ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ

Дата на публикуване: 12.01.2023 г. в 15:20 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - 1
Начална цена:
34967.00 лв.

Номер на публична продан:
0001006

Номер на изпълнително дело:
20147010400296

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "Кралев Двор" №4, ет.4, ап.19

Площ:
60.99 кв.м.

Срок:
от 13.01.2023 до 13.02.2023

Дата на отваряне:
14.02.2023 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-296-14-13.01.2023-13.02.2023-25.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, НАХОДЯЩ СЕ В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ - 8

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20147010400296 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: „БОЛКАН ХОУМС„ ЕООД с ЕИК: 131249940, предмет на Договорна ипотека вписана с вх.№7985 от 20.11.2007г., акт№89, том ІV в полза на взискателя по делото: “БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТв сграда с идентификатор: 02676.11.97.1.19, представляващ: Жилище, апартамент, с площ от 60,99кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 11, в поземлен имот: 02676.11.97, в сграда: 02676.11.97.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 02676.11.97.1.21, Под обекта: 02676.11.97.1.13, Над обекта: 02676.11.97.1.21, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото.

Адрес на имота: гр. Банско, м. Грамадето, ул. „Кралев двор“, №4, ет.4, ап.19

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №Б19, разположен на кота +12,14м, с обща площ от 60,95кв.м., състоящ се от: входно преддверие, баня с тоалетна, дневна с кухненски бокс и спалня, при граници: калкан, двор, апартамент №Б20 /първо ниво/, коридор, вентилационна шахта и асансьорна шахта, находящ се в ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ – Секция „Б“, за която има издаден Констативен акт – Образец №15 на 24.08.2007г. с обща застроена площ на сградата от 330,75 кв.м. и с обща разгъната застроена площ от 1 709,93 кв.м., която сграда е изградена на основание Разрешение за строеж №48/09.03.2006г., издадено от Главния архитект на Община Банско и Инвестиционни проекти, одобрени на 01.03.2006г. от Главния архитект на Община Банско, в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с планоснимачен №011023, находящ се в землището на гр. Банско, местност „Грамадето“, Община Банско, Област Благоевград, целият с площ от 715 кв.м., при граници на имота съгласно документ за собственост: земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот с планоснимачен №011024 и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ.

Начална цена 34 967лв./тридесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и седем лева./

 

Забележка: Гореописаните обекти са изградени в жилищна сграда едно и жилищна сграда две, изградени на сключено застрояване и представляващи четириетажни масивни сгради с покрив масивна конструкция със стоманобетонни, греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. За сградите има издадено Разрешение за ползване № СТ-12-21 от 14.01.2009г. Покривът е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация, на първо ниво – облицовка с камък а останалата част – частично дървена обшивка, частично минерална мазилка. Същите се намират в широк център на гр. Банско в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Сградите се намират в непосредствена близост през улица с хотел ТАМПЛИЕР.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: Договорна ипотека вписана с вх.№7985 от 20.11.2007г., акт№89, том ІV и Подновяване на Договорна ипотека с вх.№4705 от 10.11.2017г., акт№183, том ІV в Сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото: “БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД. Възбрани, наложени от ЧСИ Ал. Цанковски, вписани в Сл. по вписванията гр. Разлог.

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 13.01.2023г. до 17.00часа на 13.02.2023г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, IBAN: BG77 BGUS91601003471302, BIC BGUSBGSF, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 14.02.2023г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача взискателя “БЪЛГАРО – АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД – чрез СВЕТЛИН ВИКТОРОВ СТОЙНЕВ – Експерт в проблемни кредити, тел. за връзка: 0878/988943, на адрес:гр. Банско, м. Грамадето, ул. „Кралев двор“, №4.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ