ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД"

Дата на публикуване: 01.10.2021 г. в 16:58 ч.

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 1
Начална цена:
31245.00 лв.

Номер на публична продан:
0000994

Номер на изпълнително дело:
20157010401075

Вид на имота:
Едностаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. Грамадето, АК "ЕМЕРАЛД"

Площ:
46.44 кв.м.

Срок:
от 04.10.2021 до 04.11.2021

Дата на отваряне:
05.11.2021 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-1075-15-04.10.2021-04.11.2021-ZA 5 APART-6.pdf

ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 2
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 3
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 4
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 5
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 6
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 7
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 8
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 9
ПРОДАЖБА НА ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В АК "ЕМЕРАЛД" - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20157010401075 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: „ФИН – ИН – 64“ ЕООД с ЕИК: 203215704.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.146, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ: 46,44кв.м., Прилежащи части: 11,14кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и съответните ид.ч. от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекта: На същия етаж: 02676.11.100.3.147;02676.11.100.3.145, Под обекта: 02676.11.100.3.57;02676.11.100.3.56, Над обекта: 02676.11.100.3.105; 02676.11.100.3.106;02676.11.100.3.142, Стар идентификатор: 02676.11.96.3.146, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в сграда: 02676.11.100.3 със застроена площ от 868,00кв.м., брой етажи: 6, Предназначение: Апартаментен хотел, Стар идентификатор: 02676.11.96.3, изградена в поземлен имот: 02676.11.100 с площ за имота от 4499кв.м., Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване.Стар идентификатор: 02676.11.96; 02676.11.21; Номер по предходен план: 011021; 011096. Съседи: 02676.11.62; 02676.11.99; 02676.11.80; 02676.11.92; 02676.11.78; 02676.11.6331; 02676.11.79; 02676.11.66; 02676.11.60; 02676.11.41, по кадастралната карта на гр. Банско

Адрес на имота: гр. Банско, м. „Грамадето“, сграда 3, ет.4, ап.BS408

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 02676.11.100.3.146: Апартамента е с хотелска номерация BS408 /по табела ВА 408/, находящ се на пети етаж /четвърти жилищен/ и се състои от: дневна с кухненски бокс и кът за спане, баня с тоалетна, входно антре и тераса. Апартамента е в много добро общо състояние.

Начална цена 31 245лв./тридесет и една хиляди двеста четиридесет и пет лева./

 

Забележка: Гореописаните обекти се намират в сграда №1 и сграда №3, представляваща част от Апартаментен комплекс с търговско наименование „ЕМЕРАЛД”. Комплекса се намира в непосредствена близост до хотел Тамплиер и на около триста метра от първа станция на Кабинковия лифт. За сградите има издадено Разрешение за ползване СТ-05-181 от 31.01.2013г. на ДНСК – София.За комплекса е утвърдена такса подръжка в размер на 12,00евро на квадратен метър застроена площ с включени идеални части за всеки самостоятелен обект.Движимите вещи, находящи се в апартаментите, не са предмет на описа и не следва да се оценяват и продават. Определям време за оглед на имотите всеки ден от 16.30ч. до 23.30ч.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5103 от 04.12.2014г., акт 148, том VІ; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4856 от 22.11.2017г., акт 74, том ІV; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2755 от 07.07.2014г., акт 120, том ІII;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 04.10.2021г. до 17.00часа на 04.11.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК”АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 05.11.2021г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки ден от 16.30ч. до 23.30ч., след предварителна уговорка с пазача ЛИДИЯ РАДОЙЧОВА СЛАВКОВА – КРЪНЧЕВА с тел. за връзка: 0888/377688 – комплексен управител на комплекс „ЕМЕРАЛД“, менажиран от фирма „ТОП ФИН” ЕООД с ЕИК: 203324148, представлявано от: ГЕОРГИ ДИМОВ БАРОКОВ - наемател на комплекса, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ