ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АТЕЛИЕ

Дата на публикуване: 12.04.2021 г. в 16:52 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АТЕЛИЕ - 1
Начална цена:
20954.00 лв.

Номер на публична продан:
0001038

Номер на изпълнително дело:
20197010400501

Вид на имота:
Ателие, Таван

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Св.св.Кирил и Методий" №33, ет.4

Площ:
70.00 кв.м.

Срок:
от 13.04.2021 до 13.05.2021

Дата на отваряне:
14.05.2021 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ за ПП-501-19-13.04.2021-13.05.2021-АПАРТАМЕНТ И ГАРАЖ-3.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АТЕЛИЕ - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АТЕЛИЕ - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АТЕЛИЕ - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АТЕЛИЕ - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АТЕЛИЕ - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АТЕЛИЕ - 7
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АТЕЛИЕ - 8
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АТЕЛИЕ - 9
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ АТЕЛИЕ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20197010400501 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: САВИНА ИЛИЕВА ХАРИЗАНОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

I). 1/2(ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТСамостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.754.1.7, Предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност, Брой нива на обекта: 1, с площ: 70,00кв.м., ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен имот: 65334.300.754, в сграда: 65334.300.754.1, Брой надземни етажи: 6, Брой подземни етажи: 0, по кадастралната карта на гр. Сандански. Прилежащи части: Мазе с площ от 5,25кв.м.; Мазе с площ от 8,47кв.м. и 1/3идеална част от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 65334.300.754.1.2, Над обекта: няма. Стар идентификатор: 65334.300.754.1.6

Административен адрес: гр. Сандански, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №33, ет.4, ателие/тавански етаж

Описание по стар идентификатор: 1/2(ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ИЗТОЧНО АТЕЛИЕ, находящо се на тавански етаж от триетажна жилищна сграда – калканна, построена в североизточната част на парцел II в квартал 29, по плана на гр. Сандански, с площ за парцела от 716,00кв.м., при съседи: улица, парцел I, улица и парцели XII и III, състоящо се от: две стаи и санитарен възел.

 

Начална цена 20 954лв./двадесет хиляди деветстотин петдесет и четири лева/

 

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Договорна ипотека в полза на „Банка ДСК“ АД, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№540 от 21.03.2017г., акт 17, том І; 2. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2165 от 02.10.2017г., акт 144, том І; 3. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2403 от 25.09.2019г., акт 117, том І; 4. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2542 от 08.10.2019г., акт 122, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 13.04.2021г. до 17.00часа на 13.05.2021г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 14.05.2021г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЙОРДАН СЛАВЧЕВ ХАРИЗАНОВ с тел. за призоваване: 0889/257000, на адрес: гр. Сандански, ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ №33.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ