ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДОБРИНИЩЕ

Дата на публикуване: 24.10.2022 г. в 16:55 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДОБРИНИЩЕ - 1
Начална цена:
10176.00 лв.

Номер на публична продан:
0001079

Номер на изпълнително дело:
20167010400400

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Добринище

Адрес:
общ. Банско, м. "Варатица"

Площ:
2100.00 кв.м.

Срок:
от 25.10.2022 до 25.11.2022

Дата на отваряне:
28.11.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-400-16-25.10.2022-25.11.2022-4.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДОБРИНИЩЕ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДОБРИНИЩЕ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДОБРИНИЩЕ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДОБРИНИЩЕ - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДОБРИНИЩЕ - 6

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400400 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ДЕНИЦА ДИМИТРОВА ПИРИШАНЧИНА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 21498.264.18, Трайно предназначение територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, с площ от 2 100кв.м., ЕКАТТЕ: 21498, в кадастрален район: 264, по кадастралната карта на гр. Добринище. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 264011; Съседи: 21498.263.539; 21498.264.27; 21498.264.10; 21498.264.7;

Адрес на поземления имот: гр. Добринище, общ. Банско, м. „Варатица“

Описание по стар идентификатор:НИВА с площ от 2 100 дка, девета категория, находяща се в местността „Варатица“ и представляваща имот №264018 по картата на землището на село Добринище, община Банско, при съседи: имот №0264007 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, имот №264011 – пасище, мера на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и имот №000539 – местен път

Подробно описание на поземлен имот с идентификатор: 21498.264.18: Поземления имот е с почти правилна форма, с денивелация, посока – изток. По имотни граници имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Същият е необработваем, като се е залесил, предимно с иглолистна растителност. В близост до имота няма Ел. и ВиК мрежи. Имота от запад е в непосредствена близост до пътя за хижа Гоце Делчев и на сто и двадесет метра, южно от разклона за село Брезница, в посока хижата.

 

Начална цена 10 176лв./десет хиляди сто седемдесет и шест лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№4074 от 12.10.2016г., акт 197, том ІV; 2.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2587 от 04.08.2010г., акт 153, том ІI;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 25.10.2022г. до 17.00часа на 25.11.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 28.11.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: гр. Добринище, общ. Банско, м. „Варатица“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ