ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "БЪРЗА ЗАКУСКА"

Дата на публикуване: 11.09.2023 г. в 15:32 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "БЪРЗА ЗАКУСКА" - 1
Начална цена:
3678.00 лв.

Номер на публична продан:
0001037

Номер на изпълнително дело:
20197010400501

Вид на имота:
Търговски имот

Местоположение:
Долна Градешница

Адрес:
общ. Кресна

Площ:
44.80 кв.м.

Срок:
от 13.09.2023 до 13.10.2023

Дата на отваряне:
16.10.2023 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ за ПП-501-19-13.09.2023-13.10.2023-ЗА БЪРЗА ЗАКУСКА-12.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "БЪРЗА ЗАКУСКА" - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "БЪРЗА ЗАКУСКА" - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "БЪРЗА ЗАКУСКА" - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "БЪРЗА ЗАКУСКА" - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "БЪРЗА ЗАКУСКА" - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ "БЪРЗА ЗАКУСКА" - 7

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400501 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: САВИНА ИЛИЕВА ХАРИЗАНОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/2(една втора) идеална част отЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА, представляваща търговски обект №1 с предназначение „Бърза Закуска“ със застроена площ от 44,80кв.м., построена в УПИ ІІ, пл.№75, квартал 21 А, по плана за регулация на с. Долна Градешница, общ. Кресна, целият имот с площ от 17 200кв.м., при съседи: изток и север – главен път Е79, запад – ж.п. Линия, юг – земеделска земя и съседи на търговския обект №1: изток – главен път Е79, запад – ж.п. Линия, север – общински недвижим имот, юг – застройка №2

Адрес на имота: с. Долна Градешница, общ. Кресна

Начална цена 3 678в./три хиляди шестстотин седемдесет и осем лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2165 от 02.10.2017г., акт 144, том І; 2. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2543 от 08.10.2019г., акт 123, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 13.09.2023г. до 17.00часа на 13.10.2023г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 16.10.2023г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ