кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,44кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.36, Под обекта: 02676.17.113.1.23;02676.17.113.1.24, Над обекта: 02676.17.113.1.47; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.3, ап.35

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-4-35 (А-четири-тридесет и пет), находящ се в блок „А“, разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 8,40 (осем цяло и четиридесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 51,11 (петдесет и едно цяло и единадесет стотни) кв.м., заедно с 0,53 % (нула цяло петдесет и три стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,44 (шест цяло четиридесет и четири стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, стълби, апартамент № А-4-36 (А, четири, тридесет и шест), от две страни двор;

 

35. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.36 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 58,43кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,83кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.37; 02676.17.113.1.35, Под обекта: 02676.17.113.1.24, Над обекта: 02676.17.113.1.48; 02676.17.113.1.49; 02676.17.113.1.47;

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.3, ап.36

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-4-36 (А-четири-тридесет и шест), находящ се в блок „А“, разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 8,40 (осем цяло и четиридесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 58,43 (петдесет и осем цяло четиридесет и три стотни) кв.м., заедно с 0,53 % (нула цяло петдесет и три стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,83 (седем цяло осемдесет и три стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-4-35 (А, четири, тридесет и пет), двор, апартамент № А-4-37 (А, четири, тридесет и седем);

 

36. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.37 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,77кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,19кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.38; 02676.17.113.1.36, Под обекта: 02676.17.113.1.25, Над обекта: 02676.17.113.1.49; 02676.17.113.1.50; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.3, ап.37

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-4-37 (А-четири-тридесет и седем), находящ се в блок „А“, разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 8,40 (осем цяло и четиридесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 38,77 (тридесет и осем цяло седемдесет и седем стотни) кв.м., заедно с 0,43 % (нула цяло четиридесет и три стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,19 (пет цяло и деветнадесет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-4-36 (А, четири, тридесет и шест), двор, апартамент № А-4-38 (А, четири, тридесет и осем);

 

37. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.38 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 64,18кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,60кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.39; 02676.17.113.1.37, Под обекта: 02676.17.113.1.26, Над обекта: 02676.17.113.1.50; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.3, ап.38

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-4-38 (А-четири-тридесет и осем), находящ се в блок „А“, разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 8,40 (осем цяло и четиридесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 64,18 (шестдесет и четири цяло и осемнадесет стотни) кв.м., заедно с 0,71 % (нула цяло седемдесет и една стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,60 (осем цяло и шестдесет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-4-37 (А, четири, тридесет и седем), двор, апартамент № А-4-39 (А, четири, тридесет и девет);

 

38. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.39 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,80кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,20кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.40; 02676.17.113.1.38, Под обекта: 02676.17.113.1.27 Над обекта: 02676.17.113.1.51; 02676.17.113.1.52; 02676.17.113.1.50

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.3, ап.39

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-4-39 (А-четири-тридесет и девет), находящ се в блок „А“, разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 8,40 (осем цяло и четиридесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 38,80 (тридесет и осем цяло и осемдесет стотни) кв.м., заедно с 0,43 % (нула цяло четиридесет и три стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,20 (пет цяло и двадесет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-4-38 (А, четири, тридесет и осем), двор, апартамент № А-4-40 (А, четири, четиридесет);

 

39. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.40 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 61,32кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,72кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.41; 02676.17.113.1.39, Под обекта: 02676.17.113.1.27;02676.17.113.1.28 Над обекта: 02676.17.113.1.52; 02676.17.113.1.51;Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.3, ап.40

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-4-40 (А-четири-четиридесет), находящ се в блок „А“, разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 8,40 (осем цяло и четиридесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 61,32 (шестдесет и едно цяло тридесет и две стотни) кв.м., заедно с 0,72 % (нула цяло седемдесет и две стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,72 (осем цяло седемдесет и две стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-4-39 (А, четири, тридесет и девет), от две страни двор, апартамент № А-4-41 (А, четири, четиридесет и едно);

   1.  

   2. 40. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.41 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 49,62кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,06кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.40; 02676.17.113.1.42, Под обекта: 02676.17.113.1.28;02676.17.113.1.29 Над обекта: 02676.17.113.1.52; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.3, ап.41

   3. Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-4-41 (А-четири-четиридесет и едно), находящ се в блок „А“, разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 8,40 (осем цяло и четиридесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 49,62 (четиридесет и девет цяло шестдесет и две стотни) кв.м., заедно с 0,58 % (нула цяло петдесет и осем стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,06 (седем цяло и шест стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-4-40 (А, четири, четиридесет), от две страни двор, апартамент № А-4-42 (А, четири, четиридесет и две);

 

41. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.42 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 48,89кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,19кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.41; 02676.17.113.1.43, Под обекта: 02676.17.113.1.30, Над обекта: 02676.17.113.1.53; 02676.17.113.1.54; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.3, ап.42

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-4-42 (А-четири-четиридесет и две), находящ се в блок „А“, разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 8,40 (осем цяло и четиридесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 48,89 (четиридесет и осем цяло осемдесет и девет стотни) кв.м., заедно с 0,58 % (нула цяло петдесет и осем стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,95 (шест цяло деветдесет и пет стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-4-43 (А, четири, четиридесет и три), от две страни двор, апартамент № А-4-41 (А, четири, четиридесет и едно);

 

42. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.43 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 64,13кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,94кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.42; 02676.17.113.1.44, Под обекта: 02676.17.113.1.30; 02676.17.113.1.31, Над обекта: 02676.17.113.1.54; 02676.17.113.1.55; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.3, ап.43

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-4-43 (А-четири-четиридесет и три), находящ се в блок „А“, разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 8,40 (осем цяло и четиридесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 64,13 (шестдесет и четири цяло и тринадесет стотни) кв.м., заедно с 0,74 % (нула цяло седемдесет и четири стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,94 (осем цяло деветдесет и четири стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-4-42 (А, четири, четиридесет и две), двор, апартамент № А-4-44 (А, четири, четиридесет и четири);

43. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.44 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,78кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,41кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.43; 02676.17.113.1.45, Под обекта: 02676.17.113.1.32, Над обекта: 02676.17.113.1.54; 02676.17.113.1.55; 02676.17.113.1.56; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.3, ап.44

Описание по стар идентификатор:Апартамент № А-4-44 (А-четири-четиридесет и четири), находящ се в блок „А“, разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 8,40 (осем цяло и четиридесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 38,78 (тридесет и осем цяло седемдесет и осем стотни) кв.м., заедно с 0,45 % (нула цяло четиридесет и пет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,41 (пет цяло четиридесет и една стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-4-43 (А, четири, четиридесет и три), двор, апартамент № А-4-45 (А, четири, четиридесет и пет);

 

44. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.45 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 61,50кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,58кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.44; 02676.17.113.1.46, Под обекта: 02676.17.113.1.33, Над обекта: 02676.17.113.1.56; 02676.17.113.1.57; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.3, ап.45

Описание по стар идентификатор:Апартамент № А-4-45 (А-четири-четиридесет и пет), находящ се в блок „А“, разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 8,40 (осем цяло и четиридесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 61,50 (шестдесет и едно цяло и петдесет стотни) кв.м., заедно с 0,71 % (нула цяло седемдесет и една стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,58 (осем цяло петдесет и осем стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, апартамент № А-4-44 (А, четири, четиридесет и четири), двор, апартамент № А-4-46 (А, четири, четиридесет и шест);

 

45. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.46 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 51,98кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,81кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.45, Под обекта: 02676.17.113.1.34, Над обекта: 02676.17.113.1.57

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.3, ап.46

Описание по стар идентификатор: Апартамент № А-4-46 (А-четири-четиридесет и шест), находящ се в блок „А“, разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 8,40 (осем цяло и четиридесет) метра, състоящ се от: дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 51,98 (петдесет и едно цяло деветдесет и осем стотни) кв.м., заедно с 0,56 % (нула цяло петдесет и шест стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,81 (шест цяло осемдесет и една стотни) кв.м., при граници на апартамента: коридор, стълби, от две страни двор, апартамент № А-4-45 (А, четири, четиридесет и пет);

 

46. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.47 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 39,18кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,18кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.48, Под обекта: 02676.17.113.1.36; 02676.17.113.1.35, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.4, ап.47

Описание по стар идентификатор: Склад № А-Р-47 (А- латинско „пе“-четиридесет и седем), находящ се в блок „А“, разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 11,20 (единадесет цяло и двадесет) метра, целият с площ от 39,18 (тридесет и девет цяло и осемнадесет стотни) кв.м., заедно с 0,35 % (нула цяло тридесет и пет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,18 (четири цяло и осемнадесет стотни) кв.м., при граници на склада: коридор, стълби, от две страни двор, склад № А-Р-48 (А- латинско „пе“-четиридесет и осем);

 

47. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.48 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,93кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,42кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.49; 02676.17.113.1.47, Под обекта: 02676.17.113.1.36, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.4, ап.48

Описание по стар идентификатор: Склад № А-Р-48 (А- латинско „пе“-четиридесет и осем), находящ се в блок „А“, разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 11,20 (единадесет цяло и двадесет) метра, целият с площ от 38,93 (тридесет и осем цяло деветдесет и три стотни) кв.м., заедно с 0,37 % (нула цяло тридесет и седем стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,42 (четири цяло и четиридесет и две стотни) кв.м., при граници на склада: коридор, склад № А-Р-49 (А- латинско „пе“-четиридесет и девет), двор, склад № А-Р-47 (А- латинско „пе“-четиридесет и седем);

 

48. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.49 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 31,69кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 3,60кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.50; 02676.17.113.1.48, Под обекта: 02676.17.113.1.37; 02676.17.113.1.36, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.4, ап.49

Описание по стар идентификатор:Склад № А-Р-49 (А- латинско „пе“-четиридесет и девет), находящ се в блок „А“, разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 11,20 (единадесет цяло и двадесет) метра, целият с площ от 31,69 (тридесет и едно цяло шестдесет и девет стотни) кв.м., заедно с 0,30 % (нула цяло тридесет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 3,60 (три цяло и шестдесет и две стотни) кв.м., при граници на склада: коридор, склад № А-Р-48 (А- латинско „пе“-четиридесет и осем), двор, склад № А-Р-50 (А- латинско „пе“-петдесет);

 

49. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.50 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 64,98кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,38кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.51; 02676.17.113.1.49, Под обекта: 02676.17.113.1.39; 02676.17.113.1.38; 02676.17.113.1.37, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.4, ап.50

Описание по стар идентификатор: Склад № А-Р-50 (А- латинско „пе“-петдесет), находящ се в блок „А“, разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 11,20 (единадесет цяло и двадесет) метра, целият с площ от 64,98 (шестдесет и четири цяло деветдесет и осем стотни) кв.м., заедно с 0,61 % (нула цяло шестдесет и една стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,38 (седем цяло тридесет и осем стотни) кв.м., при граници на склада: коридор, склад № А-Р-49 (А- латинско „пе“-четиридесет и девет), двор, склад № А-Р-51 (А- латинско „пе“-петдесет и едно);

 

50. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.51 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 31,67кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 3,60кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.52; 02676.17.113.1.50, Под обекта: 02676.17.113.1.40; 02676.17.113.1.39, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.4, ап.51

Описание по стар идентификатор: Склад № А-Р-51 (А- латинско „пе“-петдесет и едно), находящ се в блок „А“, разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 11,20 (единадесет цяло и двадесет) метра, целият с площ от 31,67 (тридесет и едно цяло шестдесет и седем стотни) кв.м., заедно с 0,30 % (нула цяло и тридесет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 3,60 (три цяло и шестдесет стотни) кв.м., при граници на склада: коридор, склад № А-Р-50 (А- латинско „пе“-петдесет), от две страни двор, склад № А-Р-52 (А- латинско „пе“-петдесет и две);

 

51. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.52 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 69,18кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,34кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.51; 02676.17.113.1.53, Под обекта: 02676.17.113.1.41; 02676.17.113.1.40; 02676.17.113.1.39, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.4, ап.52

Описание по стар идентификатор: Склад № А-Р-52 (А- латинско „пе“-петдесет и две), находящ се в блок „А“, разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 11,20 (единадесет цяло и двадесет) метра, целият с площ от 69,18 (шестдесет и девет цяло и осемнадесет стотни) кв.м., заедно с 0,69 % (нула цяло шестдесет и девет стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,34 (осем цяло тридесет и четири стотни) кв.м., при граници на склада: коридор, склад № А-Р-51 (А- латинско „пе“-петдесет и едно), от три страни двор, склад № А-Р-53 (А- латинско „пе“-петдесет и три);

 

52. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.53 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 44,52кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,37кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.52; 02676.17.113.1.54, Под обекта: 02676.17.113.1.42, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.4, ап.53

Описание по стар идентификатор: Склад № А-Р-53 (А- латинско „пе“-петдесет и три), находящ се в блок „А“, разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 11,20 (единадесет цяло и двадесет) метра, целият с площ от 44,52 (четиридесет и четири цяло петдесет и две стотни) кв.м., заедно с 0,44 % (нула цяло четиридесет и четири стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,37 (пет цяло тридесет и седем стотни) кв.м., при граници на склада: коридор, склад № А-Р-52 (А- латинско „пе“-петдесет и две), от две страни двор, склад № А-Р-54 (А- латинско „пе“-петдесет и четири);

 

53. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.54 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 64,98кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,68кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.53; 02676.17.113.1.55, Под обекта: 02676.17.113.1.42; 02676.17.113.1.43; 02676.17.113.1.44, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.4, ап.54

Описание по стар идентификатор: Склад № А-Р-54 (А- латинско „пе“-петдесет и четири), находящ се в блок „А“, разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 11,20 (единадесет цяло и двадесет) метра, целият с площ от 64,98 (шестдесет и четири цяло деветдесет и осем стотни) кв.м., заедно с 0,64 % (нула цяло шестдесет и четири стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,68 (седем цяло шестдесет и осем стотни) кв.м., при граници на склада: коридор, склад № А-Р-53 (А- латинско „пе“-петдесет и три), двор, склад № А-Р-55 (А- латинско „пе“-петдесет и едно);

 

54. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.55 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,41кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,54кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.54; 02676.17.113.1.56, Под обекта: 02676.17.113.1.44; 02676.17.113.1.43, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.4, ап.55

Описание по стар идентификатор: Склад № А-Р-55 (А- латинско „пе“-петдесет и пет), находящ се в блок „А“, разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 11,20 (единадесет цяло и двадесет) метра, целият с площ от 38,41 (тридесет и осем цяло четиридесет и една стотни) кв.м., заедно с 0,38 % (нула цяло тридесет и осем стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,54 (четири цяло петдесет и четири стотни) кв.м., при граници на склада: коридор, склад № А-Р-54 (А- латинско „пе“-петдесет и четири), двор, склад № А-Р-56 (А- латинско „пе“-петдесет и шест);

 

55. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.56 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 57,09кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,75кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.55; 02676.17.113.1.57, Под обекта: 02676.17.113.1.45; 02676.17.113.1.44, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.4, ап.56

Описание по стар идентификатор: Склад № А-Р-56 (А- латинско „пе“-петдесет и шест), находящ се в блок „А“, разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 11,20 (единадесет цяло и двадесет) метра, целият с площ от 57,09 (петдесет и седем цяло и девет стотни) кв.м., заедно с 0,56 % (нула цяло петдесет и шест стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,75 (шест цяло седемдесет и пет стотни) кв.м., при граници на склада: коридор, склад № А-Р-55 (А- латинско „пе“-петдесет и пет), двор, склад № А-Р-57 (А- латинско „пе“-петдесет и седем);

 

56. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.57представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 50,01кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,56кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.56, Под обекта: 02676.17.113.1.45; 02676.17.113.1.46, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет.4, ап.57

Описание по стар идентификатор: Склад № А-Р-57 (А- латинско „пе“-петдесет и седем), находящ се в блок „А“, разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 11,20 (единадесет цяло и двадесет) метра, целият с площ от 50,01 (петдесет цяло и една стотна) кв.м., заедно с 0,46 % (нула цяло четиридесет и шест стотни от процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,56 (пет цяло петдесет и шест стотни) кв.м., при граници на склада: коридор, стълби, от две страни двор, склад № А-Р-56 (А- латинско „пе“-петдесет и шест);

 

57. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.58Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта: 2 с площ от 490,60; 490,60кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 506,17кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото.

Ниво:1 - Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта:няма, Над обекта: няма

Ниво:2- Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.59, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.113.1.7; 02676.17.113.1.6; 02676.17.113.1.5; 02676.17.113.1.4; 02676.17.113.1.3; 02676.17.113.1.2; 02676.17.113.1.1; 02676.17.113.1.10; 02676.17.113.1.9; 02676.17.113.1.8

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.А, ет. - 2, представляващи паркоместа, както следва:

   1. Паркомясто № 1 (едно), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,90 (минус четири цяло и деветдесет стотни) метра, цялото с площ от 17,60 (седемнадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м., заедно с 3,59 % (три цяло петдесет и девет стотни от процента) идеални части, съответстващи на 18,16 (осемнадесет цяло и шестнадесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: коридор, съблекалня, паркомясто № 2 (две);

   2. Паркомясто № 2 (две), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,90 (минус четири цяло и деветдесет стотни) метра, цялото с площ от 18,28 (осемнадесет цяло двадесет и осем стотни) кв.м., заедно с 3,73 % (три цяло седемдесет и три стотни от процента) идеални части, съответстващи на 18,86 (осемнадесет цяло осемдесет и шест стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: масажни кабинети, паркомясто № 1 (едно) и паркомясто № 3 (три);

   3. Паркомясто № 3 (три), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,90 (минус четири цяло и деветдесет стотни) метра, цялото с площ от 21,90 (двадесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м., заедно с 4,46 % (четири цяло четиридесет и шест стотни от процента) идеални части, съответстващи на 22,60 (двадесет и две цяло и шестдесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: масажни кабинети, паркомясто № 2 (две) и паркомясто № 4 (четири);

   4. Паркомясто № 4 (четири), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,90 (минус четири цяло и деветдесет стотни) метра, цялото с площ от 17,60 (седемнадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м., заедно с 3,59 % (три цяло петдесет и девет стотни от процента) идеални части, съответстващи на 18,16 (осемнадесет цяло и шестнадесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: сауна, спа център, паркомясто № 3 (три) и паркомясто № 5 (пет);

   5. Паркомясто № 5 (пет), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,90 (минус четири цяло и деветдесет стотни) метра, цялото с площ от 18,28 (осемнадесет цяло двадесет и осем стотни) кв.м., заедно с 3,73 % (три цяло седемдесет и три стотни от процента) идеални части, съответстващи на 18,86 (осемнадесет цяло осемдесет и шест стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: спа център, паркомясто № 4 (четири) и паркомясто № 6 (шест);

   6. Паркомясто № 6 (шест), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,90 (минус четири цяло и деветдесет стотни) метра, цялото с площ от 21,23 (двадесет и едно цяло двадесет и три стотни) кв.м., заедно с 4,33 % (четири цяло тридесет и три стотни от процента) идеални части, съответстващи на 21,90 (двадесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 5 (пет), паркомясто № 7 (седем), спа център, инсталации басейн;

   7. Паркомясто № 7 (седем), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,90 (минус четири цяло и деветдесет стотни) метра, цялото с площ от 23,70 (двадесет и три цяло и седемдесет стотни) кв.м., заедно с 4,83 % (четири цяло осемдесет и три стотни от процента) идеални части, съответстващи на 24,45 (двадесет и четири цяло четиридесет и пет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 6 (шест), паркомясто № 8 (осем), двор, инсталации басейн;

   8. Паркомясто № 8 (осем), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,90 (минус четири цяло и деветдесет стотни) метра, цялото с площ от 19,65 (деветнадесет цяло шестдесет и пет стотни) кв.м., заедно с 4,01 % (четири цяло и една стотна от процента) идеални части, съответстващи на 20,27 (двадесет цяло двадесет и седем стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 7 (седем), от две страни двор, паркомясто № 9 (девет);

   9. Паркомясто № 9 (девет), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,90 (минус четири цяло и деветдесет стотни) метра, цялото с площ от 21,23 (двадесет и едно цяло двадесет и три стотни) кв.м., заедно с 4,33 % (четири цяло тридесет и три стотни от процента) идеални части, съответстващи на 21,90 (двадесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 8 (осем), от двете страни двор, паркомясто № 10 (десет);

   10. Паркомясто № 10 (десет), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,90 (минус четири цяло и деветдесет стотни) метра, цялото с площ от 21,23 (двадесет и едно цяло двадесет и три стотни) кв.м., заедно с 4,33 % (четири цяло тридесет и три стотни от процента) идеални части, съответстващи на 21,90 (двадесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 9 (девет), двор, паркомясто № 11 (единадесет);

   11. Паркомясто № 11 (единадесет), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,90 (минус четири цяло и деветдесет стотни) метра, цялото с площ от 17,60 (седемнадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м., заедно с 3,59 % (три цяло петдесет и девет стотни от процента) идеални части, съответстващи на 18,16 (осемнадесет цяло и шестнадесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 10 (десет), двор, паркомясто № 12 (дванадесет) и паркомясто № 5 (пет);

   12. Паркомясто № 12 (дванадесет), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,90 (минус четири цяло и деветдесет стотни) метра, цялото с площ от 13,50 (тринадесет цяло и петдесет стотни) кв.м., заедно с 2,75 % (две цяло седемдесет и пет стотни от процента) идеални части, съответстващи на 13,93 (тринадесет цяло деветдесет и три стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 11 (единадесет), паркомясто № 13 (тринадесет);

   13. Паркомясто № 13 (тринадесет), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,90 (минус четири цяло и деветдесет стотни) метра, цялото с площ от 13,50 (тринадесет цяло и петдесет стотни) кв.м., заедно с 2,75 % (две цяло седемдесет и пет стотни от процента) идеални части, съответстващи на 13,93 (тринадесет цяло деветдесет и три стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 11 (единадесет), двор, паркомясто № 12 (дванадесет);

   14. Паркомясто № 14 (четиринадесет), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 2,45 (минус две цяло и четиридесет и пет стотни) метра, цялото с площ от 17,60 (седемнадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м., заедно с 3,59 % (три цяло петдесет и девет стотни от процента) идеални части, съответстващи на 18,16 (осемнадесет цяло и шестнадесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 15 (петнадесет), двор, помещение за багаж;

   15. Паркомясто № 15 (петнадесет), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 2,45 (минус две цяло и четиридесет и пет стотни) метра, цялото с площ от 18,28 (осемнадесет цяло двадесет и осем стотни) кв.м., заедно с 3,73 % (три цяло седемдесет и три стотни от процента) идеални части, съответстващи на 18,86 (осемнадесет цяло осемдесет и шест стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 14 (четиринадесет), двор паркомясто № 16 (шестнадесет);

   16. Паркомясто № 16 (шестнадесет), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 2,45 (минус две цяло и четиридесет и пет стотни) метра, цялото с площ от 21,90 (двадесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м., заедно с 4,46 % (четири цяло четиридесет и шест стотни от процента) идеални части, съответстващи на 22,60 (двадесет и две цяло и шестдесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 17 (седемнадесет), двор, паркомясто № 15 (петнадесет);

   17. Паркомясто № 17 (седемнадесет), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 2,45 (минус две цяло и четиридесет и пет стотни) метра, цялото с площ от 17,60 (седемнадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м., заедно с 3,59 % (три цяло петдесет и девет стотни от процента) идеални части, съответстващи на 18,16 (осемнадесет цяло и шестнадесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 16 (шестнадесет), двор, паркомясто № 18 (осемнадесет);

   18. Паркомясто № 18 (осемнадесет), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 2,45 (минус две цяло и четиридесет и пет стотни) метра, цялото с площ от 18,28 (осемнадесет цяло и двадесет и осем стотни) кв.м., заедно с 3,73 % (три цяло седемдесет и три стотни от процента) идеални части, съответстващи на 18,86 (осемнадесет цяло осемдесет и шест стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 17 (седемнадесет), двор, паркомясто № 19 (деветнадесет);

   19. Паркомясто № 19 (деветнадесет), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 2,45 (минус две цяло и четиридесет и пет стотни) метра, цялото с площ от 21,23 (двадесет и едно цяло двадесет и три стотни) кв.м., заедно с 4,33 % (четири цяло тридесет и три стотни от процента) идеални части, съответстващи на 21,90 (двадесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 18 (осемнадесет), двор, склад спортен блок, паркомясто № 20 (двадесет);

   20. Паркомясто № 20 (двадесет), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 2,45 (минус две цяло и четиридесет и пет стотни) метра, цялото с площ от 23,70 (двадесет и три цяло и седемдесет стотни) кв.м., заедно с 4,83 % (четири цяло осемдесет и три стотни от процента) идеални части, съответстващи на 24,45 (двадесет и четири цяло четиридесет и пет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 19 (деветнадесет), двор, склад спортен блок, паркомясто № 21 (двадесет и едно);

   21. Паркомясто № 21 (двадесет и едно), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 2,45 (минус две цяло и четиридесет и пет стотни) метра, цялото с площ от 19,65 (деветнадесет цяло шестдесет и пет стотни) кв.м., заедно с 4,01 % (четири цяло и една стотна от процента) идеални части, съответстващи на 20,27 (двадесет цяло двадесет и седем стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 20 (двадесет), от две страни двор, паркомясто № 22 (двадесет и две);

   22. Паркомясто № 22 (двадесет и две), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 2,45 (минус две цяло и четиридесет и пет стотни) метра, цялото с площ от 21,23 (двадесет и едно цяло двадесет и три стотни) кв.м., заедно с 4,33 % (четири цяло тридесет и три стотни от процента) идеални части, съответстващи на 21,90 (двадесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 21 (двадесет и едно), от две двор, паркомясто № 23 (двадесет и три);

   23. Паркомясто № 23 (двадесет и три), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 2,45 (минус две цяло и четиридесет и пет стотни) метра, цялото с площ от 21,23 (двадесет и едно цяло двадесет и три стотни) кв.м., заедно с 4,33 % (четири цяло тридесет и три стотни от процента) идеални части, съответстващи на 21,90 (двадесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 22 (двадесет и две), двор, паркомясто № 24 (двадесет и четири);

   24. Паркомясто № 24 (двадесет и четири), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 2,45 (минус две цяло и четиридесет и пет стотни) метра, цялото с площ от 17,60 (седемнадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м., заедно с 3,59 % (три цяло петдесет и девет стотни от процента) идеални части, съответстващи на 21,90 (двадесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 23 (двадесет и три), паркомясто № 25 (двадесет и пет), двор, паркомясто № 26 (двадесет и шест);

   25. Паркомясто № 25 (двадесет и пет), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 2,45 (минус две цяло и четиридесет и пет стотни) метра, цялото с площ от 13,50 (тринадесет цяло и петдесет стотни) кв.м., заедно с 2,75 % (две цяло седемдесет и пет стотни от процента) идеални части, съответстващи на 13,93 (тринадесет цяло деветдесет и три стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 24 (двадесет и четири), паркомясто № 26 (двадесет и шест);

     1. Паркомясто № 26 (двадесет и шест), находящо се в блок „А“, разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 2,45 (минус две цяло и четиридесет и пет стотни) метра, цялото с площ от 13,50 (тринадесет цяло и петдесет стотни) кв.м., заедно с 2,75 % (две цяло седемдесет и пет стотни от процента) идеални части, съответстващи на 13,93 (двадесет и едно цяло и деветдесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 24 (двадесет и четири), двор, паркомясто № 25 (двадесет и пет);

     2.  

     3. Подробно описание на самостоятелни обекти находящи се в блок „А“:

IІ.1 Първо ниво на кота 0.00м. се състои от: Десет самостоятелни обекта с идентификатори: 02676.17.113.1.1; 02676.17.113.1.2; 02676.17.113.1.3; 02676.17.113.1.4; 02676.17.113.1.5; 02676.17.113.1.6; 02676.17.113.1.7; 02676.17.113.1.8; 02676.17.113.1.9; 02676.17.113.1.10 и обслужващ коридор.

Забележка: Самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.7 е със заличена ипотека и не е предмет на настоящия опис и не следва да бъде оценяван.

Самостоятелен обект с ид.02676.17.113.1.1 е с частично изградени външни оградни стени и без изградени вътрешни преградни стени, освен на банята с тоалетна и е с под – бетонна плоча и таван – бетонна плоча. Останалите самостоятеллни обекти са с под – циментова замазка, стени – частично варо-гипсова мазилка, частично – тухлена зидария, таван – гипсокартон на метална конструкция. Баните с тоалетни са с под – бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча, на самостоятелен обект с ид.02676.17.113.1.1 по стени – тухлена зидария. Обслужващия коридор е с под – бетонна плоча, стени – варо-гипсова мазилка, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ, на самостоятелен обект с ид.02676.17.113.1.1 – не монтирана и неналична, на самостоятелен обект с ид.02676.17.113.1.4; 02676.17.113.1.6 – частично демонтирана и неналична, на Самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.5 – изцяло демонтирана и неналична. На всички самостоятелни обекти изградени на кота 0.00м. – Ел. инсталацията е демонтирана, ВиК – до тапа. Има положени тръби за централно отопление. Не са монтирани и не са наличини входни и вътрешни врати.

IІ.2 На второ ниво на кота +2.80м. се състои от: Дванадесет самостоятелни обекта с идентификатори: 02676.17.113.1.11; 02676.17.113.1.12; 02676.17.113.1.13; 02676.17.113.1.14; 02676.17.113.1.15; 02676.17.113.1.16; 02676.17.113.1.17; 02676.17.113.1.18; 02676.17.113.1.19; 02676.17.113.1.20; 02676.17.113.1.21; 02676.17.113.1.22 и обслужващ коридор.

Всички самостоятелни обекти са с под – циментова замазка, стени – частично варо-гипсова мазилка, частично – тухлена зидария, таван – гипсокартон на метална конструкция. Баните с тоалетна са с под – бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Терасите са с под – бетонна плоча, стени и таван – външна топлоизолация от фибран и шпакловка. Няма изграден парапет. Обслужващия коридор е с под – бетонна плоча, стени – варо-гипсова мазилка, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ, на самостоятелен обект с ид.02676.17.113.1.17 – изцяло демонтирана и неналична. На всички самостоятелни обекти изградени на кота 2.80м. – Ел. инсталацията е демонтирана, ВиК – до тапа. Има положени тръби за централно отопление. Не са монтирани и не са наличини входни и вътрешни врати.

IІ.3 На трето ниво на кота +5.60м. се състои от: Дванадесет самостоятелни обекта с идентификатори: 02676.17.113.1.23; 02676.17.113.1.24; 02676.17.113.1.25; 02676.17.113.1.26; 02676.17.113.1.27; 02676.17.113.1.28; 02676.17.113.1.29; 02676.17.113.1.30; 02676.17.113.1.31; 02676.17.113.1.32; 02676.17.113.1.33; 02676.17.113.1.34 и обслужващ коридор.

Всички самостоятелни обекти са с под – циментова замазка, стени – частично варо-гипсова мазилка, частично – тухлена зидария, таван – бетонна плоча, на самостоятелени обекти с ид.02676.17.113.1.25; 02676.17.113.1.26; 02676.17.113.1.31; 02676.17.113.1.32 – монтирана метална конструкция за гипсокартон. Баните с тоалетна са с под – бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Терасите на самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.23; 02676.17.113.1.24; 02676.17.113.1.26; 02676.17.113.1.28; 02676.17.113.1.29; 02676.17.113.1.30; 02676.17.113.1.31; 02676.17.113.1.33; 02676.17.113.1.34 са с под – бетонна плоча, стени и таван – външна топлоизолация от фибран и шпакловка. Няма изграден парапет. Обслужващия коридор е с под – бетонна плоча, стени – варо-гипсова мазилка, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ, на самостоятелен обект с ид.02676.17.113.1.29 – частично демонтирана и неналична. На всички самостоятелни обекти изградени на кота 5.60м. – Ел. инсталацията е демонтирана, ВиК – до тапа. Има положени тръби за централно отопление. Не са монтирани и не са наличини входни и вътрешни врати.

IІ.4 На четвърто ниво на кота +8.40м. се състои от: Дванадесет самостоятелни обекта с идентификатори: 02676.17.113.1.35; 02676.17.113.1.36; 02676.17.113.1.37; 02676.17.113.1.38; 02676.17.113.1.39; 02676.17.113.1.40; 02676.17.113.1.41; 02676.17.113.1.42; 02676.17.113.1.43; 02676.17.113.1.44; 02676.17.113.1.45; 02676.17.113.1.46 и обслужващ коридор.

Всички самостоятелни обекти са с под – циментова замазка, стени – частично варо-гипсова мазилка, частично – тухлена зидария, на самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.36; 02676.17.113.1.37; 02676.17.113.1.38; 02676.17.113.1.39; 02676.17.113.1.40; 02676.17.113.1.41; 02676.17.113.1.42; 02676.17.113.1.44; 02676.17.113.1.45 – по стени – вътрешна топлоизолация и гипсокартон, частично дефектирал. Таван – бетонна плоча, на самостоятелни обекти с ид.02676.17.113.1.36; 02676.17.113.1.41; 02676.17.113.1.43; 02676.17.113.1.45 – монтирана метална конструкция за гипсокартон, ав самостоятелни обекти с ид.02676.17.113.1.37; 02676.17.113.1.38; 02676.17.113.1.39; 02676.17.113.1.44 – по таван – гипсокартон на метална конструкция, частично демонтиран в самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.39. Баните с тоалетна са с под – бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Терасите на самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.36; 02676.17.113.1.38; 02676.17.113.1.40; 02676.17.113.1.41; 02676.17.113.1.42; 02676.17.113.1.43; 02676.17.113.1.45; 02676.17.113.1.46 са с под – бетонна плоча, стени и таван – външна топлоизолация от фибран и шпакловка. Няма изграден парапет. Обслужващия коридор е с под – бетонна плоча, стени – варо-гипсова мазилка, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ, на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.40; 02676.17.113.1.41 – частично демонтирана и неналична. На всички самостоятелни обекти изградени на кота 8.40м. – Ел. инсталацията е демонтирана, ВиК – до тапа. Има положени тръби за централно отопление. Не са монтирани и не са наличини входни и вътрешни врати.

IІ.5 На пето ниво на кота +11.20м. се състои от: Единадесет самостоятелни обекта с идентификатори: 02676.17.113.1.47; 02676.17.113.1.48; 02676.17.113.1.49; 02676.17.113.1.50; 02676.17.113.1.51; 02676.17.113.1.52; 02676.17.113.1.53; 02676.17.113.1.54; 02676.17.113.1.55; 02676.17.113.1.56; 02676.17.113.1.57 и обслужващ коридор.

Всички самостоятелни обекти са с под – бетонна плоча, стени – частично варо-гипсова мазилка, частично – тухлена зидария, таван – бетонна плоча и с частични скосявания, без самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.50 и ид.02676.17.113.1.54 – които са без скосявания и е монтирана метална конструкция за окачен таван. Баните с тоалетна са с под – бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Терасите на самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.50; 02676.17.113.1.52; 02676.17.113.1.53; 02676.17.113.1.54 са с под – бетонна плоча, стени – външна топлоизолация от фибран и шпакловка. Няма изграден парапет. Обслужващия коридор е с под – бетонна плоча, стени – варо-гипсова мазилка, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ, на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.48; 02676.17.113.1.52; 02676.17.113.1.53; 02676.17.113.1.56; 02676.17.113.1.57 – са монтирани и таванни прозорци тип „ВЕЛУКС“. На всички самостоятелни обекти изградени на кота 11.20м. – Ел. инсталацията е демонтирана, ВиК – до тапа. Не са монтирани и не са наличини входни и вътрешни врати.

IІ.6 Самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.58 на две нива на кота -2.45м. и кота -4.90м., представляващ Сутерен

На кота -2.45м. са състои от: подземен паркинг и склад – спортен блок. Същите са изградени на етап „груб строеж“ и са с под – бетонна плоча, стени – външни – частично бетонни, частично тухлени, вътрешни преградни – тухлени, таван – бетонна плоча. Няма изградени Ел., ВиК, и ОВИ инсталации. Няма монтирани входни и вътрешни врати. Рампата към подземния паркинг, съгласно одобрения архитектурен проект не е изградена.

На кота -4.90м. са състои от: подземен паркинг и помещение – инсталация байсен. Същите са изградени на етап „груб строеж“ и са с под – бетонна плоча, стени – външни – частично бетонни, частично тухлени, вътрешни преградни – тухлени, таван – бетонна плоча. Няма изградени Ел., ВиК, и ОВИ инсталации. Няма монтирани входни и вътрешни врати. Рампата към подземния паркинг, съгласно одобрения архитектурен проект не е изградена.

 

Гореописаните самостоятелни обекти по точка II /второ римско/ са изградени в сграда в блок „А“, представляваща част от Апартаментен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“. Същата представлява четириетажна жилищна сграда с тавански етаж, масивна конструкция със стоманобетонни греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с частично с топлоизолация, на първи ниво – частично облицовани с камък, частично - шпакловка, а останалата част частично топлоизолация и шпакловка, частично – тухлена зидария. Стълбищната клетка е стоманобетонна изградена на етап „груб строеж“ и е с под – бетонна плоча, стени – тухлена зидария, таван – бетонна плоча. В сградата е изградена шахта за монтиране на асансьор на етап „груб строеж“. Няма монтирана и не е налична входна врата.

 

ІІІ. САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ НАХОДЯЩИ СЕ В БЛОК „Б“, както следва:

 

58. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.59Предназначение на самостоятелния обект: За спортна и развлекателна дейност. Брой нива на обекта: 1 с площ от 852,90кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 198,40кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.58; 02676.17.113.1.129; 02676.17.113.1.60, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.113.1.1; 02676.17.113.1.2; 02676.17.113.1.138; 02676.17.113.1.139; 02676.17.113.1.62; 02676.17.113.1.63; 02676.17.113.1.64; 02676.17.113.1.61; 02676.17.113.1.70; 02676.17.113.1.69

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, вх.В, ет. - 1

Описание по стар идентификатор:СПА център, находящ се в блок „С“ („це“ латинско) разположен на сутеренен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,90 (минус четири цяло и деветдесет стотни) метра, състоящ се от : блокно антре, съблекалня мъже, съблекалня жени, масажни кабинети, солариум, лекарски кабинет, две помещения парна баня, две помещения финландска сауна, две помещения охлаждане, инсталации басейн, фитнес зала, склад фитнес, тоалетни спортен блок, атриум, басейн, зимна градина, зона за почивка, целият с площ от 852,90 (осемстотин петдесет и две цяло и деветдесет стотни) кв.м., заедно с 55,00 % (петдесет и пет процента) идеални части, съответстващи на 198,40 (сто деветдесет и осем цяло и четиридесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на СПА центъра: паркоместа блок „А“, ресторант и нощен бар, от четири страни коридор, от две страни двор;

 

59. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.60Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда. Брой нива на обекта: 1 с площ от 227,60кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 242,23кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.59; 02676.17.113.1.129, Под обекта: няма, Над обекта: 02676.17.113.1.128; 02676.17.113.1.69; 02676.17.113.1.70; 02676.17.113.1.71; 02676.17.113.1.61; 02676.17.113.1.64; 02676.17.113.1.65; 02676.17.113.1.66; 02676.17.113.1.67; 02676.17.113.1.68

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет. - 1, представляващи паркоместа, както следва:

    1. Паркомясто № 1 (едно), находящо се в блок „В“ („бе“, латинско), разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,30 (минус четири цяло и тридесет стотни) метра, цялото с площ от 22,23 (двадесет и две цяло двадесет и три стотни) кв.м., заедно с 9,77 % (девет цяло седемдесет и седем стотни от процента) идеални части, съответстващи на 23,26 (двадесет и три цяло двадесет и шест стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 2 (две), от две двор, коридор;

   1. Паркомясто № 2 (две), находящо се в блок „В“ („бе“, латинско), разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,30 (минус четири цяло и тридесет стотни) метра, цялото с площ от 17,60 (седемнадесет цяло и шестдесет стотни) кв.м., заедно с 7,73 % (седем цяло седемдесет и три стотни от процента) идеални части, съответстващи на 18,73 (осемнадесет цяло седемдесет и три стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 1 (едно), двор, паркомясто 3 (три);

   2. Паркомясто № 3 (три), находящо се в блок „В“ („бе“, латинско), разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,30 (минус четири цяло и тридесет стотни) метра, цялото с площ от 28,22 (двадесет и осем цяло двадесет и две стотни) кв.м., заедно с 12,40 % (дванадесет цяло и четиридесет стотни от процента) идеални части, съответстващи на 30,03 (тридесет цяло и три стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 2 (две), двор, паркомясто 4 (четири);

   3. Паркомясто № 4 (четири), находящо се в блок „В“ („бе“, латинско), разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,30 (минус четири цяло и тридесет стотни) метра, цялото с площ от 16,13 (шестнадесет цяло и тринадесет стотни) кв.м., заедно с 7,09 % (седем цяло и девет стотни от процента) идеални части, съответстващи на 17,17 (седемнадесет цяло и седемнадесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 3 (три), двор, паркомясто 5 (пет);

   4. Паркомясто № 5 (пет), находящо се в блок „В“ („бе“, латинско), разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,30 (минус четири цяло и тридесет стотни) метра, цялото с площ от 16,13 (шестнадесет цяло и тринадесет стотни) кв.м., заедно с 7,09 % (седем цяло и девет стотни от процента) идеални части, съответстващи на 17,17 (седемнадесет цяло и седемнадесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 4 (четири), двор, паркомясто 6 (шест);

   5. Паркомясто № 6 (шест), находящо се в блок „В“ („бе“, латинско), разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,30 (минус четири цяло и тридесет стотни) метра, цялото с площ от 21,23 (двадесет и едно цяло двадесет и три стотни) кв.м., заедно с 9,33 % (девет цяло тридесет и три стотни от процента) идеални части, съответстващи на 22,59 (двадесет и две цяло петдесет и девет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 5 (пет), двор, помещение за багаж;

   6. Паркомясто № 7 (седем), находящо се в блок „В“ („бе“, латинско), разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,30 (минус четири цяло и тридесет стотни) метра, цялото с площ от 22,12 (двадесет и две цяло и дванадесет стотни) кв.м., заедно с 9,72 % (девет цяло седемдесет и две стотни от процента) идеални части, съответстващи на 23,54 (двадесет и три цяло петдесет и четири стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 8 (осем), от две страни коридор;

   7. Паркомясто № 8 (осем), находящо се в блок „В“ („бе“, латинско), разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,30 (минус четири цяло и тридесет стотни) метра, цялото с площ от 16,24 (шестнадесет цяло двадесет и четири стотни) кв.м., заедно с 7,14 % (седем цяло и четиринадесет стотни от процента) идеални части, съответстващи на 17,28 (седемнадесет цяло и двадесети и осем стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 7 (седем), коридор, паркомясто 9 (девет);

   8. Паркомясто № 9 (девет), находящо се в блок „В“ („бе“, латинско), разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,30 (минус четири цяло и тридесет стотни) метра, цялото с площ от 16,24 (шестнадесет цяло двадесет и четири стотни) кв.м., заедно с 7,14 % (седем цяло и четиринадесет стотни от процента) идеални части, съответстващи на 17,28 (седемнадесет цяло и двадесети и осем стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 8 (осем), коридор, склад обзавеждане;

   9. Паркомясто № 10 (десет), находящо се в блок „В“ („бе“, латинско), разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,30 (минус четири цяло и тридесет стотни) метра, цялото с площ от 23,56 (двадесет и три цяло петдесет и шест стотни) кв.м., заедно с 10,35 % (десет цяло тридесет и пет стотни от процента) идеални части, съответстващи на 25,07 (двадесет и пет цяло и седем стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 11 (единадесет), коридор, машинно;

   10. Паркомясто № 11 (единадесет), находящо се в блок „В“ („бе“, латинско), разположено на сутерен етаж на гореописаната сграда, на кота – 4,30 (минус четири цяло и тридесет стотни) метра, цялото с площ от 27,90 (двадесет и седем цяло и деветдесет стотни) кв.м., заедно с 12,26 % (дванадесет цяло двадесет и шест стотни от процента) идеални части, съответстващи на 29,69 (двадесет и девет цяло шестдесет и девет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на паркомястото: паркомясто № 10 (десет), блок паркинг, коридор, вентилаторно гараж;

 

60. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.61представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 59,23кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,09кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.71;02676.17.113.1.62, Под обекта: 02676.17.113.1.59; 02676.17.113.1.60, Над обекта: 02676.17.113.1.72; 02676.17.113.1.73; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.0, ап.01

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-1-1 (латинско „бе“ едно-едно), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота „-1,00 м.“ (минус едно цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 59,23 кв.м. (петдесет и девет цяло и двадесет и три стотни квадратни метра), заедно с 0,59 % (нула цяло и петдесет и девет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7.09 кв.м. (седем цяло и девет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, стълби, апартамент № В-1-2 (латинско „бе“, едно, две), двор, апартамент № В-1-11 (латинско „бе“, едно, единадесет);

 

61. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.62представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 68,74кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,75кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.138; 02676.17.113.1.61, Под обекта: 02676.17.113.1.59, Над обекта: 02676.17.113.1.149; 02676.17.113.1.74; 02676.17.113.1.72; 02676.17.113.1.73

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.0, ап.02

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-1-2 (латинско „бе“ едно-две), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота „-1,00 м.“ (минус едно цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 68,74 кв.м. (шестдесет и осем цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра), заедно с 0,73 % (нула цяло и седемдесет и три стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,75 кв.м. (осем цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, стълби, апартамент № В-1-1 (латинско „бе“, едно, едно), двор, апартамент № С-1-9 (латинско „це“, едно, девет);

 

62. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.63представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 55,15кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,74кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.139; 02676.17.113.1.64, Под обекта: 02676.17.113.1.59; 02676.17.113.1.129, Над обекта: 02676.17.113.1.75; 02676.17.113.1.76; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.0, ап.03

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-1-3 (латинско „бе“ едно-три), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „-1,00 м.“ (минус едно цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 55,15 кв.м. (петдесет и пет цяло и петнадесет стотни квадратни метра), заедно с 0,56 % (нула цяло и петдесет и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,74 кв.м. (шест цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-1-4 (латинско „бе“, едно, четири), двор, апартамент № С-1-10 (латинско „це“, едно, десет);

 

63. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.64представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 48,49кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,93кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.63; 02676.17.113.1.65, Под обекта: 02676.17.113.1.59; 02676.17.113.1.129; 02676.17.113.1.60, Над обекта: 02676.17.113.1.76;

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.0, ап.04

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-1-4 (латинско „бе“ едно-четири), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „-1,00 м.“ (минус едно цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 48,49 кв.м. (четиридесет и осем цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра), заедно с 0,49 % (нула цяло и четиридесет и девет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,93 кв.м. (пет цяло и деветдесет и три стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-1-3 (латинско „бе“, едно, три), двор, апартамент № B-1-5 (латинско „бе“, едно, пет);

 

64. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.65представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 50,98кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,23кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.64; 02676.17.113.1.66, Под обекта: 02676.17.113.1.60, Над обекта: 02676.17.113.1.76; 02676.17.113.1.77; 02676.17.113.1.78

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.0, ап.05

Описание по стар идентификатор:Апартамент № В-1-5 (латинско „бе“ едно-пет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „-1,00 м.“ (минус едно цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 50,98 кв.м. (петдесет цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра), заедно с 0,52 % (нула цяло и петдесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,23 кв.м. (шест цяло и двадесет и три стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-1-4 (латинско „бе“, едно, четири), двор, апартамент № B-1-6 (латинско „бе“, едно, шест);

65. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.66представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 46,24кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,65кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.65, Под обекта: 02676.17.113.1.60, Над обекта: 02676.17.113.1.77; 02676.17.113.1.78

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.0, ап.06

Описание по стар идентификатор:Апартамент № В-1-6 (латинско „бе“ едно-шест), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „-1,00 м.“ (минус едно цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 46,24 кв.м. (четиридесет и шест цяло и двадесет и четири стотни квадратни метра), заедно с 0,47 % (нула цяло и четиридесет и седем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,65 кв.м. (пет цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-1-7 (латинско „бе“, едно, седем), от две страни двор, апартамент № B-1-5 (латинско „бе“, едно, пет);

 

66. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.67представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 71,53кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,57кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.68, Под обекта: 02676.17.113.1.60, Над обекта: 02676.17.113.1.80; 02676.17.113.1.79

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.0, ап.07

Описание по стар идентификатор:Апартамент № В-1-7 (латинско „бе“ едно-седем), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „-1,00 м.“ (минус едно цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 71,53 кв.м. (седемдесет и едно цяло и петдесет и три стотни квадратни метра), заедно с 0,71 % (нула цяло и седемдесет и една стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,57 кв.м. (осем цяло и петдесет и седем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: от две страни коридор, двор, апартамент № В-1-8;

 

67. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.68представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 33,90кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,06кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.128; 02676.17.113.1.67, Под обекта: 02676.17.113.1.60, Над обекта: 02676.17.113.1.80; 02676.17.113.1.81; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.0, ап.08

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-1-8 (латинско „бе“ едно-осем), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „-1,00 м.“ (минус едно цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 33,90 кв.м. (тридесет и три цяло и деветдесет стотни квадратни метра), заедно с 0,34 % (нула цяло и тридесет и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,06 кв.м. (четири цяло и шест стотни квадратни метра), при граници на апартамента: от две страни коридор, ски гардероб, двор, апартамент № В-1-7 (латинско „бе“ едно-седем);

 

68. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.69представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 31,79кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,05кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.70, Под обекта: 02676.17.113.1.59; 02676.17.113.1.60, Над обекта: 02676.17.113.1.83; 02676.17.113.1.82; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.0, ап.09

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-1-9 (латинско „бе“ едно-девет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „-1,00 м.“ (минус едно цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 31,79 кв.м. (тридесет и едно цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра), заедно с 0,34 % (нула цяло и тридесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,05 кв.м. (четири цяло и пет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: от две страни коридор, двор, апартамент № В-1-10 (латинско „бе“ едно-десет);

 

69. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.70представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 71,29кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,16кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.71; 02676.17.113.1.69, Под обекта: 02676.17.113.1.59; 02676.17.113.1.60, Над обекта: 02676.17.113.1.84; 02676.17.113.1.85; 02676.17.113.1.83,

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.0, ап.10

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-1-10 (латинско „бе“ едно-десет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота „-1,00 м.“ (минус едно цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 71,29 кв.м. (седемдесет и едно цяло и двадесет и девет стотни квадратни метра), заедно с 0,76 % (нула цяло и седемдесет и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 9.16 кв.м. (девет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-1-9 (латинско „бе“, едно, девет), от две страни двор, апартамент № В-1-11 (латинско „бе“, едно, единадесет);

 

70. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.71представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 58,33кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,11кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.70; 02676.17.113.1.61, Под обекта: 02676.17.113.1.60, Над обекта: 02676.17.113.1.84; 02676.17.113.1.85; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.0, ап.11

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-1-11 (латинско „бе“ едно-единадесет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота „-1,00 м.“ (минус едно цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 58,33 кв.м. (петдесет и осем цяло и тридесет и три стотни квадратни метра), заедно с 0,59 % (нула цяло и петдесет и девет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,11 кв.м. (седем цяло и единадесет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, стълби, апартамент № В-1-10 (латинско „бе“, едно, десет), двор, апартамент № В-1-1 (латинско „бе“, едно, едно);

 

71. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.72представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 60,73кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,96кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.85; 02676.17.113.1.73, Под обекта: 02676.17.113.1.62; 02676.17.113.1.61, Над обекта: 02676.17.113.1.86; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.1, ап.12

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-2-12 (латинско „бе“ две-дванадесет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „1,80 м.“ (едно цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 60,73 кв.м. (шестдесет цяло и седемдесет и три стотни квадратни метра), заедно с 0,66 % (нула цяло и шестдесет и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,96 кв.м. (седем цяло и деветдесет и шест стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, стълби, апартамент № В-2-25 (латинско „бе“, две, двадесет и пет), двор, апартамент № В-2-13 (латинско „бе“, две, тринадесет), асансьор;

 

72. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.73представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 36,79кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,13кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.74; 02676.17.113.1.72, Под обекта: 02676.17.113.1.62; 02676.17.113.1.61, Над обекта: 02676.17.113.1.87; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.1, ап.13

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-2-13 (латинско „бе“ две-тринадесет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „1,80 м.“ (едно цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 36,79 кв.м. (тридесет и шест цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра), заедно с 0,43 % (нула цяло и четиридесет и три стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,13 кв.м. (пет цяло и тринадесет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-2-14 (латинско „бе“, две, четиринадесет), двор, апартамент № В-2-12 (латинско „бе“, две, дванадесет);

 

73. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.74представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 49,81кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,95кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.149; 02676.17.113.1.150;02676.17.113.1.75; 02676.17.113.1.73, Под обекта: 02676.17.113.1.62, Над обекта: 02676.17.113.1.88;

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.1, ап.14

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-2-14 (латинско „бе“ две-четиринадесет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „1,80 м.“ (едно цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 49,81 кв.м. (четиридесет и девет цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра), заедно с 0,58 % (нула цяло и петдесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,95 кв.м. (шест цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-2-13 (латинско „бе“, две, тринадесет), двор, В-2-15 (латинско „бе“, две, петнадесет), апартамент № С2-20 (латинско „це“, две, двадесет);

 

74. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.75представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 60,15кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,06кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.74; 02676.17.113.1.149;02676.17.113.1.150; 02676.17.113.1.76, Под обекта: 02676.17.113.1.63; 02676.17.113.1.129, Над обекта: 02676.17.113.1.89,

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.1, ап.15

Описание по стар идентификатор:Апартамент № В-2-15 (латинско „бе“ две-петнадесет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „1,80 м.“ (едно цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 60,15 кв.м. (шестдесет цяло и петнадесет стотни квадратни метра), заедно с 0,67 % (нула цяло и шестдесет и седем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,06 кв.м. (осем цяло и шест стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-2-14 (латинско „бе“, две, четиринадесет), двор, В-2-16 (латинско „бе“, две, шестнадесет), апартамент № С2-21 (латинско „це“, две, двадесет и едно);

 

75. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.76представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 56,85кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,62кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.75; 02676.17.113.1.77, Под обекта: 02676.17.113.1.64; 02676.17.113.1.63; 02676.17.113.1.65, Над обекта: 02676.17.113.1.90; 02676.17.113.1.89; 02676.17.113.1.91,

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.1, ап.16

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-2-16 (латинско „бе“ две-шестнадесет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „1,80 м.“ (едно цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 56,85 кв.м. (петдесет и шест цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра), заедно с 0,63 % (нула цяло и шестдесет и три стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,62 кв.м. (седем цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-2-15 (латинско „бе“, две, петнадесет), двор, В-2-17 (латинско „бе“, две, седемнадесет);

 

76. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.77представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 55,38кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,42кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.76; 02676.17.113.1.78, Под обекта: 02676.17.113.1.65; 02676.17.113.1.66, Над обекта: 02676.17.113.1.91; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.1, ап.17

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-2-17 (латинско „бе“ две-седемнадесет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „1,80 м.“ (едно цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 55,38 кв.м. (петдесет и пет цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра), заедно с 0,62 % (нула цяло и шестдесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,42 кв.м. (седем цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-2-16 (латинско „бе“, две, шестнадесет), двор, В-2-18 (латинско „бе“, две, осемнадесет);

 

77. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.78представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 63,58кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,52кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.79; 02676.17.113.1.77, Под обекта: 02676.17.113.1.66; 02676.17.113.1.65, Над обекта: 02676.17.113.1.92; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.1, ап.18

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-2-18 (латинско „бе“ две-осемнадесет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „1,80 м.“ (едно цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 63,58 кв.м. (шестдесет и три цяло и петдесет и осем стотни квадратни метра), заедно с 0,71 % (нула цяло и седемдесет и една стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,52 кв.м. (осем цяло и петдесет и две стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-2-17 (латинско „бе“, две, седемнадесет), от две страни двор, В-2-19 (латинско „бе“, две, деветнадесет);

 

78. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.79представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,86кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,10кв.м. ид.ч. От общите части на гсрадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.80; 02676.17.113.1.78, Под обекта: 02676.17.113.1.67, Над обекта: 02676.17.113.1.93,

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.1, ап.19

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-2-19 (латинско „бе“ две-деветнадесет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „1,80 м.“ (едно цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 38,86 кв.м. (тридесет и осем цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра), заедно с 0,42 % (нула цяло и четиридесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,10 кв.м. (пет цяло и десет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-2-20 (латинско „бе“, две, двадесет), двор, В-2-18 (латинско „бе“, две, осемнадесет);

 

79. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.80представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 62,06кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,15кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.81; 02676.17.113.1.79, Под обекта: 02676.17.113.1.68; 02676.17.113.1.67, Над обекта: 02676.17.113.1.94; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.1, ап.20

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-2-20 (латинско „бе“ две-двадесет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „1,80 м.“ (едно цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 62,06 кв.м. (шестдесет и две цяло и шест стотни квадратни метра), заедно с 0,68 % (нула цяло и шестдесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,15 кв.м. (осем цяло и петнадесет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-2-21 (латинско „бе“, две, двадесет и едно), двор, В-2-19 (латинско „бе“, две, деветнадесет);

 

80. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.81представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,71кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,08кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.82; 02676.17.113.1.80, Под обекта: 02676.17.113.1.128; 02676.17.113.1.68, Над обекта: 02676.17.113.1.95; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.1, ап.21

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-2-21(латинско „бе“ две-двадесет и едно), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „1,80 м.“ (едно цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 38,71 кв.м. (тридесет и осем цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра), заедно с 0,42 % (нула цяло и четиридесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,08 кв.м. (пет цяло и осем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-2-22 (латинско „бе“, две, двадесет и две), двор, В-2-20 (латинско „бе“, две, двадесет);

 

81. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.82представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 59,25кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,78кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.83; 02676.17.113.1.81, Под обекта: 02676.17.113.1.69; 02676.17.113.1.128, Над обекта: 02676.17.113.1.96; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.1, ап.22

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-2-22 (латинско „бе“ две-двадесет и две), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „1,80 м.“ (едно цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 59,25 кв.м. (петдесет и девет цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра), заедно с 0,64 % (нула цяло и шестдесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,78 кв.м. (седем цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-2-21 (латинско „бе“, две, двадесет и едно), от две страни двор, В-2-23 (латинско „бе“, две, двадесет и три);

 

82. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.83представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 26,44кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 3,69кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.84; 02676.17.113.1.82, Под обекта: 02676.17.113.1.70; 02676.17.113.1.69, Над обекта: 02676.17.113.1.97; 02676.17.113.1.96; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.1, ап.23

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-2-23 (латинско „бе“ две-двадесет и три), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „1,80 м.“ (едно цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 26,44 кв.м. (двадесет и шест цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра), заедно с 0,31 % (нула цяло и четиридесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 3,69 кв.м. (три цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-2-22 (латинско „бе“, две, двадесет и две), от две страни двор, В-2-24 (латинско „бе“, две, двадесет и четири);

 

83. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.84представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 69,77кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,92кв.м. ид.ч. От общите части на гсрадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.85; 02676.17.113.1.83, Под обекта: 02676.17.113.1.71; 02676.17.113.1.70, Над обекта: 02676.17.113.1.98; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.1, ап.24

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-2-24 (латинско „бе“ две-двадесет и четири), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „1,80 м.“ (едно цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 69,77 кв.м. (шестдесет и девет цяло и седемдесет и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,82 % (нула цяло и осемдесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 9,92 кв.м. (девет цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-2-23 (латинско „бе“, две, двадесет и три), двор, В-2-25 (латинско „бе“, две, двадесет и пет);

 

84. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.85представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 56,54кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,56кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.84; 02676.17.113.1.72, Под обекта: 02676.17.113.1.70; 02676.17.113.1.71, Над обекта: 02676.17.113.1.99; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.1, ап.25

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-2-25 (латинско „бе“ две-двадесет и пет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на първия етаж на гореописания обект, на кота „1,80 м.“ (едно цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 56,54 кв.м. (петдесет и шест цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра), заедно с 0,63 % (нула цяло и шестдесет и три стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,56 кв.м. (седем цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-2-12 (латинско „бе“, две, дванадесет), стълби, двор, В-2-24 (латинско „бе“, две, двадесет и четири);

 

85. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.86представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 60,73кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,96кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.99; 02676.17.113.1.87, Под обекта: 02676.17.113.1.72, Над обекта: 02676.17.113.1.100

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.2, ап.26

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-3-26 (латинско „бе“ три-двадесет и шест), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „4,60 м.“ (четири цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 60,73 кв.м. (шестдесет цяло и седемдесет и три стотни квадратни метра), заедно с 0,66 % (нула цяло и шестдесет и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,96 кв.м. (седем цяло и деветдесет и шест стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, стълби, апартамент № В-3-39 (латинско „бе“, три, тридесет и девет), двор, В-3-27 (латинско „бе“, три, двадесет и седем), асансьор;

 

86. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.87представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 36,79кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,13кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.88; 02676.17.113.1.86, Под обекта: 02676.17.113.1.73, Над обекта: 02676.17.113.1.101

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.2, ап.27

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-3-27 (латинско „бе“ три-двадесет и седем), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „4,60 м.“ (четири цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 36,79 кв.м. (тридесет и шест цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра), заедно с 0,43 % (нула цяло и четиридесет и три стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,13 кв.м. (пет цяло и тринадесет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-3-26 (латинско „бе“, три, двадесет и шест), двор, В-3-28 (латинско „бе“, три, двадесет и осем);

 

87. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.88представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 49,81кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,95кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.160; 02676.17.113.1.161; 02676.17.113.1.89; 02676.17.113.1.87, Под обекта: 02676.17.113.1.74, Над обекта: 02676.17.113.1.102;

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.2, ап.28

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-3-28 (латинско „бе“ три-двадесет и осем), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „4,60 м.“ (четири цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 49,81 кв.м. (четиридесет и девет цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра), заедно с 0,58 % (нула цяло и петдесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,95 кв.м. (шест цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-3-27 (латинско „бе“, три, двадесет и седем), двор, В-3-29 (латинско „бе“, три, двадесет и осем), C-3-31 (латинско „це“, три, тридесет и едно);

 

88. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.89представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 55,77кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,47кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.88; 02676.17.113.1.160; 02676.17.113.1.161; 02676.17.113.1.90, Под обекта: 02676.17.113.1.75;02676.17.113.1.76, Над обекта: 02676.17.113.1.103

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.2, ап.29

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-3-29 (латинско „бе“ три-двадесет и девет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „4,60 м.“ (четири цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 55,77 кв.м. (петдесет и пет цяло и седемдесет и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,62 % (нула цяло и шестдесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,47 кв.м. (седем цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-3-28 (латинско „бе“, три, двадесет и осем), двор, В-3-30 (латинско „бе“, три, тридесет), C-3-32 (латинско „це“, три, тридесет и две;

 

89. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.90представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 56,85кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,62кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.89; 02676.17.113.1.91, Под обекта: 02676.17.113.1.76, Над обекта: 02676.17.113.1.104

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.2, ап.30

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-3-30 (латинско „бе“ три-тридесет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „4,60 м.“ (четири цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 56,85 кв.м. (петдесет и шест цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра), заедно с 0,63 % (нула цяло и шестдесет и три стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,62 кв.м. (седем цяло и шестдесет и две стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-3-29 (латинско „бе“, три, двадесет и девет), двор, В-3-31 (латинско „бе“, три, тридесет и едно);

 

90. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.91представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 51,28кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,87кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.90; 02676.17.113.1.92, Под обекта: 02676.17.113.1.76;02676.17.113.1.77, Над обекта: 02676.17.113.1.105; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.2, ап.31

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-3-31 (латинско „бе“ три-тридесет и едно), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „4,60 м.“ (четири цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 51,28 кв.м. (петдесет и едно цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,57 % (нула цяло и петдесет и седем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,87 кв.м. (шест цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-3-30 (латинско „бе“, три, тридесет), двор, В-3-32 (латинско „бе“, три, тридесет и две);

 

91. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.92представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 63,58кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,52кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.93; 02676.17.113.1.91, Под обекта: 02676.17.113.1.78, Над обекта: 02676.17.113.1.106

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.2, ап.32

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-3-32 (латинско „бе“ три-тридесет и две), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „4,60 м.“ (четири цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, две тераси, баня с тоалетна, целият с площ от 63,58 кв.м. (шестдесет и три цяло и петдесет и осем стотни квадратни метра), заедно с 0,71 % (нула цяло и седемдесет и една стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,52 кв.м. (осем цяло и петдесет и две стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-3-31 (латинско „бе“, три, тридесет и едно), от две страни двор, В-3-33 (латинско „бе“, три, тридесет и три);

 

92. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.93представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,86кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,10кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.94; 02676.17.113.1.92, Под обекта: 02676.17.113.1.79, Над обекта: 02676.17.113.1.107

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.2, ап.33

Описание по стар идентификатор:Апартамент № В-3-33 (латинско „бе“ три-тридесет и три), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „4,60 м.“ (четири цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 38,86 кв.м. (тридесет и осем цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра), заедно с 0,42 % (нула цяло и четиридесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,10 кв.м. (пет цяло и десет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-3-32 (латинско „бе“, три, тридесет и две), двор, В-3-34 (латинско „бе“, три, тридесет и четири);

 

93. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.94представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 62,06кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,15кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.95; 02676.17.113.1.93, Под обекта: 02676.17.113.1.80, Над обекта: 02676.17.113.1.108

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.2, ап.34

Описание по стар идентификатор:Апартамент № В-3-34 (латинско „бе“ три-тридесет и четири), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „4,60 м.“ (четири цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 62,06 кв.м. (шестдесет и две цяло и шест стотни квадратни метра), заедно с 0,68 % (нула цяло и шестдесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,15 кв.м. (осем цяло и петнадесет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-3-33 (латинско „бе“, три, тридесет и три), двор, В-3-35 (латинско „бе“, три, тридесет и пет);

 

94. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.95представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,71кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,08кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.96; 02676.17.113.1.94, Под обекта: 02676.17.113.1.81, Над обекта: 02676.17.113.1.109

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.2, ап.35

Описание по стар идентификатор:Апартамент № В-3-35 (латинско „бе“ три-тридесет и пет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „4,60 м.“ (четири цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 38,71 кв.м. (тридесет и осем цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра), заедно с 0,42 % (нула цяло и четиридесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,08 кв.м. (пет цяло и осем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-3-34 (латинско „бе“, три, тридесет и четири), двор, В-3-36 (латинско „бе“, три, тридесет и шест);

 

95. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.96представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 66,90кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,05кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.97; 02676.17.113.1.95, Под обекта: 02676.17.113.1.83;02676.17.113.1.82, Над обекта: 02676.17.113.1.110; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.2, ап.36

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-3-36 (латинско „бе“ три-тридесет и шест), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „4,60 м.“ (четири цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, две тераси, баня с тоалетна, целият с площ от 66,90 кв.м. (шестдесет и шест цяло и деветдесет стотни квадратни метра), заедно с 0,75 % (нула цяло и седемдесет и пет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 9,05 кв.м. (девет цяло и пет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-3-35 (латинско „бе“, три, тридесет и пет), от две страни двор, В-3-37 (латинско „бе“, три, тридесет и седем);

 

96. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.97представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 29,22кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,07кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.98; 02676.17.113.1.96, Под обекта: 02676.17.113.1.83, Над обекта: 02676.17.113.1.111

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.2, ап.37

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-3-37 (латинско „бе“ три-тридесет и седем), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „4,60 м.“ (четири цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 29,22 кв.м. (двадесет и девет цяло и двадесет и две стотни квадратни метра), заедно с 0,34 % (нула цяло и тридесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,07 кв.м. (четири цяло и седем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-3-36 (латинско „бе“, три, тридесет и шест), от две страни двор, В-3-38 (латинско „бе“, три, тридесет и осем);

 

97. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.98представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 69,77кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,92кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.99; 02676.17.113.1.97, Под обекта: 02676.17.113.1.84, Над обекта: 02676.17.113.1.112

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.2, ап.38

Описание по стар идентификатор:Апартамент № В-3-38 (латинско „бе“ три-тридесет и осем), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „4,60 м.“ (четири цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 69,77 кв.м. (шестдесет и девет цяло и седемдесет и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,82 % (нула цяло и осемдесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 9,92 кв.м. (девет цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-3-39 (латинско „бе“, три, тридесет и девет), от две страни двор, В-3-37 (латинско „бе“, три, тридесет и седем);

 

98. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.99представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 56,54кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,56кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.98; 02676.17.113.1.86, Под обекта: 02676.17.113.1.85, Над обекта: 02676.17.113.1.100; 02676.17.113.1.113; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.2, ап.39

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-3-39 (латинско „бе“ три-тридесет и девет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „4,60 м.“ (четири цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 56,54 кв.м. (петдесет и шест цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра), заедно с 0,63 % (нула цяло и шестдесет и три стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,56 кв.м. (седем цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-3-26 (латинско „бе“, три, двадесет и шест), двор, В-3-38 (латинско „бе“, три, тридесет и осем);

 

99. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.100представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 61,07кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,01кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.113; 02676.17.113.1.101, Под обекта: 02676.17.113.1.99; 02676.17.113.1.86, Над обекта: 02676.17.113.1.127; 02676.17.113.1.114; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.3, ап.40

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-4-40 (латинско „бе“ четири-четиридесет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота „7,40 м.“ (седем цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 61,07 кв.м. (шестдесет и едно цяло и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,66 % (нула цяло и шестдесет и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,01 кв.м. (осем цяло и една стотни квадратни метра), при граници на апартамента: асансьор, коридор, стълби, апартамент № В-4-53 (латинско „бе“, четири, петдесет и три), двор, В-4-41 (латинско „бе“, четири, четиридесет и едно);

 

100. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.101представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 37,85кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,28кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.102; 02676.17.113.1.100, Под обекта: 02676.17.113.1.87, Над обекта: 02676.17.113.1.116; 02676.17.113.1.115; 02676.17.113.1.114

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.3, ап.41

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-4-41 (латинско „бе“ четири-четиридесет и едно), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота „7,40 м.“ (седем цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 37,85 кв.м. (тридесет и седем цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра), заедно с 0,44 % (нула цяло и четиридесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,28 кв.м. (пет цяло и двадесет и осем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-4-40 (латинско „бе“, четири, четиридесет), двор, В-4-42 (латинско „бе“, четири, четиридесет и две);

 

101. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.102представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 49,81кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,95кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.171; 02676.17.113.1.172; 02676.17.113.1.103; 02676.17.113.1.101, Под обекта: 02676.17.113.1.88, Над обекта: 02676.17.113.1.116

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.3, ап.42

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-4-42 (латинско „бе“ четири-четиридесет и две), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота „7,40 м.“ (седем цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 49,81 кв.м. (четиридесет и девет цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра), заедно с 0,58 % (нула цяло и петдесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,95 кв.м. (шест цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-4-41 (латинско „бе“, четири, четиридесет и едно), двор, С-4-42 (латинско „це“, четири, четиридесет и две, апартамент № В-4-43 (латинско „бе“, четири, четиридесет и три);

 

102. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.103представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 55,77кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,47кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж:02676.17.113.1.102; 02676.17.113.1.171; 02676.17.113.1.172; 02676.17.113.1.104, Под обекта: 02676.17.113.1.89, Над обекта: 02676.17.113.1.117; 02676.17.113.1.182; 02676.17.113.1.118

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.3, ап.43

Описание по стар идентификатор:Апартамент № В-4-43 (латинско „бе“ четири-четиридесет и три), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота „7,40 м.“ (седем цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 55,77 кв.м. (петдесет и пет цяло и седемдесет и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,62 % (нула цяло и шестдесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,47 кв.м. (седем цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-4-42 (латинско „бе“, четири, четиридесет и две), двор, С-4-43 (латинско „це“, четири, четиридесет и три, апартамент № В-4-44 (латинско „бе“, четири, четиридесет и четири);

 

103. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.104представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 59,05кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,91кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.103; 02676.17.113.1.105, Под обекта: 02676.17.113.1.90, Над обекта: 02676.17.113.1.118; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.3, ап.44

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-4-44 (латинско „бе“ четири-четиридесет и четири), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота „7,40 м.“ (седем цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 59,05 кв.м. (петдесет и девет цяло и пет стотни квадратни метра), заедно с 0,66 % (нула цяло и шестдесет и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,91 кв.м. (седем цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-4-43 (латинско „бе“, четири, четиридесет и две), двор, апартамент № В-4-44 (латинско „бе“, четири, четиридесет и четири);

 

104. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.105представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 51,28кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,87кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.104; 02676.17.113.1.106, Под обекта: 02676.17.113.1.91, Над обекта: 02676.17.113.1.119; 02676.17.113.1.118; 02676.17.113.1.120;

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.3, ап.45

Описание по стар идентификатор:Апартамент № В-4-45 (латинско „бе“ четири-четиридесет и пет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота „7,40 м.“ (седем цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 51,28 кв.м. (петдесет и едно цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,57 % (нула цяло и петдесет и седем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,87 кв.м. (шест цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-4-44 (латинско „бе“, четири, четиридесет и четири), двор, апартамент № В-4-46 (латинско „бе“, четири, четиридесет и шест);

 

105. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.106представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 73,21кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,81кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.107; 02676.17.113.1.105, Под обекта: 02676.17.113.1.92, Над обекта: 02676.17.113.1.121; 02676.17.113.1.120; 02676.17.113.1.119,

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.3, ап.46

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-4-46 (латинско „бе“ четири-четиридесет и шест), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота „7,40 м.“ (седем цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 73,21 кв.м. (седемдесет и три цяло и двадесет и една стотни квадратни метра), заедно с 0,81 % (нула цяло и осемдесет и една стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 9,81 кв.м. (девет цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-4-45 (латинско „бе“, четири, четиридесет и пет), от две страни двор, апартамент № В-4-47 (латинско „бе“, четири, четиридесет и седем);

 

106. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.107представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,86кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,10кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.108; 02676.17.113.1.106, Под обекта: 02676.17.113.1.93, Над обекта: 02676.17.113.1.122; 02676.17.113.1.121; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.3, ап.47

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-4-47 (латинско „бе“ четири-четиридесет и седем), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота „7,40 м.“ (седем цяло и четиридесет стотни метра), целият с площ от 38,86 кв.м. (тридесет и осем цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра), заедно с 0,42 % (нула цяло и четиридесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,10 кв.м. (пет цяло и десет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-4-46 (латинско „бе“, четири, четиридесет и шест), двор, апартамент № В-4-48 (латинско „бе“, четири, четиридесет и осем);

 

107. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.108представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 64,10кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,41кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.109; 02676.17.113.1.107, Под обекта: 02676.17.113.1.94, Над обекта: 02676.17.113.1.123; 02676.17.113.1.122; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.3, ап.48

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-4-48 (латинско „бе“ четири-четиридесет и осем), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота „7,40 м.“ (седем цяло и четиридесет стотни метра), целият с площ от 64,10 кв.м. (шестдесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра), заедно с 0,70 % (нула цяло и седемдесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,41 кв.м. (осем цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-4-47 (латинско „бе“, четири, четиридесет и седем), двор, апартамент № В-4-49 (латинско „бе“, четири, четиридесет и девет);

 

108. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.109представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,71кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,08кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.110; 02676.17.113.1.108, Под обекта: 02676.17.113.1.95, Над обекта: 02676.17.113.1.124; 02676.17.113.1.123; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.3, ап.49

Описание по стар идентификатор:Апартамент № В-4-49 (латинско „бе“ четири-четиридесет и девет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота „7,40 м.“ (седем цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 38,71 кв.м. (тридесет и осем цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра), заедно с 0,42 % (нула цяло и четиридесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,08 кв.м. (пет цяло и осем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-4-48 (латинско „бе“, четири, четиридесет и осем), двор, апартамент № В-4-50 (латинско „бе“, четири, петдесет);

 

109. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.110представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 69,61кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,42кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.111; 02676.17.113.1.109, Под обекта: 02676.17.113.1.96, Над обекта: 02676.17.113.1.125; 02676.17.113.1.124; 02676.17.113.1.123;

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.3, ап.50

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-4-50 (латинско „бе“ четири-четиридесет и девет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота „7,40 м.“ (седем цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 69,61 кв.м. (шестдесет и девет цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра), заедно с 0,78 % (нула цяло и седемдесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 9,42 кв.м. (девет цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-4-49 (латинско „бе“, четири, четиридесет и девет), от две страни двор, апартамент № В-4-51 (латинско „бе“, четири, петдесет и едно);

 

110. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.111представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 29,22кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,07кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.112; 02676.17.113.1.110, Под обекта: 02676.17.113.1.97, Над обекта: 02676.17.113.1.125; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.3, ап.51

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-4-51 (латинско „бе“ четири-петдесет и едно), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота „7,40 м.“ (седем цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 29,22 кв.м. (двадесет и девет цяло и двадесет и две стотни квадратни метра), заедно с 0,34 % (нула цяло и тридесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,07 кв.м. (четири цяло и седем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-4-50 (латинско „бе“, четири, петдесет), двор, апартамент № В-4-52 (латинско „бе“, четири, петдесет и две);

 

111. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.112представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 76,49кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 10,88кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.113; 02676.17.113.1.111, Под обекта: 02676.17.113.1.98, Над обекта: 02676.17.113.1.127; 02676.17.113.1.126; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.3, ап.52

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-4-52 (латинско „бе“ четири-петдесет и две), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота „7,40 м.“ (седем цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 76,49 кв.м. (седемдесет и шест цяло и четиридесет и девет стотни квадратни метра), заедно с 0,90 % (нула цяло и деветдесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 10,88 кв.м. (десет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В-4-51 (латинско „бе“, четири, петдесет и едно), двор, апартамент № В-4-53 (латинско „бе“, четири, петдесет и три);

 

112. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.113представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 57,79кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,72кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.112; 02676.17.113.1.100, Под обекта: 02676.17.113.1.99, Над обекта: 02676.17.113.1.127; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.3, ап.53

Описание по стар идентификатор: Апартамент № В-4-53 (латинско „бе“ четири-петдесет и три), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота „7,40 м.“ (седем цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария-кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 57,79 кв.м. (петдесет и седем цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра), заедно с 0,64 % (нула цяло и шестдесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,72 кв.м. (седем цяло и седемдесет и две стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, стълби, апартамент № В-4-52 (латинско „бе“, четири, петдесет и две), двор, апартамент № В-4-40 (латинско „бе“, четири, четиридесет);

 

113. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.114представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 55,32кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,15кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.127; 02676.17.113.1.115, Под обекта:02676.17.113.1.100; 02676.17.113.1.101, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.4, ап.54

Описание по стар идентификатор: Склад № В-P-54 (латинско „бе“- латинско „пе“ - петдесет и четири), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота „10,20 м.“ (десет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 55,32 кв.м. (петдесет и пет цяло и тридесет и две стотни квадратни метра), заедно с 0,51 % (нула цяло и петдесет и една стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,15 кв.м. (шест цяло и петнадесет стотни квадратни метра), при граници на склада: асансьор, коридор, стълби, склад № В-Р-67 (латинско „бе“, латинско „пе“, шестдесет и седем), двор, склад № В-Р-55 (латинско „бе“, латинско „пе“, петдесет и пет);

 

114. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.115представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 31,25кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 3,69кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.116; 02676.17.113.1.114, Под обекта: 02676.17.113.1.101, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.4, ап.55

Описание по стар идентификатор: Склад № В-P-55 (латинско „бе“- латинско „пе“ - петдесет и пет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота „10,20 м.“ (десет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 31,25 кв.м. (тридесет и едно цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра), заедно с 0,31 % (нула цяло и тридесет и една стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 3,69 кв.м. (три цяло и шестдесет и девет стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № В-Р-54 (латинско „бе“, латинско „пе“, петдесет и четири), двор, склад № В-Р-56 (латинско „бе“, латинско „пе“, петдесет и шест);

 

115. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.116представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 42,41кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,01кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.181; 02676.17.113.1.182; 02676.17.113.1.117; 02676.17.113.1.115, Под обекта: 02676.17.113.1.102; 02676.17.113.1.171; 02676.17.113.1.101, Над обекта: 02676.17.113.1.181,

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.4, ап.56

Описание по стар идентификатор: Склад № В-P-56 (латинско „бе“- латинско „пе“ - петдесет и шест), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота „10,20 м.“ (десет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 42,41 кв.м. (четиридесет и две цяло и четиридесет и една стотни квадратни метра), заедно с 0,42 % (нула цяло и четиридесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,01 кв.м. (пет цяло и една стотна квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № В-Р-55 (латинско „бе“, латинско „пе“, петдесет и пет), двор, склад № В-Р-57 (латинско „бе“, латинско „пе“, петдесет и седем), склад № С-Р-52 (латинско „це“, латинско „пе“ петдесет и две);

 

116. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.117представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 41,92кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,76кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.116; 02676.17.113.1.181; 02676.17.113.1.182; 02676.17.113.1.118, Под обекта: 02676.17.113.1.103, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.4, ап.57

Описание по стар идентификатор: Склад № В-P-57 (латинско „бе“- латинско „пе“ - петдесет и седем), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота „10,20 м.“ (десет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 41,92 кв.м. (четиридесет и едно цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра), заедно с 0,39 % (нула цяло и тридесет и девет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,76 кв.м. (четири цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № В-Р-58 (латинско „бе“, латинско „пе“, петдесет и осем), двор, склад № В-Р-56 (латинско „бе“, латинско „пе“, петдесет и шест), склад № С-Р-53 (латинско „це“, латинско „пе“ петдесет и три);

 

117. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.118представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 59,46кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,75кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.117; 02676.17.113.1.119, Под обекта: 02676.17.113.1.103; 02676.17.113.1.105; 02676.17.113.1.104, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.4, ап.58

Описание по стар идентификатор: Склад № В-P-58 (латинско „бе“- латинско „пе“ - петдесет и осем), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота „10,20 м.“ (десет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 59,46 кв.м. (петдесет и девет цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра), заедно с 0,56 % (нула цяло и петдесет и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,75 кв.м. (шест цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № В-Р-57 (латинско „бе“, латинско „пе“, петдесет и седем), двор, склад № В-Р-59 (латинско „бе“, латинско „пе“, петдесет и девет);

 

118. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.119представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 29,33кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 3,33кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.118; 02676.17.113.1.120, Под обекта: 02676.17.113.1.105; 02676.17.113.1.106, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.4, ап.59

Описание по стар идентификатор: Склад № В-P-59 (латинско „бе“- латинско „пе“ - петдесет и девет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота „10,20 м.“ (десет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 29,33 кв.м. (двадесет и девет цяло и тридесет и три стотни квадратни метра), заедно с 0,28 % (нула цяло и двадесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 3,33 кв.м. (три цяло и тридесет и три стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № В-Р-58 (латинско „бе“, латинско „пе“, петдесет и осем), двор, склад № В-Р-60 (латинско „бе“, латинско „пе“, шестдесет);

 

119. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.120представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 42,35кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,81кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.121; 02676.17.113.1.119, Под обекта: 02676.17.113.1.105; 02676.17.113.1.106, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.4, ап.60

Описание по стар идентификатор: Склад № В-P-60 (латинско „бе“- латинско „пе“ - шестдесет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота „10,20 м.“ (десет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 42,35 кв.м. (четиридесет и две цяло и тридесет и пет стотни квадратни метра), заедно с 0,40 % (нула цяло и четиридесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,81 кв.м. (четири цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № В-Р-59 (латинско „бе“, латинско „пе“, петдесет и девет), от две страни двор, склад № В-Р-61 (латинско „бе“, латинско „пе“, шестдесет и едно);

 

120. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.121представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 30,75кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 3,42кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.122; 02676.17.113.1.120, Под обекта: 02676.17.113.1.106; 02676.17.113.1.107, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.4, ап.61

Описание по стар идентификатор: Склад № В-P-61 (латинско „бе“- латинско „пе“ – шестдесет и едно), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота „10,20 м.“ (десет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 30,75 кв.м. (тридесет цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), заедно с 0,28 % (нула цяло и двадесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 3,42 кв.м. (три цяло и четиридесет и две стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № В-Р-60 (латинско „бе“, латинско „пе“, шестдесет), двор, склад № В-Р-62 (латинско „бе“, латинско „пе“, шестдесет и две);

 

121. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.122представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 64,91кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,22кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.123; 02676.17.113.1.121, Под обекта: 02676.17.113.1.107; 02676.17.113.1.108, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.4, ап.62

Описание по стар идентификатор: Склад № В-P-62 (латинско „бе“- латинско „пе“ – шестдесет и две), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота „10,20 м.“ (десет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 64,91 кв.м. (шестдесет и четири цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра), заедно с 0,60 % (нула цяло и шестдесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,22 кв.м. (седем цяло и двадесет и две стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № В-Р-61 (латинско „бе“, латинско „пе“, шестдесет и едно), двор, склад № В-Р-63 (латинско „бе“, латинско „пе“, шестдесет и три);

 

122. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.123представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 31,65кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 3,52кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.124; 02676.17.113.1.122, Под обекта: 02676.17.113.1.110; 02676.17.113.1.108; 02676.17.113.1.109, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.4, ап.63

Описание по стар идентификатор: Склад № В-P-63 (латинско „бе“- латинско „пе“ – шестдесет и три), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота „10,20 м.“ (десет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 31,65 кв.м. (тридесет и едно цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра), заедно с 0,29% (нула цяло и двадесет и една стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 3,52 кв.м. (три цяло и петдесет и две стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № В-Р-62 (латинско „бе“, латинско „пе“, шестдесет и две), двор, склад № В-Р-64 (латинско „бе“, латинско „пе“, шестдесет и четири);

 

123. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.124представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 50,78кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,00кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.125; 02676.17.113.1.123, Под обекта: 02676.17.113.1.109; 02676.17.113.1.110, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.4, ап.64

Описание по стар идентификатор: Склад № В-P-64 (латинско „бе“- латинско „пе“ – шестдесет и четири), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота „10,20 м.“ (десет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 50,78 кв.м. (петдесет цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), заедно с 0,50% (нула цяло и петдесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,00 кв.м. (шест цяло и нула стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № В-Р-63 (латинско „бе“, латинско „пе“, шестдесет и три), двор, склад № В-Р-65 (латинско „бе“, латинско „пе“, шестдесет и пет);

 

124. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.125представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 26,07кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 3,08кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.126; 02676.17.113.1.124, Под обекта: 02676.17.113.1.111; 02676.17.113.1.110, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.4, ап.65

Описание по стар идентификатор: Склад № В-P-65 (латинско „бе“- латинско „пе“ – шестдесет и пет), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота „10,20 м.“ (десет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 26,07 кв.м. (двадесет и шест цяло и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,26% (нула цяло и двадесет и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 3,08 кв.м. (три цяло и осем стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № В-Р-64 (латинско „бе“, латинско „пе“, шестдесет и четири), двор, склад № В-Р-66 (латинско „бе“, латинско „пе“, шестдесет и шест);

 

125. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.126представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 69,99кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 8,43кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.127; 02676.17.113.1.125, Под обекта: 02676.17.113.1.112, Над обекта: няма,

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.4, ап.66

Описание по стар идентификатор: Склад № В-P-66 (латинско „бе“- латинско „пе“ – шестдесет и шест), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота „10,20 м.“ (десет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 69,99 кв.м. (шестдесет и девет цяло и деветдесет и девет стотни квадратни метра), заедно с 0,70% (нула цяло и седемдесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 8,43 кв.м. (осем цяло и четиридесет и три стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № В-Р-65 (латинско „бе“, латинско „пе“, шестдесет и пет), от две страни двор, склад № В-Р-67 (латинско „бе“, латинско „пе“, шестдесет и седем);

 

126. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.127представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 49,43кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,60кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.126; 02676.17.113.1.114, Под обекта: 02676.17.113.1.112; 02676.17.113.1.113; 02676.17.113.1.100, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет.4, ап.67

Описание по стар идентификатор: Склад № В-P-67 (латинско „бе“- латинско „пе“ – шестдесет и седем), находящ се в блок В (латинско „бе“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота „10,20 м.“ (десет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 49,43 кв.м. (четиридесет и девет цяло и четиридесет и три стотни квадратни метра), заедно с 0,46% (нула цяло и четиридесет и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,60 кв.м. (пет цяло и шестдесет стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № В-Р-66 (латинско „бе“, латинско „пе“, шестдесет и шест), двор, склад № В-Р-54 (латинско „бе“, латинско „пе“, петдесет и четири)

 

127. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.128 Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта: 1 с площ от 30,83кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.68, Под обекта: 02676.17.113.1.60; Над обекта: 02676.17.113.1.82; 02676.17.113.1.81

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.В, ет. 0

Описание по стар идентификатор: Друг вид самостоятелен обект в сграда /ски гардероб/ с площ от 30,83кв.м.

 

     1. Подробно описание на самостоятелни обекти находящи се в блок „Б“:

IІІ.1 Първо ниво на кота -1.00м. се състои от: Дванадесет самостоятелни обекта с идентификатори: 02676.17.113.1.61; 02676.17.113.1.62; 02676.17.113.1.63; 02676.17.113.1.64; 02676.17.113.1.65; 02676.17.113.1.66; 02676.17.113.1.67; 02676.17.113.1.68; 02676.17.113.1.69; 02676.17.113.1.70; 02676.17.113.1.71; 02676.17.113.1.128, Рецепция и обслужващ коридор.

Рецепцията представлява едоетажна масивна сграда, изграздена на степен „груб строеж“ и е с под – бетонна плоча, без изградени външни оградни стени и таван – бетонна плоча. Покривът на сградата е плосък. Няма изградени Ел. и ВиК мрежи.

Самостоятелен обект с ид.02676.17.113.1.69 с предназначение Апартамент е с частично изградени външни преградни стени. Същият е с под – бетонна плоча, стени – тухлена зидария, таван – бетонна плоча. Банята с тоалетна е с под – бетонна плоча, стени – тухлена зидария, таван – бетонна плоча. ВиК до тапа. Няма изградена Ел. инсталация.

Самостоятелни обекти с идентификатори:02676.17.113.1.61; 02676.17.113.1.62; 02676.17.113.1.63; 02676.17.113.1.64; 02676.17.113.1.65; 02676.17.113.1.66; 02676.17.113.1.67; 02676.17.113.1.68; 02676.17.113.1.70; 02676.17.113.1.71 са с под – циментова замазка, стени – частично варо-гипсова мазилка, частично – тухлена зидария, таван – бетонна плоча, в самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.65; 02676.17.113.1.67; 02676.17.113.1.68 е монтирана метална конструкция по стени за гипсокартон. Таван – гипсокартон на метална конструкция. Баните с тоалетна са с под – бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Обслужващия коридор е с под – бетонна плоча, стени – варо-гипсова мазилка, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ, в самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.62 е демонтирана и неналична, в самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.69 – е немонтирана и неналична. На всички гореописани самостоятелни обекти изградени на кота -1.00м. – Ел. инсталацията е демонтирана, ВиК – до тапа. Има положени тръби за централно отопление. Не са монтирани и не са налични входни и вътрешни врати.

Самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.128, представляващ ски гардероб е с под – бетонна плоча, частично изградени тухлени външни оградни стени и частично изградени вътрешни преградни стени, като частично по стени от изток – варо-гипсова мазилка. Таван – бетонна плоча. Няма изградени Ел и ВиК инсталации.

ІІІ.2 Второ ниво на кота +1.80м. се състои от: Четиринадесет апартамента с идентификатори: 02676.17.113.1.72; 02676.17.113.1.73; 02676.17.113.1.74; 02676.17.113.1.75; 02676.17.113.1.76; 02676.17.113.1.77; 02676.17.113.1.78; 02676.17.113.1.79; 02676.17.113.1.80; 02676.17.113.1.81; 02676.17.113.1.82; 02676.17.113.1.83; 02676.17.113.1.84; 02676.17.113.1.85; и обслужващ коридор.

Всички самостоятелни обекти са с под – циментова замазка, стени – частично варо-гипсова мазилка, частично – гипсокартон на метална конструкция, в самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.74; 02676.17.113.1.79; 02676.17.113.1.81; 02676.17.113.1.85 по външни стени – тухлена зидария, таван – гипсокартон на метална конструкция.

Баните с тоалетна са с под – бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча, с изграден куфар от гипсокартон на метална конструкция около вертикалните щрангове с изключение на самостоятелни обекти с ид.02676.17.113.1.74; 02676.17.113.1.85, а на самостоятелен обект с ид.02676.17.113.1.79 – демонтиран. Терасите са с под – бетонна плоча, стени и таван – външна топлоизолация от фибран и шпакловка, на самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.72; 02676.17.113.1.73; 02676.17.113.1.79; 02676.17.113.1.80; 02676.17.113.1.81; 02676.17.113.1.85 – частично демонтирана. Няма изграден парапет. Самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.74; 02676.17.113.1.82; 02676.17.113.1.83; 02676.17.113.1.84 – са без изградени тераси. Обслужващия коридор е с под – бетонна плоча, стени – варо-гипсова мазилка, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ, на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.85 – частично демонтирана и неналична. На всички самостоятелни обекти изградени на кота +1.80м. – Ел. инсталацията е демонтирана, ВиК – до тапа. Има положени тръби за централно отопление. Не са монтирани и не са налични входни и вътрешни врати.

ІІІ.3 Трето ниво на кота +4.60м. се състои от: Четиринадесет апартамента с идентификатори: 02676.17.113.1.86; 02676.17.113.1.87; 02676.17.113.1.88; 02676.17.113.1.89; 02676.17.113.1.90; 02676.17.113.1.91; 02676.17.113.1.92; 02676.17.113.1.93; 02676.17.113.1.94; 02676.17.113.1.95; 02676.17.113.1.96; 02676.17.113.1.97; 02676.17.113.1.98; 02676.17.113.1.99 и обслужващ коридор.

Всички самостоятелни обекти са с под – циментова замазка, стени – частично варо-гипсова мазилка, частично – гипсокартон, в самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.86; 02676.17.113.1.87; 02676.17.113.1.88; 02676.17.113.1.89; 02676.17.113.1.90; 02676.17.113.1.91; 02676.17.113.1.98; 02676.17.113.1.99 по външни стени – тухлена зидария, таван – гипсокартон на метална конструкция. Баните с тоалетна са с под – бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча, с изграден куфар от гипсокартон на метална конструкция около вертикалните щрангове с изключение на самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.86; 02676.17.113.1.91; 02676.17.113.1.98 Терасите са с под – бетонна плоча, стени и таван – външна топлоизолация от фибран и шпакловка, на самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.86; 02676.17.113.1.87; 02676.17.113.1.90; 02676.17.113.1.92; 02676.17.113.1.94; 02676.17.113.1.96; 02676.17.113.1.97; 02676.17.113.1.99 – частично демонтирана. Няма изграден парапет. Самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.88; 02676.17.113.1.89; 02676.17.113.1.91; 02676.17.113.1.93; 02676.17.113.1.95; 02676.17.113.1.98 – са без изградени тераси. Обслужващия коридор е с под – бетонна плоча, стени – варо-гипсова мазилка, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ, на Самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.99 – частично демонтирана и неналична, а на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.87 – изцяло демонтирана и неналична. На всички самостоятелни обекти изградени на кота +4.60м. – Ел. инсталацията е демонтирана, ВиК – до тапа. Има положени тръби за централно отопление. Не са монтирани и не са налични входни и вътрешни врати.

ІІІ.4 Четвърто ниво на кота +7.40м. се състои от: Четиринадесет апартамента с идентификатори: 02676.17.113.1.100; 02676.17.113.1.101; 02676.17.113.1.102; 02676.17.113.1.103; 02676.17.113.1.104; 02676.17.113.1.105; 02676.17.113.1.106; 02676.17.113.1.107; 02676.17.113.1.108; 02676.17.113.1.109; 02676.17.113.1.110; 02676.17.113.1.111; 02676.17.113.1.112; 02676.17.113.1.113 и обслужващ коридор.

Всички самостоятелни обекти са с под – циментова замазка, стени – частично варо-гипсова мазилка, частично – гипсокартон, в самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.100; 02676.17.113.1.104 – частично демонтиран, в самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.102; 02676.17.113.1.105; 02676.17.113.1.106; 02676.17.113.1.107; 02676.17.113.1.108; 02676.17.113.1.109; 02676.17.113.1.110; 02676.17.113.1.111; 02676.17.113.1.112; 02676.17.113.1.113 по външни стени – тухлена зидария, таван – гипсокартон на метална конструкция. Баните с тоалетна са с под – бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча, с изграден куфар от гипсокартон на метална конструкция около вертикалните щрангове с изключение на самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.100; 02676.17.113.1.101; 02676.17.113.1.102; 02676.17.113.1.105; 02676.17.113.1.112 Терасите са с под – бетонна плоча, стени – външна топлоизолация от фибран и шпакловка, на самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.100; 02676.17.113.1.101; 02676.17.113.1.108; 02676.17.113.1.112; 02676.17.113.1.113 – частично демонтирана. Терасите на самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.110; 02676.17.113.1.111 – по стени са на тухлена зидария. Няма изграден парапет. Самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.102; 02676.17.113.1.103; 02676.17.113.1.105; 02676.17.113.1.107; 02676.17.113.1.109 – са без изградени тераси. Обслужващия коридор е с под – бетонна плоча, стени – варо-гипсова мазилка, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ, на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.113 – частично демонтирана и неналична, а на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.100 – изцяло демонтирана и неналична. На всички самостоятелни обекти изградени на кота +7.40м. – Ел. инсталацията е демонтирана, ВиК – до тапа. Има положени тръби за централно отопление. Не са монтирани и не са налични входни и вътрешни врати.

ІІІ.5 Пето ниво на кота +10.20м. се състои от: Четиринадесет апартамента с идентификатори: 02676.17.113.1.114; 02676.17.113.1.115; 02676.17.113.1.116; 02676.17.113.1.117; 02676.17.113.1.118; 02676.17.113.1.119; 02676.17.113.1.120; 02676.17.113.1.121; 02676.17.113.1.122; 02676.17.113.1.123; 02676.17.113.1.124; 02676.17.113.1.125; 02676.17.113.1.126; 02676.17.113.1.127 и обслужващ коридор.

Всички самостоятелни обекти са с под – бетонна плоча, стени – частично варо-гипсова мазилка, частично – тухлена зидария. Таван – бетонна плоча и с частични скосявания, без самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.118 и ид.02676.17.113.1.122 – които са без скосявания. Баните с тоалетна са с под – бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.118; 02676.17.113.1.122; 02676.17.113.1.126 – са с тераси които са с под – бетонна плоча, стени – топлоизолация от фибран, на самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.122; 02676.17.113.1.126 – частично демонтиран, таван – бетонна плоча. Няма изграден парапет. Обслужващия коридор е с под – бетонна плоча, стени – варо-гипсова мазилка, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ, на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.126 – частично демонтирана и неналична. На самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.117; 02676.17.113.1.124 – са монтирани таванни прозорци тип „ВЕЛУКС“, на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.116 – демонтиран и неналичен, а на самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.115; 02676.17.113.1.126; 02676.17.113.1.127 – на са монтирани и не са налични. На всички самостоятелни обекти изградени на кота +10.20м. – Ел. инсталацията е демонтирана, ВиК – до тапа. Не са монтирани и не са налични входни и вътрешни врати.

 

IІІ.6 Самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.59 и 02676.17.113.1.60 на кота -4.90м., представляващ Сутерен

Самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.59 с предназначение за спорта и развлекателна дейност и включващ спа център, фитнес център и басейн е изграден на степен „груб строеж“ без изградени вътрешни преградни стени и частично външни оградни стени. Същият представлява едно общо еднообемно пространство и е с под – подложен бетон, частично – външни бетонови стени и таван – бетонна плоча. Няма изградени Ел., ВиК, и ОВИ инсталации. Няма монтирани входни и вътрешни врати.

Самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.60 с предназначение гараж в сграда, изграден на степен „груб строеж“ и е с под – подложен бетон, външни стени – бетонови, таван – бетонна плоча. Няма изградени Ел., ВиК, и ОВИ инсталации. Няма монтирани входни и вътрешни врати. Рампата към подземния паркинг, съгласно одобрения архитектурен проект не е изградена.

Достъпът до сутерена се осъществява по стоманобетонна стълбищна клетка от Рецепция и стоманобетонна стълбищна клетка на блок „Б“.

Гореописаните самостоятелни обекти по точка IІI /трето римско/ са изградени в сграда в блок „Б“, представляваща част от Апартаментен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“. Същата представлява четириетажна жилищна сграда с тавански етаж, масивна конструкция със стоманобетонни греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с частично с топлоизолация, на първи ниво – частично облицовани с камък, частично - шпакловка, а останалата част частично топлоизолация и шпакловка, частично – тухлена зидария. Стълбищната клетка е стоманобетонна изградена на етап „груб строеж“ и е с под – бетонна плоча, стени – тухлена зидария, таван – бетонна плоча. В сградата е изградена шахта за монтиране на асансьор на етап „груб строеж“. Няма монтирана и не е налична входна врата.

 

ІV. САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ НАХОДЯЩИ СЕ В БЛОК „C“, както следва:

 

128. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.129 Предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене. Брой нива на обекта: 1 с площ от 686,50кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 159,70кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.59; 02676.17.113.1.60, Под обекта: няма,

Над обекта: 02676.17.113.1.137; 02676.17.113.1.136; 02676.17.113.1.135; 02676.17.113.1.134; 02676.17.113.1.133 02676.17.113.1.132; 02676.17.113.1.131; 02676.17.113.1.130; 02676.17.113.1.139; 02676.17.113.1.63; 02676.17.113.1.64; 02676.17.113.1.1138,

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет. -1

Описание по стар идентификатор: Ресторант и нощен бар, разположен на сутеренен етаж на блок „С“ („це“ латинско) и блок „В“ („бе“ латинско) на гореописаната сграда, на кота -5,40 (минус пет цуло и четиридесет стотни) метра, състоящ се от зала ресторант, тоалетна мъже, тоалетна жени, две помещения, склад кухня, склад бар, склад отпадъци кухня, склад обзавеждане ресторант, подготовки, топла кухня, склад дневна дажба, миене съдове зала, зала нощен бар, целият с площ от 686,50 (шестстотин осемдесет и шест цяло и петдесет стотни) кв.м., заедно с 45,00 % (четиридесет и пет процента) идеални части, съответстващи на 159,70 (сто петдесет и девет цяло и седемдесет стотни) кв.м. от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на ресторанта и нощния бар: фитнес център, спа център, коридор, вентилаторно гараж, склад фитнес център и от три страни двор;

 

129. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.130 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 43,60кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,33кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.131, Под обекта: 02676.17.113.1.129, Над обекта: 02676.17.113.1.140; 02676.17.113.1.42; 02676.17.113.1.141; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.0, ап.1-1

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-1-1 (латинско „це“ едно-едно), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота „-2,00 м.“ (минус две цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 43,60 кв.м. (четиридесет и три цяло и шестдесет стотни квадратни метра), заедно с 0,44% (нула цяло и четиридесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,33 кв.м. (пет цяло тридесет и три стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С-1-2 (латинско „це“, едно, две), от две страни двор;

 

130. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.131 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 33,55кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,10кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.132;02676.17.113.1.130, Под обекта: 02676.17.113.1.129, Над обекта: 02676.17.113.1.142; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.0, ап.1-2

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-1-2 (латинско „це“ едно-две), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота „-2,00 м.“ (минус две цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 33,55 кв.м. (тридесет и три цяло и петдесет и пет стотни квадратни метра), заедно с 0,34% (нула цяло и тридесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,10 кв.м. (четири цяло и десет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: помещение отпадъци, апартамент №С1-1 (латинско „це“, едно, едно), двор, апартамент №C1-3 (латинско „це“, едно, три);

 

131. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.132 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 57,32кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,44кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.133;02676.17.113.1.131, Под обекта: 02676.17.113.1.129, Над обекта: 02676.17.113.1.143; 02676.17.113.1.142; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.0, ап.1-3

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-1-3 (латинско „це“ едно-три), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота „-2,00 м.“ (минус две цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 57,32 кв.м. (петдесет и седем цяло и тридесет и две стотни квадратни метра), заедно с 0,62% (нула цяло и шестдесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,44 кв.м. (седем цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С1-2 (латинско „це“, едно, две), от две страни двор, апартамент №C1-4 (латинско „це“, едно, четири);

 

132. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.133 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 33,79кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,38кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.134;02676.17.113.1.132, Под обекта: 02676.17.113.1.129, Над обекта: 02676.17.113.1.145; 02676.17.113.1.144; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.0, ап.1-4

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-1-4 (латинско „це“ едно-четири), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота „-2,00 м.“ (минус две цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 33,79 кв.м. (тридесет и три цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра), заедно с 0,36% (нула цяло и тридесет и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,38 кв.м. (четири цяло и тридесет и осем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С1-3 (латинско „це“, едно, три), двор, апартамент №C1-5 (латинско „це“, едно, пет);

 

133. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.134 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 48,66кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,31кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.135;02676.17.113.1.133, Под обекта: 02676.17.113.1.129, Над обекта: 02676.17.113.1.146; 02676.17.113.1.145; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.0, ап.1-5

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-1-5 (латинско „це“ едно-пет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота „-2,00 м.“ (минус две цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 48,66 кв.м. (четиридесет и осем цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра), заедно с 0,52% (нула цяло и петдесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,31 кв.м. (шест цяло и тридесет и една стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С1-4 (латинско „це“, едно, четири), двор, апартамент №C1-6 (латинско „це“, едно, шест);

 

134. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.135 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 85,06кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 11,04кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.134;02676.17.113.1.136, Под обекта: 02676.17.113.1.129, Над обекта: 02676.17.113.1.146; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.0, ап.06

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-1-6 (латинско „це“ едно-шест), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота „-2,00 м.“ (минус две цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, две спални, коридор, баня с тоалетна, целият с площ от 85,06 кв.м. (осемдесет и пет цяло и шест стотни квадратни метра), заедно с 0,92% (нула цяло и деветдесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 11,04 кв.м. (единадесет цяло и четири стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С1-5 (латинско „це“, едно, пет), от две страни двор, апартамент №C1-7 (латинско „це“, едно, седем);

 

135. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.136 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 37,07кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,72кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.135;02676.17.113.1.137, Под обекта: 02676.17.113.1.129, Над обекта: 02676.17.113.1.147; 02676.17.113.1.146; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.0, ап.07

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-1-7 (латинско „це“ едно-седем), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота „-2,00 м.“ (минус две цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 37,07 кв.м. (тридесет и седем цяло и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,39% (нула цяло и тридесет и девет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,72 кв.м. (четири цяло и седемдесет и две стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С1-6 (латинско „це“, едно, шест), двор, апартамент №C1-8 (латинско „це“, едно, осем);

 

136. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.137 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 60,88кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,75кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.136;02676.17.113.1.138, Под обекта: 02676.17.113.1.129, Над обекта: 02676.17.113.1.148; 02676.17.113.1.147; 02676.17.113.1.149

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.0, ап.08

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-1-8 (латинско „це“ едно-осем), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота „-2,00 м.“ (минус две цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, целият с площ от 60,88 кв.м. (шестдесет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра), заедно с 0,64% (нула цяло и шестдесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,75 кв.м. (седем цяло и седемдесет и пет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С1-7 (латинско „це“, едно, седем), двор, апартамент №C1-9 (латинско „це“, едно, девет);

 

137. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.138 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,34кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,88кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.137;02676.17.113.1.62, Под обекта: 02676.17.113.1.59; 02676.17.113.1.129, Над обекта: 02676.17.113.1.149; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.0, ап.1-9

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-1-9 (латинско „це“ едно-девет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на партерен етаж на гореописания обект, на кота „-2,00 м.“ (минус две цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 38,34 кв.м. (тридесет и осем цяло и тридесет и четири стотни квадратни метра), заедно с 0,40% (нула цяло и четиридесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,88 кв.м. (четири цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С1-8 (латинско „це“, едно, осем), двор, апартамент №В1-3 (латинско „бе“, едно, три);

 

138. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.139 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 57,37кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,59кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.63, Под обекта: 02676.17.113.1.59; 02676.17.113.1.129, Над обекта: 02676.17.113.1.150; 02676.17.113.1.75; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.0, ап.10

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-1-10 (латинско „це“ едно-десет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на партерен етаж на гореописания обект ,на кота „-2,00 м.“ (минус две цяло и нула стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, килер, баня с тоалетна, целият с площ от 57,37 кв.м. (петдесет и седем цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,55% (нула цяло и петдесет и пет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,59 кв.м. (шест цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: асансьор, от две страни коридор, стълби, апартамент №В1-3 (латинско „бе“, едно, три);

 

139. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.140 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 27,33кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 3,37кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.141, Под обекта: 02676.17.113.1.130, Над обекта: 02676.17.113.1.151

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.1, ап.2-11

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-2-11 (латинско „це“ две-единадесет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на първи етаж на гореописания обект, на кота „0,80 м.“ (нула цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 27,33 кв.м. (двадесет и седем цяло и тридесет и три стотни квадратни метра), заедно с 0,28% (нула цяло и двадесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 3,37 кв.м. (три цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: стълби, коридор, апартамент №С2-12 (латинско „це“, две, дванадесет), двор;

 

140. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.141 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 42,84кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,74кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.140;02676.17.113.1.142, Под обекта: 02676.17.113.1.130, Над обекта: 02676.17.113.1.152; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.1, ап.2-12

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-2-12 (латинско „це“ две-дванадесет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на първи етаж на гореописания обект, на кота „0,80 м.“ (нула цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 42,84 кв.м. (четиридесет и две цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра), заедно с 0,48% (нула цяло и четиридесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,74 кв.м. (пет цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С2-11 (латинско „це“, две, единадесет), от две страни двор, апартамент №С2-13 (латинско „це“, две, тринадесет);

 

141. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.142 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 39,67кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,32кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.143; 02676.17.113.1.11, Под обекта: 02676.17.113.1.131;02676.17.113.1.132; 02676.17.113.1.130, Над обекта: 02676.17.113.1.153;

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.1, ап.13

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-2-13 (латинско „це“ две-тринадесет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на първи етаж на гореописания обект, на кота „0,80 м.“ (нула цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 39,67 кв.м. (тридесет и девет цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,44% (нула цяло и четиридесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,32 кв.м. (пет цяло и тридесет и две стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С2-14 (латинско „це“, две, четиринадесет), двор, апартамент №С2-12 (латинско „це“, две, дванадесет);

 

142. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.143 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 74,89кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 10,65кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.144; 02676.17.113.1.142, Под обекта: 02676.17.113.1.132, Над обекта: 02676.17.113.1.154; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.1, ап.2-14

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-2-14 (латинско „це“ две-четиринадесет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на първи етаж на гореописания обект, на кота „0,80 м.“ (нула цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 74,89 кв.м. (седемдесет и четири цяло и осемдесет и девет стотни квадратни метра), заедно с 0,88% (нула цяло и осемдесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 10,65 кв.м. (десет цяло и шестдесет и пет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С2-13 (латинско „це“, две, тринадесет), от две страни двор, апартамент №С2-15 (латинско „це“, две, петнадесет);

 

143. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.144 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 37,27кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,30кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.145; 02676.17.113.1.143, Под обекта: 02676.17.113.1.133, Над обекта: 02676.17.113.1.155; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.1, ап.2-15

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-2-15 (латинско „це“ две-петнадесет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на първи етаж на гореописания обект, на кота „0,80 м.“ (нула цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 37,27 кв.м. (тридесет и седем цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,44% (нула цяло и четиридесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,30 кв.м. (пет цяло и тридесет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С2-14 (латинско „це“, две, четиринадесет), двор, апартамент №С2-16 (латинско „це“, две, шестнадесет);

 

144. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.145 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 53,99кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,68кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.146; 02676.17.113.1.144, Под обекта: 02676.17.113.1.133; 02676.17.113.1.134, Над обекта: 02676.17.113.1.156; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.1, ап.2-16

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-2-16 (латинско „це“ две-шестнадесет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на първи етаж на гореописания обект, на кота „0,80 м.“ (нула цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 53,99 кв.м. (петдесет и три цяло и деветдесет и девет стотни квадратни метра), заедно с 0,64% (нула цяло и шестдесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,68 кв.м. (седем цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С2-15 (латинско „це“, две, петнадесет), двор, апартамент №С2-17 (латинско „це“, две, седемнадесет);

 

145. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.146 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 110,84кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 15,76кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.145; 02676.17.113.1.147, Под обекта: 02676.17.113.1.134; 02676.17.113.1.135; 02676.17.113.1.136, Над обекта: 02676.17.113.1.157;

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.1, ап.2-17

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-2-17 (латинско „це“ две-седемнадесет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на първи етаж на гореописания обект, на кота „0,80 м.“ (нула цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, тераса, две спални, две тераси, баня с тоалетна, тоалетна, коридор, целият с площ от 110,84 кв.м. (сто и десет цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра), заедно с 1,31% (едно цяло и тридесет и едно стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 15,76 кв.м. (петнадесет цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С2-16 (латинско „це“, две, шестнадесет), от две страни двор, апартамент №С2-18 (латинско „це“, две, осемнадесет);

 

146. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.147 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 42,26кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,89кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.146; 02676.17.113.1.148, Под обекта: 02676.17.113.1.136; 02676.17.113.1.137, Над обекта: 02676.17.113.1.158; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.1, ап.2-18

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-2-18 (латинско „це“ две-осемнадесет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на първи етаж на гореописания обект, на кота „0,80 м.“ (нула цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 42,26 кв.м. (четиридесет и две цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра), заедно с 0,49% (нула цяло и четиридесет и девет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,89 кв.м. (пет цяло и осемдесет и девет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С2-17 (латинско „це“, две, седемнадесет), двор, апартамент №С2-19 (латинско „це“, две, деветнадесет);

 

147. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.148 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 67,22кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,37кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.147; 02676.17.113.1.149, Под обекта: 02676.17.113.1.137, Над обекта: 02676.17.113.1.159; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.1, ап.2-19

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-2-19 (латинско „це“ две-деветнадесет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на първи етаж на гореописания обект, на кота „0,80 м.“ (нула цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 67,22 кв.м. (шестдесет и седем цяло и двадесет и две стотни квадратни метра), заедно с 0,78% (нула цяло и седемдесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 9,37 кв.м. (девет цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С2-18 (латинско „це“, две, осемнадесет), двор, апартамент №С2-20 (латинско „це“, две, двадесет);

 

148. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.149 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 49,81кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,95кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.148; 02676.17.113.1.150; 02676.17.113.1.75; 02676.17.113.1.74, Под обекта: 02676.17.113.1.138; 02676.17.113.1.137; 02676.17.113.1.62, Над обекта: 02676.17.113.1.160

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.1, ап.2-20

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-2-20 (латинско „це“ две-двадесет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на първи етаж на гореописания обект, на кота „0,80 м.“ (нула цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 49,81кв.м. (шестдесет и седем цяло и двадесет и две стотни квадратни метра), заедно с 0,58% (нула цяло и седемдесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,95 кв.м. (девет цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С2-19 (латинско „це“, две, деветнадесет), апартамент №С2-21 (латинско „це“, две, двадесет и едно)двор, и апартамент №В2-14/латинско „бе“ две, четиринадесет/

 

149. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.150 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 57,06кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,19кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.149; 02676.17.113.1.75; 02676.17.113.1.74, Под обекта: 02676.17.113.1.139, Над обекта: 02676.17.113.1.161; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.1, ап.2-21

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-2-21 (латинско „це“ две-двадесет и едно), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на първи етаж на гореописания обект, на кота „0,80 м.“ (нула цяло и осемдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 57,06 кв.м. (петдесет и седем цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра), заедно с 0,60% (нула цяло и петдесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,95 кв.м. (шест цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент №С2-19 (латинско „це“, две, деветнадесет), апартамент №С2-21 (латинско „це“, две, двадесет и едно), двор, апартамент № В2-14 (латинско „бе“, две, четиринадесет);

 

150. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.151 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 27,33кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 3,37кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.152, Под обекта: 02676.17.113.1.140, Над обекта: 02676.17.113.1.162; 02676.17.113.1.163; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.2, ап.3-22

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-3-22 (латинско „це“ три-двадесет и две), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „3,60 м.“ (три цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 27,33 кв.м. (двадесет и седем цяло и тридесет и три стотни квадратни метра), заедно с 0,28% (нула цяло двадесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 3,37 кв.м. (три цяло тридесет и седем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: стълби, коридор, апартамент №С3-23 (латинско „це“, три, двадесет и три), двор;

 

151. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.152 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 42,84кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,74кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.151; 02676.17.113.1.153, Под обекта: 02676.17.113.1.141, Над обекта: 02676.17.113.1.163; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.2, ап.3-23

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-3-23 (латинско „це“ три-двадесет и три), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „3,60 м.“ (три цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 42,84 кв.м. (четиридесет и две цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра), заедно с 0,48% (нула цяло четиридесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,74 кв.м. (пет цяло седемдесет и четири стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С3-22 (латинско „це“, три, двадесет и две), от две страни двор, апартамент № С3-24 (латинско „це“, три, двадесет и четири);

 

152. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.153 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 39,67кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,32кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.154; 02676.17.113.1.152, Под обекта: 02676.17.113.1.142, Над обекта: 02676.17.113.1.164; 02676.17.113.1.163; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.2, ап.3-24

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-3-24 (латинско „це“ три-двадесет и четири), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „3,60 м.“ (три цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 39,67 кв.м. (тридесет и девет цяло и шестдесет и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,44% (нула цяло четиридесет и четири стотни върху сто) идеални части, съответстващи на 5,32 кв.м. (пет цяло тридесет и две стотни квадратни метра) от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот при граници на апартамента: коридор, апартамент № С3-23 (латинско „це“, три, двадесет и три), двор, апартамент № С3-25 (латинско „це“, три, двадесет и пет);

 

153. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.154 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 74,89кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 10,65кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.155; 02676.17.113.1.153, Под обекта: 02676.17.113.1.143, Над обекта: 02676.17.113.1.166; 02676.17.113.1.165; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.2, ап.3-25

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-3-25 (латинско „це“ три-двадесет и пет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „3,60 м.“ (три цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 74,89 кв.м. (седемдесет и четири цяло и осемдесет и девет стотни квадратни метра), заедно с 0,88% (нула цяло осемдесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 10,65 кв.м. (десет цяло шестдесет и пет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С3-24 (латинско „це“, три, двадесет и четири), от две страни двор, апартамент № С3-26 (латинско „це“, три, двадесет и шест);

 

154. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.155 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 37,27кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,30кв.м. ид.ч. От общите части на срадата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.156; 02676.17.113.1.154, Под обекта: 02676.17.113.1.144, Над обекта: 02676.17.113.1.166; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.2, ап.3-26

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-3-26 (латинско „це“ три-двадесет и шест), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „3,60 м.“ (три цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 37,27 кв.м. (тридесет и седем цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,44% (нула цяло четиридесет и четир стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,30 кв.м. (пет цяло и тридесет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С3-2 (латинско „це“, три, двадесет и пет), двор, апартамент № С3-27 (латинско „це“, три, двадесет и седем);

 

155. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.156 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 53,99кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,68кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.17.113.1.157; 02676.17.113.1.155, Под обекта: 02676.17.113.1.145, Над обекта: 02676.17.113.1.167; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.2, ап.3-27

Описание по стар идентификатор:Апартамент № С-3-27 (латинско „це“ три-двадесет и седем), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „3,60 м.“ (три цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 53,99 кв.м. (петдесет и три цяло и деветдесет и девет стотни квадратни метра), заедно с 0,64% (нула цяло шестдесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,68 кв.м. (седем цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С3-26 (латинско „це“, три, двадесет и шест), двор, апартамент № С3-28 (латинско „це“, три, двадесет и осем);

 

156. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.157 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 110,84кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 15,76кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.156; 02676.17.113.1.158, Под обекта: 02676.17.113.1.146, Над обекта: 02676.17.113.1.168; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.2, ап.3-28

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-3-28 (латинско „це“ три-двадесет и осем), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „3,60 м.“ (три цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, две спални, две тераси, баня с тоалетна, тоалетна, коридор целият с площ от 110,84 кв.м. (сто и десет цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра), заедно с 1,31 % (едно цяло тридесет и едно стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 15,76 кв.м. (петнадесет цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С3-27 (латинско „це“, три, двадесет и седем), от две страни двор, апартамент № С3-29 (латинско „це“, три, двадесет и девет);

 

157. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.158 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 42,26кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,89кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.157; 02676.17.113.1.159, Под обекта: 02676.17.113.1.147, Над обекта: 02676.17.113.1.169; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.2, ап.3-29

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-3-29 (латинско „це“ три-двадесет и девет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „3,60 м.“ (три цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 42,26 кв.м. (четиридесет и две цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра), заедно с 0,49% (нула цяло четиридесет и девет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,89 кв.м. (пет цяло седемдесет и четири стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С3-30 (латинско „це“, три, тридесет), двор, апартамент № С3-28 (латинско „це“, три, двадесет и осем);

 

158. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.159 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 67,22кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,37кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.158; 02676.17.113.1.160, Под обекта: 02676.17.113.1.148, Над обекта: 02676.17.113.1.170; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.2, ап.3-30

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-3-30 (латинско „це“ три-тридесет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „3,60 м.“ (три цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 67,22 кв.м. (шестдесет и седем цяло и двадесет и две стотни квадратни метра), заедно с 0,78% (нула цяло седемдесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 9,37 кв.м. (девет цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С3-29 (латинско „це“, три, двадесет и девет), от две страни двор, апартамент № С3-31 (латинско „це“, три, тридесет и едно);

 

159. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.160 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 49,81кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,95кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.159; 02676.17.113.1.161; 02676.17.113.1.89; 02676.17.113.1.88, Под обекта: 02676.17.113.1.149, Над обекта: 02676.17.113.1.171

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.2, ап.3-31

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-3-31 (латинско „це“ три-тридесет и едно), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „3,60 м.“ (три цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 49,81 кв.м. (четиридесет и девет цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра), заедно с 0,58% (нула цяло петдесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,95 кв.м. (шест цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № В3-28 (латинско „бе“, три, двадесет и осем), от две страни двор, апартамент № С3-32 (латинско „це“, три, тридесет и две), двор, апартамент № С3-30 (латинско „це“, три, тридесет) ;

 

160. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.161 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 57,06кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,19кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.160; 02676.17.113.1.89; 02676.17.113.1.88, Под обекта: 02676.17.113.1.150, Над обекта: 02676.17.113.1.172; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.2, ап.3-32

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-3-32 (латинско „це“ три-тридесет и две), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на втория етаж на гореописания обект, на кота „3,60 м.“ (три цяло и шестдесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, килер, баня с тоалетна, целият с площ от 57,06 кв.м. (петдесет и седем цяло и шест стотни квадратни метра), заедно с 0,60% (нула цяло и шестдесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,19 кв.м. (седем цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: асансьор, от две страни коридор, стълби, апартамент № В3-29 (латинско „бе“, три, двадесет и девет), апартамент № С3-31 (латинско „це“, три, тридесет и едно), двор;

 

161. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.162 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 27,33кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 3,37кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.163, Под обекта: 02676.17.113.1.151, Над обекта: 02676.17.113.1.173

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.3, ап.4-33

Описание по стар идентификатор:Апартамент№ C-4-33 (латинско „це“ - четири-тридесет и три), находящ се в блок C (латинско „це“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота „6,40 м“ (шест цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 27,33 кв.м (двадесет и седем цяло и тридесет и три стотни квадратни метра), заедно с 0,28% (нула цяло и двадесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 3,37 кв.м ( три цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, стълби, апартамент № C4-34 ( латинско „це“, четири - тридесет и четири), двор;

 

162. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.163 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 51,27кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,87кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.162; 02676.17.113.1.164, Под обекта: 02676.17.113.1.151; 02676.17.113.1.152; 02676.17.113.1.153, Над обекта: 02676.17.113.1.173

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.3, ап.4-34

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-4-34 ( латинско „це“ - четири - тридесет и четири), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на третия етаж на гореописания обект на кота 6,40 м ( шест цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, тераса, целият с площ от 51,27 кв.м ( петдесет и едно цяло и двадесет и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,57 % (нула цяло и петдесет и седем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,87 кв.м ( шест цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С4-35 ( латинско „це“, четири, тридесет и пет), апартамент № С4-33 ( латинско „це“, четири, тридесет и три), от две страни двор;

 

163. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.164 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,71кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,19кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.165; 02676.17.113.1.163, Под обекта: 02676.17.113.1.153, Над обекта: 02676.17.113.1.174; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.3, ап.4-35

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-4-35 (латинско „це“, четири – тридесет и пет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 6,40 м (шест цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 38,71 кв.м (тридесет и осем цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра), заедно с 0,43 % ( нула цяло и четиридесет и три стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,19 кв.м (пет цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С4-34 ( латинско „це“, четири, тридесет и четири), апартамент № С4-36 (латинско „це“, четири, тридесет и шест), двор;

 

164. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.165 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 84,46кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 12,01кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.166; 02676.17.113.1.164, Под обекта: 02676.17.113.1.154, Над обекта: 02676.17.113.1.174; 02676.17.113.1.174; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.3, ап.4-36

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-4-36 (латинско „це“ – четири - тридесет и шест), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 6,40 м (шест цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целичт с площ от 84,46 кв.м (осемдесет и четири цяло и четиридесет и шест стотни квадратни метра), заедно с 1,00 % (едно цяло) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 12,01 кв.м (дванадесет цяло и една стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С4-35 (латинско „це“, четири - тридесет и пет), апартамент № С4-37 (латинско „це“, четири - тридесет и седем), от две страни двор;

 

165. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.166 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,16кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,43кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.167; 02676.17.113.1.165, Под обекта: 02676.17.113.1.154; 02676.17.113.1.155, Над обекта: 02676.17.113.1.177; 02676.17.113.1.175; 02676.17.113.1.176,

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.3, ап.4-37

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-4-37 (латинско „це“, четири- тридесет и седем), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 6,40 м (шест цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 38,16 кв.м (тридесет и осем цяло и шестнадесет стотни квадратни метра), заедно с 0,45 % (нула цяло и четиридесет и пет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,43 кв.м (пет цяло и четиридесет и три стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С4-38 (латинско „це“, четири - тридесет и осем), апартамент № С4-36 (латинско „це“, четири - тридесет и шест), двор;

 

166. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.167 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 53,99кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,68кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.168; 02676.17.113.1.166, Под обекта: 02676.17.113.1.155, Над обекта: 02676.17.113.1.177; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.3, ап.4-38

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-4-38 (латинско „це“ - четири- тридесет и осем), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 6,40 м (шест цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 53,99 кв.м (петдесет и девет цяло и деветдесет и девет стотни квадратни метра), заедно с 0,64 % (нула цяло и шестдесет и четири стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,68 кв.м (седем цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С4-37 (латинско „це“, четири - тридесет и седем), апартамент № С4-39 (латинско „це“, четири - тридесет и девет), двор;

 

167. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.168 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 114,74кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 16,31кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.167; 02676.17.113.1.169, Под обекта: 02676.17.113.1.157, Над обекта: 02676.17.113.1.177; 02676.17.113.1.178; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.3, ап.4-39

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-4-39 (латинско „це“ - четири- тридесет и девет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 6,40 м (шест цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс,две спални, баня с тоалетна, тоалетна и две тераси и коридор, целият с площ от 114,74 кв.м (сто и седемнадесет цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра), заедно с 1,35 % (едно цяло и тридесет и пет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 16,31 кв.м (шестнадесет цяло и тридесет и една стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С4-38 (латинско „це“, четири - тридесет и осем), апартамент № С4-40 (латинско „це“, четири -четиридесет), от две страни двор;

 

168. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.169 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 42,26кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,89кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.168; 02676.17.113.1.170, Под обекта: 02676.17.113.1.158, Над обекта: 02676.17.113.1.179; 02676.17.113.1.180; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.3, ап.4-40

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-4-40 (латинско „це“ - четири-четиридесет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 6,40 м (шест цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 42,26 кв.м (четиридесет и две цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра), заедно с 0,49 % (нула цяло и четиридесет и девет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,89 кв.м (пет цяло осемдесет и девет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С4-39 (латинско „це“, четири - тридесет идевет), апартамент № С4-41 (латинско „це“, четири –четиридесет и едно), двор;

 

169. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.170 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 70,55кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,84кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.169; 02676.17.113.1.171, Под обекта: 02676.17.113.1.159, Над обекта: 02676.17.113.1.180; 02676.17.113.1.181;Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.3, ап.4-41

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-4-41 (латинско „це“ - четири-четиридесет и едно), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 6,40 м (шест цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, спалня, тераса, баня с тоалетна, целият с площ от 70,55 кв.м (седемдесет цяло и петдесет и пет стотни квадратни метра), заедно с 0,82 % (нула цяло и осемдесет и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 9,84 кв.м (девет цяло и осемдесет и четири стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С4-40 (латинско „це“, четири -четиридесет), апартамент № С4-42 (латинско „це“, четири –четиридесет и две), двор;

 

170. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.171 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 49,81кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,95кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.170; 02676.17.113.1.172;02676.17.113.1.103; 02676.17.113.1.102, Под обекта: 02676.17.113.1.160, Над обекта: 02676.17.113.1.181; 02676.17.113.1.116,

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.3, ап.4-42

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-4-42 (латинско „це“ - четири-четиридесет и две), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 6,40 м (шест цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, трапезария – кухненски бокс, баня с тоалетна, целият с площ от 49,81 кв.м (четиридесет и девет цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра), заедно с 0,58 % (нула цяло и петдесет и осем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,95 кв.м (шест цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: коридор, апартамент № С4-41 (латинско „це“, четири –четиридесет и едно), апартамент № С4-43 (латинско „це“, четири –четиридесет и три), двор, апартамент № В4-42 ( латинско „бе“, четири – четиридесет и две);

 

171. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.172 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 57,06кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 7,19кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.171;02676.17.113.1.103; 02676.17.113.1.102, Под обекта: 02676.17.113.1.161, Над обекта: 02676.17.113.1.182; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.3, ап.4-43

Описание по стар идентификатор: Апартамент № С-4-43 (латинско „це“ - четири-четиридесет и три), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на третия етаж на гореописания обект, на кота 6,40 м (шест цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, килер, целият с площ от 57,06 кв.м (петдесет и седем цяло и шест стотни квадратни метра), заедно с 0,60 % (нула цяло и шестдесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 7,19 кв.м (седем цяло и деветнадесет стотни квадратни метра), при граници на апартамента: от две страни коридор,асансьор, стълби, апартамент № С4-42 (латинско „це“, четири –четиридесет и две), двор, апартамент № В4-43 ( латинско „бе“, четири – четиридесет и три);

 

172. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.173 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 52,44кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,54кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.174, Под обекта: 02676.17.113.1.162; 02676.17.113.1.163, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.4, ап.44

Описание по стар идентификатор: Склад № С-Р-44 (латинско „це“ – латинско „пе“- четиридесет и четири), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 9,20 м (девет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 52,44 кв.м (петдесет и две цяло и четиридесет и четири стотни квадратни метра), заедно с 0,46 % (нула цяло и четиридесет и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,54 кв.м (пет цяло и петдесет и четири стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, стълби, от две страни двор, склад № С-Р-45 (латинско „це“ – латинско „пе“ – четиридесет и пет);

 

173. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.174 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 38,77кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,40кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.175; 02676.17.113.1.173, Под обекта: 02676.17.113.1.165; 02676.17.113.1.164, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.4, ап.45

Описание по стар идентификатор: Склад № С-Р-45 (латинско „це“ – латинско „пе“- четиридесет и пет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 9,20 м (девет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 38,77 кв.м (тридесет и осем цяло и седемдесет и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,37 % (нула цяло и тридесет и седем стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,40 кв.м (четири цяло и четиридесет стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № С-Р-46 (латинско „це“ – латинско „пе“ – четиридесет и шест), от две страни двор, склад № С-Р-44 (латинско „це“ - латинско „пе“ – четиридесет и четири);

 

174. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.175 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 56,37кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,79кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.176; 02676.17.113.1.174, Под обекта: 02676.17.113.1.166; 02676.17.113.1.165, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.4, ап.46

Описание по стар идентификатор: Склад № С-Р-46 (латинско „це“ – латинско „пе“- четиридесет и шест), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 9,20 м (девет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 56,37 кв.м (петдесет и шест цяло и тридесет и седем стотни квадратни метра), заедно с 0,56 % (нула цяло и петдесет и шест стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,79 кв.м (шест цяло и седемдесет и девет стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № С-Р-45 (латинско „це“ – латинско „пе“ – четиридесет и пет), от две страни двор, склад № С-Р-47 (латинско „це“ - латинско „пе“ – четиридесет и седем);

 

175. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.176 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 33,50кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,04кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.177; 02676.17.113.1.175, Под обекта: 02676.17.113.1.166, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.4, ап.47

Описание по стар идентификатор: Склад № С-Р-47 (латинско „це“ – латинско „пе“- четиридесет и седем), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 9,20 м (девет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 33,50 кв.м (тридесет и три цяло и петдесет стотни квадратни метра), заедно с 0,33 % (нула цяло и тридесет и три стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,04 кв.м (четири цяло и четири стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № С-Р-46 (латинско „це“ – латинско „пе“ – четиридесет и шест), двор, склад № С-Р-48 (латинско „це“ - латинско „пе“ – четиридесет и осем);

 

176. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.177 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 48,78кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 5,88кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.178; 02676.17.113.1.176, Под обекта: 02676.17.113.1.168; 02676.17.113.167;02676.17.113.1.166, Над обекта: 02676.17.113.1.180;

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.4, ап.48

Описание по стар идентификатор: Склад № С-Р-48 (латинско „це“ – латинско „пе“- четиридесет и осем), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 9,20 м (девет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 48,78 кв.м (четиридесет и осем цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), заедно с 0,49 % (нула цяло и четиридесет и девет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 5,88 кв.м (пет цяло и осемдесет и осем стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № С-Р-47 (латинско „це“ – латинско „пе“ – четиридесет и седем), двор, склад № С-Р-49 (латинско „це“ - латинско „пе“ – четиридесет и девет);

 

177. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.178 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 102,11кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 12,31кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.177; 02676.17.113.1.179, Под обекта: 02676.17.113.1.168, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.4, ап.49

Описание по стар идентификатор: Склад № С-Р-49 (латинско „це“ – латинско „пе“- четиридесет и девет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 9,20 м (девет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 102,11 кв.м (сто и две цяло и единадесет стотни квадратни метра), заедно с 1,02 % (едно цяло и две стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 12,31 кв.м (дванадесет цяло и тридесет и една стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № С-Р-48 (латинско „це“ – латинско „пе“ – четиридесет и осем), двор, склад № С-Р-50 (латинско „це“ - латинско „пе“ –петдесет);

 

178. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.179 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 42,26кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 4,99кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.178; 02676.17.113.1.180, Под обекта: 02676.17.113.1.169, Над обекта: 02676.17.113.1.180; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.4, ап.50

Описание по стар идентификатор: Склад № С-Р-50 (латинско „це“ – латинско „пе“-петдесет), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 9,20 м (девет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 42,26 кв.м (четиридесет и две цяло и двадесет и шест стотни квадратни метра), заедно с 0,41 % (нула цяло и четиридесет и една стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 4,99 кв.м (четири цяло и деветдесет и девет стотни квадратни метра), при граници на склада: коридор, склад № С-Р-49 (латинско „це“ – латинско „пе“ – четиридесет и девет),от две страни двор, склад № С-Р-51 (латинско „це“ - латинско „пе“ –петдесет и едно);

 

179. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.180 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 2 с площ от 115,97, 115,97кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 14,11кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Ниво: 1 - Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.179; 02676.17.113.1.181, Под обекта: 02676.17.113.1.169; 02676.17.113.1.170, Над обекта: няма

Ниво: 2 - Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.181, Под обекта: 02676.17.113.1.179; 02676.17.113.1.177; 02676.17.113.1.182; 02676.17.113.1.181, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.4, ап.51

Описание по стар идентификатор: Склад № С-Р-51 (латинско „це“ – латинско „пе“-петдесет и едно), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на две нива, на първо ниво на кота 9,20 м (девет цяло и двадесет стотни метра), второ ниво на кота 12,00 м ( дванадесет цяло метра), целият с площ от 115,97 кв.м (сто и петнадесет цяло и деветдесет и седем стотни квадратни метра), заедно с 1,17 % (едно цяло и седемнадесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 14,11 кв.м (четиринадесет цяло и единадесет стотни квадратни метра), при граници на склада на първо ниво: коридор, склад № С-Р-50 (латинско „це“ – латинско „пе“ –петдесет), двор, склад № С-Р-52 (латинско „це“ - латинско „пе“ –петдесет и две), при граници на второ ниво: склад № С-Р-52 (латинско „це“ – латинско „пе“ – петдесет и две), от две страни покрив;

 

180. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.181 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 2 с площ от 79,14, 79,14кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 9,63кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Ниво: 1 - Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.180; 02676.17.113.1.182; 02676.17.113.117; 02676.17.113.1.116, Под обекта: 02676.17.113.1.170; 02676.17.113.1.171, Над обекта: 02676.17.113.1.180,

Ниво: 2 - Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.180, Под обекта: 02676.17.113.1.182; 02676.17.113.1.116, Над обекта: няма; Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.4, ап.52

Описание по стар идентификатор: Склад № С-Р-52 (латинско „це“ – латинско „пе“-петдесет и две), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на две нива, на първо ниво на кота 9,20 м (девет цяло и двадесет стотни метра), второ ниво на кота 12,00 м ( дванадесет цяло метра), целият с площ от 79,14 кв.м (седемдесет и девет цяло и четиринадесет стотни квадратни метра), заедно с 0,80 % (нула цяло и осемдесет стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 9,63 кв.м (девет цяло и шестдесет и три стотни квадратни метра), при граници на склада на първо ниво: коридор, склад № С-Р-51 (латинско „це“ – латинско „пе“ –петдесет и едно), двор, склад № С-Р-53 (латинско „це“ - латинско „пе“ –петдесет и три), склад № В-Р-56 ( латинско „бе“ – латинско „пе“ – петдесет и шест), при граници на второ ниво: склад № С-Р-51 (латинско „це“ – латинско „пе“ – петдесет и едно), от две страни покрив;

 

181. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.17.113.1.182 представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1 с площ от 57,43кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 17, в поземлен имот: 02676.17.113, в сграда: 02676.17.113.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: 6,13кв.м. ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: Насъщия етаж: 02676.17.113.1.181; 02676.17.113.1.117; 02676.17.113.1.116, Под обекта: 02676.17.113.1.172; 02676.17.113.1.103, Над обекта: 02676.17.113.1.181; 02676.17.113.1.180

Административен адрес: гр. Банско, Жилищен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“, бл.С, ет.4, ап.53

Описание по стар идентификатор: Склад № С-Р-53 (латинско „це“ – латинско „пе“-петдесет и три), находящ се в блок С (латинско „це“), разположен на таванския етаж на гореописания обект, на кота 9,20 м (девет цяло и двадесет стотни метра), целият с площ от 57,43 кв.м (петдесет и седем цяло и четиридесет и три стотни квадратни метра), заедно с 0,51 % (нула цяло и петдесет и една стотни върху сто) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху описания по-горе поземлен имот, съответстващи на 6,13 кв.м (шест цяло и тринадесет стотни квадратни метра), при граници на склада на първо ниво: асансьор, от две страни коридор, стълби, склад № С-Р-52 (латинско „це“ – латинско „пе“ –петдесет и две), двор, склад № В-Р-57 (латинско „бе“ - латинско „пе“ –петдесет и седем).

 

     1. Подробно описание на самостоятелни обекти находящи се в блок „С“:

IV.1 Първо ниво на кота -2.00м. се състои от: Десет самостоятелни обекта с идентификатори: 02676.17.113.1.130; 02676.17.113.1.131; 02676.17.113.1.132; 02676.17.113.1.133; 02676.17.113.1.134; 02676.17.113.1.135; 02676.17.113.1.136; 02676.17.113.1.137; 02676.17.113.1.138; 02676.17.113.1.139 и обслужващ коридор.

Самостоятелните обекти са с под – циментова замазка, стени – частично варо-гипсова мазилка, частично – гипсокартон на метална конструкция, на самостоятелен обект с ид.02676.17.113.1.131 – частично тухлена зидария по стени, таван – гипсокартон на метална конструкция, на самостоятелен обект с ид.02676.17.113.1.135 – частично демонтиран. Баните с тоалетни са с под – бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча, на самостоятелен обект с ид.02676.17.113.1.131 по стени – тухлена зидария. Обслужващия коридор е с под – бетонна плоча, стени – варо-гипсова мазилка, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ. На всички самостоятелни обекти изградени на кота -2.00м. – Ел. инсталацията е демонтирана, ВиК – до тапа. Има положени тръби за централно отопление. Не са монтирани и не са наличини входни и вътрешни врати.

IV.2 Ниво на кота +0.80м. се състои от: Единадесет самостоятелни обекта с идентификатори: 02676.17.113.1.140; 02676.17.113.1.141; 02676.17.113.1.142; 02676.17.113.1.143; 02676.17.113.1.144; 02676.17.113.1.145; 02676.17.113.1.146; 02676.17.113.1.147; 02676.17.113.1.148; 02676.17.113.1.149; 02676.17.113.1.150 и обслужващ коридор.

Всички самостоятелни обекти са с под – циментова замазка, стени – частично варо-гипсова мазилка, частично – гипсокартон на метална конструкция, в самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.140; 02676.17.113.1.144; 02676.17.113.1.145 по външни стени – метална конструкция за гипсокартон по тухлена зидария, таван – гипсокартон на метална конструкция.

В самостоятелен обект с ид.02676.17.113.1.146 – по външни стени гипсокартон частично демонтиран, частично тухлена зидария, таван – гипсокартон на метална конструкция. Баните с тоалетни са с под – бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча.Терасите са с под – бетонна плоча, стени и таван – външна топлоизолация от фибран и шпакловка, на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.148 – частично демонтирана, на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.146 – едната тераса е на тухлена зидария по стени. Няма изграден парапет. Самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.140; 02676.17.113.1.147; 02676.17.113.1.149; 02676.17.113.1.150 – са без изградени тераси. Обслужващия коридор е с под – бетонна плоча, стени – варо-гипсова мазилка, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ, на самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.144; 02676.17.113.1.146 – частично демонтирана и неналична, а на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.145 – е изцяло демонтирана и неналична. На всички самостоятелни обекти изградени на кота +0.80м. – Ел. инсталацията е демонтирана, ВиК – до тапа. Има положени тръби за централно отопление. Не са монтирани и не са налични входни и вътрешни врати.

IV.3 Ниво на кота +3.60м. се състои от: Единадесет самостоятелни обекта с идентификатори: 02676.17.113.1.151; 02676.17.113.1.152; 02676.17.113.1.153; 02676.17.113.1.154; 02676.17.113.1.155; 02676.17.113.1.156; 02676.17.113.1.157; 02676.17.113.1.158; 02676.17.113.1.159; 02676.17.113.1.160; 02676.17.113.1.161 и обслужващ коридор.

Всички самостоятелни обекти са с под – циментова замазка, стени – частично варо-гипсова мазилка, частично – гипсокартон на метална конструкция, в самостоятелни обекти с ид.02676.17.113.1.151; 02676.17.113.1.160 – по външни стени тухлена зидария, таван – гипсокартон на метална конструкция.В Самостоятелен обект с ид.02676.17.113.1.157 – по външни стени гипсокартон частично демонтиран, частично тухлена зидария. Баните с тоалетни са с под – бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Терасите са с под – бетонна плоча, стени и таван – външна топлоизолация от фибран и шпакловка, на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.157; 02676.17.113.1.159 – частично демонтирана. Няма изграден парапет. Самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.151; 02676.17.113.1.156; 02676.17.113.1.158; 02676.17.113.1.160; 02676.17.113.1.161 – са без изградени тераси. Обслужващия коридор е с под – бетонна плоча, стени – варо-гипсова мазилка, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ, на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.157 – частично демонтирана и неналична. На всички самостоятелни обекти изградени на кота +3.60м. – Ел. инсталацията е демонтирана, ВиК – до тапа. Има положени тръби за централно отопление. Не са монтирани и не са налични входни и вътрешни врати.

IV.4 Ниво на кота +6.40м. се състои от: Единадесет самостоятелни обекта с идентификатори: 02676.17.113.1.162; 02676.17.113.1.163; 02676.17.113.1.164; 02676.17.113.1.165; 02676.17.113.1.166; 02676.17.113.1.167; 02676.17.113.1.168; 02676.17.113.1.169; 02676.17.113.1.170; 02676.17.113.1.171; 02676.17.113.1.172 и обслужващ коридор.

Всички самостоятелни обекти са с под – бетонна плоча, стени – частично варо-гипсова мазилка, частично – тухлена зидария. Таван на самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.165; 02676.17.113.1.171; 02676.17.113.1.172 – бетонна плоча, на Самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.162; 02676.17.113.1.163; 02676.17.113.1.164; 02676.17.113.1.166; 02676.17.113.1.167; 02676.17.113.1.169; 02676.17.113.1.170 – гипсокартон на метална конструкция, на самостоятелен обект с ид.02676.17.113.1.168 – частично бетонна плоча, частично – гипсокартон на метална констркция. Баните с тоалетни са с под – бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Терасите са с под – бетонна плоча, стени – външна топлоизолация от фибран и шпакловка, таван – дървена покривна конструкция. На самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.170 – по стени тухлена зидария. Няма изграден парапет. Самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.162; 02676.17.113.1.164; 02676.17.113.1.167; 02676.17.113.1.169; 02676.17.113.1.171; 02676.17.113.1.172 – са без изградени тераси. Обслужващия коридор е с под – бетонна плоча, стени – варо-гипсова мазилка, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ, на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.165; 02676.17.113.1.168 – частично демонтирана и неналична. На всички самостоятелни обекти изградени на кота +6.40м. – Ел. инсталацията е демонтирана, ВиК – до тапа. Има положени тръби за централно отопление. Не са монтирани и не са налични входни и вътрешни врати.

IV.5 Ниво на кота +9.20м. се състои от: Десет самостоятелни обекта с идентификатори: 02676.17.113.1.173; 02676.17.113.1.174; 02676.17.113.1.175; 02676.17.113.1.176; 02676.17.113.1.177; 02676.17.113.1.178; 02676.17.113.1.179; 02676.17.113.1.180; 02676.17.113.1.181; 02676.17.113.1.182 и обслужващ коридор.

Всички самостоятелни обекти са с под – бетонна плоча, стени – тухлена зидария, частично в самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.175; 02676.17.113.1.176 – варо-гипсова мазилка. Таван – бетонна плоча. Всички самостоятелни обекти без първо ниво на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.180 – са със скосявания. Самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.180; 02676.17.113.1.181 – са на две нива /мезонет/, като стаите на шесто ниво на кота+12,00м. са с таван – дървена покривна конструкция. Достъпът до второто нива на самостоятелните обекти са осъществява по вътрешни еднораменн стоманобетонни стълби от дневната на първо ниво. Баните с тоалетни са с под – бетонна плоча, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.178; 02676.17.113.1.180 – са с тераси, като на самостоятелен обект с ид.02676.17.113.1.178 е с под – бетонна плоча, стени – външна топлоизолация от фибран и шпакловка, таван – бетонна плоча, а на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.180 е с под – бетонна плоча, стени – теухлена зидария, таван – бетонна плоча. Няма изграден парапет. Обслужващия коридор е с под – бетонна плоча, стени – варо-гипсова мазилка, таван – бетонна плоча. Дограма – ПВЦ, на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.178 – частично демонтирана и налична а на самостоятелен обект с ид. 02676.17.113.1.175 – демонтирана и неналична. На Самостоятелни обекти с ид. 02676.17.113.1.173; 02676.17.113.1.175; 02676.17.113.1.176; второ ниво на 02676.17.113.1.180; второ ниво на 02676.17.113.1.181; 02676.17.113.1.182 – е монтирана таванни прозорци тип „ВЕЛУКС“ На всички самостоятелни обекти изградени на кота +9.20м. – Ел. инсталацията е демонтирана, ВиК – до тапа. Не са монтирани и не са налични входни и вътрешни врати.

Гореописаните самостоятелни обекти по точка IV /четвърто римско/ са изградени в сграда в блок „С“, представляваща част от Апартаментен комплекс „ПАРК ЛЕЙН“. Същата представлява четириетажна жилищна сграда с тавански етаж, масивна конструкция със стоманобетонни греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с частично с топлоизолация, на първи ниво – частично облицовани с камък, частично - шпакловка, а останалата част частично топлоизолация и шпакловка, частично – тухлена зидария. Стълбищната клетка е стоманобетонна изградена на етап „груб строеж“ и е с под – бетонна плоча, стени – тухлена зидария, таван – бетонна плоча. В сградата е изградена шахта за монтиране на асансьор на етап „груб строеж“. Няма монтирана и не е налична входна врата.

 

Общата начална цена на имотите възлиза на 2 899 267лв./два милиона осемстотин деветдесет и девет хиляди двеста шестдесет и седем лева/

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ