ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ

Дата на публикуване: 18.04.2022 г. в 19:09 ч.

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 1
Начална цена:
12650.00 лв.

Номер на публична продан:
0001027

Номер на изпълнително дело:
20197010400336

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Кресна

Адрес:
ул. "Яне Сандански" №83, вх.А, ет.4, ап.7

Площ:
54.05 кв.м.

Срок:
от 19.04.2022 до 19.05.2022

Дата на отваряне:
20.05.2022 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-336-19-19.04.2022-19.05.2022-6.pdf

ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 2
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 3
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 4
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 5
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 6
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 7
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 8
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 9
ПРОДАЖБА НА ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400336 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжниците:МИТКО ХРИСТОВ ЕВТИМОВ и ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ЕВТИМОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

АПАРТАМЕНТ №7, находящ се на четвърти жилищен етаж от жилищна сграда – блок №9, вх.А, построен върху държавна земя в УПИ ХІІІ, квартал 44 по регулационния план на гр. Кресна, общ. Кресна, обл. Благоевград, състоящ се от една стая, кухня, баня, тоалетна, коридор и тераса със застроена площ от 54,05кв.м., ВЕДНО с прилежащото ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ №2 с полезна площ от 23,06кв.м., ВЕДНО с 3,726% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: от север – двор, от юг – ап. №8, от изток – между блоково пространство, от запад – стълбище, отгоре – тавани, отдолу – ап. №4, съседи на таванското помещение: от север – двор, от юг – таван №3 и ап. №5 от изток – между блоково пространство, от запад – таван №4 и ап. №3 и при съседи на имота: от две страни – улица и УПИ ХІ, УПИ ХІІ и УПИ ХV, по плана на същото населено място.

Административен адрес: гр. Кресна, общ. Кресна, ул. „Яне Сандански“, №83, вх.А, ет.4, ап.7

 

Начална цена 12 650лв./дванадесет хиляди шестстотин и петдесет лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести: 1. Законна ипотека вписана с дв.вх.рег.№890 от 20.04.2006, акт №16, том 1 и Подновяване на Законна ипотека вписана с дв.вх.рег.№2051 от 29.08.2016г., акт №14, том 1 в сл. по вписванията гр. Сандански, в полза на взискателя по делото;2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1957 от 30.09.2011г., акт 78, том І; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№694 от 30.03.2015г., акт 53, том І; 4. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2354 от 20.09.2019г., акт 116, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 19.04.2022г. до 17.00часа на 19.05.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG08BPBI81701605703587, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.05.2022г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ИСТИЛИЯН ХРИСТОВ ЕВТИМОВ с тел. за връзка: 0878/911844 – брат на длъжника, на адрес:гр. Кресна, общ. Кресна, ул. „Яне Сандански“, №83, вх.А, ет.4, ап.7.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ