ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ

Дата на публикуване: 30.06.2022 г. в 09:52 ч.

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 1
Начална цена:
39939.00 лв.

Номер на публична продан:
0001097

Номер на изпълнително дело:
20217010401003

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Адрес:
ул. "Черна река" №100, ет.1, ат.31

Площ:
57.63 кв.м.

Срок:
от 04.07.2022 до 04.08.2022

Дата на отваряне:
05.08.2022 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-1003-21-04.07.2022-04.08.2022-3.pdf

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 2
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 3
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 4
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 5
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 6
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 7
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 8
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 9
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010401003 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: АСЕН КРУМОВ ДУНКИН.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор:61813.752.316.1.40, представляващ: Ателие за творческа дейност, с площ: 57,63кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 752, в поземлен имот: 61813.752.316, в сграда: 61813.752.316.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: Съответните ид.ч. От общите части на сградата, равняващи се на 6,58кв.м. И от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.752.316.1.38; 61813.752.316.1.39; 61813.752.316.1.41; 61813.752.316.1.66, Под обекта: няма, Над обета: 61813.752.316.1.54; 61813.752.316.1.6; 61813.752.316.1.7; 61813.752.316.1.53

Административен адрес: гр. Разлог, ул. „Черна река“ №100, ет.1, ателие 31

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор:61813.752.316.1.40: Самостоятелния обект се намира на първи етаж а кота 0.00м. от четириетажна масивна жилищна сграда, с ателиета и гаражи на първо ниво, три жилищни етажа и тавански етаж, масивна конструкция със стоманобетонни греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация, на първо ниво – облицовка с теракота, а останалата част с декоративни плочи. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна. Парапет – метален, ажурен. Стълбищната клетка и обслужващите коридори са с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс. Входна врата – ПВЦ. Самостоятелния обект е със самостоятелен вход от източната страна на сградата, на ниво –1,00м. от нивото на ул. „Първа“. Сградата се намира в широк център на град Разлог в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Достъпът до сградата се осъществя по вътрешна обслужваща улица на около петдесет метра северно от ул. „Черна Река“. Районът е застроен предимно с жилищни сгради /ниско застрояване/. Сградата се намира в западната част на гр. Разлог на около сто метра западно от пътя за село Бачево. По данни на третото лице сградата е с променен административен адрес, като актуалния административен адрес е гр. Разлог, ул. „Първа“ №1.За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №23 от 13.05.2009г., издадено от Общ. Разлог.

Самостоятелния обект се състои от две преходни помещения и баня с тоалетна. Същият е със светла височина Н=3,00м., Преградната стена между двете преходни помещение е изградена частично от плътна тухлена зидария, частично от дървена конструкция и монтирана дървена плъзгаща врата. В помещение то от запад в северната му част е обособен кухненски бокс. Помещението от изток е с под – теракота, стени и тавана – шпакловка и латекс. Помещението от запад е с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени – частично дървена обшивка, частично – шпакловка и тапети, частично – шпакловка и латекс, таван – понижен тип Армстронг. Кухненския бокс е обособен в обема на западното преходно помещение е с под – теракота, стени – частично – фаянс, частично дървена обшивка, частично – шпакловка и латекс, таван – понижен тип Армстронг. Банята с тоалетна е изградена на второ ниво от 30,60м. от нивото на западната стая. Достъпът се осъществява от три стъпала и изградена площадка. Същите са с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Врата на банята с тоалетна – алуминиева. В обект има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – ПВЦ. Входна врата – ПВЦ.

 

Начална цена 39 939лв./тридесет и девет хиляди деветстотин тридесет и девет лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Законна ипотека вписана с дв.вх.рег.№3268/15.08.2014г., акт №10, том 1, в сл. по вписванията гр. Разлог, в полза на взискателя по делото2.Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№5125 от 21.09.2021г., акт 101, том ІI; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№3455 от 20.08.2018г., акт 46, том ІI; 4.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№2827 от 06.07.2018г., акт 176, том I;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 04.07.2022г. до 17.00часа на 04.08.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 05.08.2022г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача РАДКА ИВАНОВА СЕМЕРДЖИЕВА с тел. за призоваване: 0876/593897, на адрес: гр. Разлог, ул. „Черна река“ №100, ет.1, ателие 31, /актуалния административен адрес е гр. Разлог, ул. „Първа“ №1/.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ