ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. САНДАНСКИ

Дата на публикуване: 26.03.2023 г. в 18:07 ч.

ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. САНДАНСКИ - 1
Начална цена:
56714.00 лв.

Номер на публична продан:
0001089

Номер на изпълнително дело:
20217010400623

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Пирин" №90-А, ет.2

Площ:
71.25 кв.м.

Срок:
от 28.03.2023 до 28.04.2023

Дата на отваряне:
02.05.2023 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-623-21-28.03.2023-28.04.2023-3.pdf

ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. САНДАНСКИ - 2
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. САНДАНСКИ - 3
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. САНДАНСКИ - 4
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. САНДАНСКИ - 5
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. САНДАНСКИ - 6
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. САНДАНСКИ - 7
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. САНДАНСКИ - 8
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. САНДАНСКИ - 9
ПРОДАЖБА НА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. САНДАНСКИ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010400623 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на ипотекарните длъжници: ИВАН ГЕОРГИЕВ БУНДЕВ и СТЕФКА КРУМОВА БУНДЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.530.1.3, представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1, с площ – Съгласно Удостоверение №АБ-03-559/19.12.2017г. Издадено от кмета на Общ. Сандански с площ от 71,25кв.м., ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 300, в поземлен имот: 65334.300.530, в сграда: 65334.300.530.1, по кадастралната карта на гр. Сандански. Прилежащи части: 1/2ид.ч. от мазето и общите части на сградата. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: 65334.300.530.1.2, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Сандански, ул. „Пирин“ №90-А, ет.2

Описание по стар идентификатор: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ от жилищна сграда, представляваща СЕВЕРЕН КАЛКАН на жилищна сграда – близнак, построена в УПИ XIII, квартал: 34 по регулационния план на гр. Сандански, одобрен със Заповед№3615/27.07.1956г. с площ за имота от 525,00кв.м., при съседи на имота по скица: улица, УПИ XIV, УПИ VI, УПИ VII и УПИ XII от същия квартал, при съседи на имота по документ за собственост: улица, ИЛИЯ ПЕЕВ, ИВАН ТАСКОВ и наследници на ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ, ВЕДНО с 1/2ид.ч. от МАЗЕТО и от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, с декларирана площ на етажа от 95,00кв.м..

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 65334.300.530.1.3: Самостоятелния обект се намира на втори жилищен етаж от триетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с минерална мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с бетонни стъпала и площадки, стени и таван – варова мазилка и латекс. Парапет – дървен, ажурен на метална конструкция. Входна врата – дървена. Сградата се намира в широк център на гр. Сандански в район с напълно изградена инженерна инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Достъпът до сградата се осъществява по ул. „Пирин“. Районът е застроен предимно с жилищни сгради „ниско застрояване“. Имота се намира в близост до старата черква и животинския пазар. Основната сграда е изградена през 1979г., и съгласно

Удостоверение от Общ. Сандански, същият е с площ от 71,25кв.м. а от западната и източната страна на сградата по фасадите е изградена пристройка през 2006г. с декларирана площ от 23,75кв.м.

Самостоятелния обект се състои от: три стаи, кухня, входно антре, баня с тоалетна с отделен вход от стълбищната клетка и две тераси към кухнята от запад и двете стаи от изток. Кухнята, две от стаите и входното антре са с под – дървено дюшеме, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично на Н=2,00м. – облицовка с изкуствена кожа, частично – дървена обшивка. Стаята от изток изградена в пристройката е с под – циментова замазка, стени – варова мазилка, частично тухлена зидария. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени на Н=1,60м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Терасата от изток изградена в пристройката е с под – циментова замазка, стени - варова мазилка и латекс, тавана – бетонна плоча. Парапет – метален, ажурен. Терасата от запад към кухнята, изградена в пристройката е без изграден достъп към обема на самостоятелния обект и е с под – циментова замазка, стени – тухлена зидария, таван – бетонна плоча. Парапет – плътна тухлена зидария. Същата е остъклена с ПВЦ – дограма. В обекта има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – двукатна дървена, входна и вътрешни врати – дървени. Самостоятелния обект е в задоволително общо състояние за ремонт.

Подробно описание на Мазето:Мазето се състои от три самостоятелни стаи и коридор. Всички помещения са с под – дървено дюшеме, стени и таван – варова мазилка и латекс. Има изградени Ел. и ВиК инсталации. Дограма – двукатна дървена. Входна и вътрешни врати – дървени.

 

Начална цена 56 714лв./петдесет и шест хиляди седемстотин и четиринадесет лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Договорна ипотека вписана с вх.рег.№2127 от 16.07.2007г., акт№30, том 2; Подновяване Договорна ипотека вписана с вх.рег.№1455 от 04.07.2017г., акт№244, том 1 ; 2. Договорна ипотека вписана с вх.рег.№2996 от 21.12.2017г., акт№127, том 1 в сл. по вписванията гр. Сандански, в полза на взискателя по делото; 3.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№1630 от 18.06.2021г., акт 68, том І; 4. Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с вх.рег.№2123 от 13.09.2021г., акт 192, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 28.03.2023г. до 17.00часа на 28.04.2023г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 02.05.2023г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ГЕОРГИ ИВАНОВ БУНДЕВ с тел. за призоваване: 0876/717281, на адрес: гр. Сандански, ул. „Пирин“ №90-А, ет.2.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ