ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЧЕВО

Дата на публикуване: 16.05.2022 г. в 17:13 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЧЕВО - 1
Начална цена:
5999.00 лв.

Номер на публична продан:
0001073

Номер на изпълнително дело:
20187010400494

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Бачево

Адрес:
общ. Разлог, м. "Зайковица"

Площ:
4998.00 кв.м.

Срок:
от 17.05.2022 до 17.06.2022

Дата на отваряне:
20.06.2022 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПП-494-18-17.05.2022-17.06.2022-2 НИВИ БАЧЕВО-3.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЧЕВО - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЧЕВО - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЧЕВО - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЧЕВО - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЧЕВО - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (една втора) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЧЕВО - 7

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400494 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ в режим на съсобственост между длъжника КРИСТИНА БОРИСОВА САМАРДЖИЕВА, ИВАН ГЕОРГИЕВ САМАРДЖИЕВ и БОРЯНА ГЕОРГИЕВА САМАРДЖИЕВА, придобити по наследство от длъжника: ГЕОРГИ ИВАНОВ САМАРДЖИЕВ/починал/.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

 

2). 1/2(една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02960.63.34, с площ: 4998кв.м., ЕКАТТЕ: 02960, в кадастрален район: 63, по кадастралната карта на с. Бачево, общ.Разлог; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята: 5; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 063034; Съседи: 02960.63.39, 02960.63.40, 02960.63.32 и 02960.63.1;

Адрес на имота: с. Бачево, общ. Разлог, местн. „Зайковица“

Описание по стар идентификатор: 1/2(една втора) идеална част от НИВА от 4,998 дка /четири дка и деветстотин деветдесет и осем кв.м./, пета категория, местност „Зайковица“ , представляваща имот №063034 по картата на землището на с. Бачево, при съседи по скица: имот №063033 – нива на стоп. Община Разлог – неидент. собств.; имот №063032 – нива на насл. на Иван Петров Манушкин; имот №063001 – пасище, мера на стоп. Община Разлог – неидент. собств.

 

Начална цена 5 999лв./пет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести: 1. Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски с рег. №701, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№3663 от 16.10.2020г., акт 112, том IІ; 2. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4314 от 04.10.2019г., акт 157, том ІІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 17.05.2022г. до 17.00часа на 17.06.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175,задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.06.2022г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ