ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ

Дата на публикуване: 26.05.2022 г. в 17:06 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 1
Начална цена:
31245.00 лв.

Номер на публична продан:
0001064

Номер на изпълнително дело:
20217010400001

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ж.к. "Изток" №2, бл.2, вх.А, ет.6, ап.16

Площ:
75.00 кв.м.

Срок:
от 27.05.2022 до 27.06.2022

Дата на отваряне:
28.06.2022 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-01-21-27.05.2022-27.06.2022-5.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010400001 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: АСЯ ИВАЙЛОВА НИКОЛОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.1067.4.16, представляващ: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ 75,00кв.м./по документ за собственост/, ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.1067, в сграда: 56126.602.1067.4, по кадастралната карта на гр.Петрич. Прилежащи части: 3.1122% ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото и Избено помещение №2. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.1067.4.17, Под обекта: 56126.602.1067.4.13, Над обекта: 56126.602.1067.4.19

Административен адрес: гр. Петрич, ж.к. "Изток" №2, бл.2, вх.А, ет.6, ап.16

Описание по стар идентификатор: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ №16 с площ от 75кв.м., находящ се в жилищен блок №2, вх.А в ж.к.“Изток“, попадащ в квартал №143, по плана на гр. Петрич, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №2, ВЕДНО с 3.1122% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: отгоре – ап.№19, отдолу – ап.№13, от изток – двор, от запад – двор, от север – стълбище и ап.№17 и от юг – двор и при съседи на избеното помещение: от изток – мазе, от запад – двор, от север – двор, от юг – коридор и отгоре – ап.№3

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.1067.4.16: Самостоятелния обект се намирана шести етаж от седеметажна масивна жилищна сграда, едропанелна конструкция. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени на нивото на самостоятелния обект са изпълнени с фасадна боя. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна и е с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,00м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – шпакловка и латекс. Парапет – ажурен на метална конструкция с дървена ръкохватка. Входна врата – метална. В сградата има изграден и функциониращ асансьор. Сградата се намира в широк център на гр. Петрич в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Сградата се намира на около триста метра югозападно от училище „АНТОН ПОПОВ“. Самостоятелния обект се състои от: дневна, две спални, кухня, баня, тоалетна, коридор и тераса от източната страна на сградата с достъп от дневната. Дневната, кухнята и коридора са с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс с частични обрушвания, частично по стени в кухнята – фаянс. Двете спални са с под – ламиниран паркет, стени и таван – шпаклова и латекс. Банята е с под – теракота, стени на Н=1,80м. – фаянс, а останалата част и тавана – шпакловка и латекс. Тоалетната е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Терасата е с под – мозаечни плочки, стени и таван – шпакловка и латекс. Парапет – частично плътен от панелни елементи, частично – метален, ажурен. В обекта има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – ПВЦ. Входна врата – дървена., вътрешни – талашитени. Апартамента е в добро общо състояние

Описание на Избено помещение №2: Мазето е с полезна площ, при замерване на място от 3,70кв.м. и е с под – подложен бетон, стени – частично тухлена зидария, частично – бетонни. Таван – бетонна плоча. Има изградена осветителна инсталация. Входна врата дървена. Мазето се намира в южната част на сградата от дясно но входа.

Начална цена 31 245лв./тридесет и една хиляди двеста четиридесет и пет лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Законна ипотека, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с дв.вх.рег.№2051 от 25.10.2017г., акт 11, том І; 2.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с вх.рег.№8 от 06.01.2021г., акт 4, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 27.05.2022г. до 17.00часа на 27.06.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 28.06.2022г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача АСЯ ИВАЙЛОВА НИКОЛОВА с тел. за призоваване: 0897/212118, на адрес: гр. Петрич, ж.к. "Изток" №2, бл.2, вх.А, ет.6, ап.16 .

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ