ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ

Дата на публикуване: 20.09.2022 г. в 15:24 ч.

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 1
Начална цена:
26556.00 лв.

Номер на публична продан:
0001098

Номер на изпълнително дело:
20217010400177

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Адрес:
ул. "Черна река" №100, ет.1

Площ:
46.91 кв.м.

Срок:
от 21.09.2022 до 21.10.2022

Дата на отваряне:
24.10.2022 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-177-21-21.09.2022-21.10.2022-4.pdf

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 2
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 3
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 4
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 5
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 6
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 7
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 8
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 9
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. РАЗЛОГ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010400177 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:АЛИМ МУСТАФОВ КАЗАНДЖИЕВ и ипотекарния длъжник: БАХТИШЕН ЕХЛИМАНОВА КАЗАНДЖИЕВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.752.316.1.35, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 46,91кв.м., Брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 752, в поземлен имот: 61813.752.316, в сграда: 61813.752.316.1, по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: 3,63кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.752.316.1.65; 61813.752.316.1.31; 61813.752.316.1.33; 61813.752.316.1.34, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.752.316.1.3; 61813.752.316.1.2

Административен адрес: гр. Разлог, ул. „Черна река“ №100, ет.1

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.752.316.1.35: Самостоятелния обект се намира на първи етаж а кота - 0.90м. от нивото на терена от четириетажна масивна жилищна сграда, с ателиета и гаражи на първо ниво, три жилищни етажа и тавански етаж, масивна конструкция със стоманобетонни греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация, на първо ниво – минерална мазилка, а останалата част с декоративни плочи и дървена обшивка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна. Парапет – метален, ажурен. Стълбищната клетка и обслужващите коридори са с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс. Входна врата – ПВЦ. Самостоятелния обект е със самостоятеленвход от южната страна на сградата, на ниво –0,90м. от нивото на ул. „Първа“. Сградата се намира в широк център на град Разлог в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Достъпът до сградата се осъществя по вътрешна обслужваща улица на около петдесет метра северно от ул. „Черна Река“. Районът е застроен предимно с жилищни сгради /ниско застрояване/. Сградата се намира в западната част на гр. Разлог на около сто метра западно от пътя за село Бачево. По данни на третото лице сградата е с променен административен адрес, като актуалния административен адрес е гр. Разлог, ул. „Първа“ №1.За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №23 от 13.05.2009г., издадено от Общ. Разлог. Самостоятелния обект се състои от дневна, спалня с достъп от дневната, кухненски бокс и баня с тоалетна. Дневната и кухненския бокс са с под – теракота, стени – варова мазилка и латекс, таван –окачен тип Армстронг. Спалнята е с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени – варова мазилка и латекс, таван – окачен тип Армстронг. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип Армстронг. В обекта има изградена Ел. инсталация. ВиК инсталация – частично в банята с тоалетна до тапа и с демонтирани и неналични керамична мивка и керамична тоалетна чиния. Дограма – ПВЦ. Вътрешни врати – демонтирани и неналични, на банята с тоалетна – налична само алуминиева каса. Входна врата – от нивото на терена – алуминиева.

 

Начална цена 26 556лв./двадесет и шест хиляди петстотин петдесет и шест лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Договорна ипотека, вписана във вх.рег. на службата по вписвания – гр. Разлог под №3542 от 04.10.2010г., акт№150, том 1 и Подновяване на Договорна ипотека, вписана във вх.рег. на службата по вписвания – гр. Разлог под №3247 от 17.09.2020г., акт№22, том 4;2.Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№1313 от 22.03.2021г., акт 83, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 21.09.2022г. до 17.00часа на 21.10.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 24.10.2022г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЧСИ Ал. Цанковски с рег.№701 чрез ПЧСИ КИРИЛ АТАНАСОВ, като ключовете от гореописания недвижим имот ще се съхраняват в кантората, тел. за връзка: 073/831138, на адрес: гр. Разлог, ул. „Черна река“ №100, ет.1, /актуалния административен адрес е гр. Разлог, ул. „Първа“ №1/.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ