ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД БАНСКО

Дата на публикуване: 18.04.2021 г. в 14:27 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД БАНСКО - 1
Начална цена:
2252.00 лв.

Номер на публична продан:
0001026

Номер на изпълнително дело:
20177010400019

Вид на имота:
Земеделски имот

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Доброкьовица"

Площ:
278.00 кв.м.

Срок:
от 19.04.2021 до 19.05.2021

Дата на отваряне:
20.05.2021 г. в 15:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
OBYAVLENIE PP-19-17-19.04.2021-19.05.2021-1 NIVA-6.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД БАНСКО - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД БАНСКО - 3

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20177010400019НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: РАЙНА ИВАНОВА ЧАКЪРОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

Поземлен имот с идентификатор: 02676.127.57, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 5, с площ от 278,00кв.м. ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 127, по кадастралната карта на гр. Банско. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 127057. Съседи: 02676.127.1613; 02676.127.55

Адрес на имота: гр. Банско, м. „Доброкьовица“

Описание по стар идентификатор: НИВА от 0,278 дка (нула дка и сто и двеста седемдесет и осем кв.м.), пета категория, находящ се в землището на гр. Банско, местност „ДОБРОКЬОВИЦА“, имот №127057 по картата на землището, при граници (съседи): имот №127055 – нива на Елка Димитрова Янакиева, имот №000613 – полски път на Община Банско.

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 02676.127.57: Поземления имот е с неправилна форма с лека денивелация, посока северозапад. По имотни граници имота не ограничен и няма изградени трайни огради. В близост до имота няма Ел. и ВиК мрежи. Достъпът до имота се осъществява от черен път. Имота се намира на около четиристотин метра югозападно от строителните граници на града.

 

Начална цена 2 252лв./две хиляди двеста петдесет и два лева./

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1.Възбрана наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3851 от 19.09.2018г., акт 77, том IІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр.РАЗЛОГ

от 9.00часа на 19.04.2021г. до 17.00часа на 19.05.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.05.2021г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр.РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ