ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 07.02.2023 г. в 16:56 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
77868.00 лв.

Номер на публична продан:
0001015

Номер на изпълнително дело:
20137010400012

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Банско

Адрес:
ул. "България" №8

Площ:
120.00 кв.м.

Срок:
от 08.02.2023 до 08.03.2023

Дата на отваряне:
09.03.2023 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-12-13-08.02.2023-08.03.2023-21.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.494 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400012 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:МЕТОДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

 

III). САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1.2, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 120,00кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02676.501.341, в сграда: 02676.501.341.1, по кадастралната карта на гр. Банско. Прилежащи части: съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Административен адрес: гр. Банско, ул. “ България “, №8, ет.2

Забележка 1: Съгласно Разрешение за строеж №62 от 09.03.2007г. на Главния архитект на Община Банско, Самостоятелният обект се намира в съществуващата сграда, по данни на длъжника изградена през 1988г. Същият се състои от входно антре, дневна, две спални, кухня и баня с тоалетна, преходни от дневната, стая и баня с тоалетна с мокро помещение, с достъп от входното антре, тераса от север към стаята с достъп от входното антре, и тераса от юг – с достъп от спалнята от югозапад.

Забележка 2: Гореописаният обект е със запазено право на ползване до живот в полза на третото лице Никола Методиев Хаджистоянов.

Начална цена 77 868лв./седемдесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и осем лева/

 

Забележка: Гореописаните обекти са изградени в сграда с идентификатор: 02676.501.341.1, представляваща Триетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Отоплението на сградата е централно, с монтирано в сутерена на Пристройката котле на твърдо гориво и алуминиеви радиатори. В сградата са монтирани 8бр. слънчеви колектори. Сутерена към пристройката е под – подложен бетон, стоманобетонни външни ограждащи стени и тухлени вътрешни преградни стени с варова мазилка, таван – бетонна плоча, облицован с фибран.

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3139 от 17.05.2007г., акт 182, том І; 2. Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5310 от 10.08.2007г., акт 31, том IIІ; 3. Цесия, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2792 от 10.07.2012г., акт 121, том І; 4. Цесия, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2795 от 10.07.2012г., акт 122, том І; 5. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1628 от 04.05.2017г., акт 52, том ІI; 6. Подновяване на Договорна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№1629 от 04.05.2017г., акт 53, том ІI; 7.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№240 от 18.01.2013г., акт 154, том І; 8.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№241 от 18.01.2013г., акт 155, том І; 9.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№243 от 18.01.2013г., акт 157, том І; 10.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№242 от 18.01.2013г., акт 156, том І; 11.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№245 от 18.01.2013г., акт 159, том І; 12.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№244 от 18.01.2013г., акт 158, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 08.02.2023г. до 17.00часа на 08.03.2023г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 09.03.2023г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

ЗА ВСЕКИ ОТ САМОСТОЯТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят:

Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09,00часа до 17,00часа, след предварителна уговорка с пазача МЕТОДИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ с тел. за връзка:0897/873350, 0879/873550, на адрес: гр. Банско, ул. „България“ №8.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ