ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ

Дата на публикуване: 23.08.2023 г. в 15:35 ч.

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 1
Начална цена:
82702.00 лв.

Номер на публична продан:
0001099

Номер на изпълнително дело:
20217010401053

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "28-ми Октомври" №5, ет.3, ап.1

Площ:
85.86 кв.м.

Срок:
от 25.08.2023 до 25.09.2023

Дата на отваряне:
26.09.2023 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-1053-2021-25.08.2023-25.09.2023-7.pdf

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 2
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 3
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 4
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 5
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 6
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 7
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 8
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 9
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. ПЕТРИЧ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010401053 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ЛЮДМИЛ КИРИЛОВ КАНДИЛАРОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.1425.1.19, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 85,86кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 56126., в кадастрален район: 602, в поземлен имот: 56126.602.1425, в сграда: 56126.602.1425.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Прилежащи части: Склад №4 с площ от 8,80кв.м. и 16,40кв.м.ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.602.1425.1.20; 56126.602.1425.1.21, Под обекта: 56126.602.1425.1.16, Над обекта: 56126.602.1425.1.22

Административен адрес: гр. Петрич, ул. "28-ми октомври" №5, ет.3, ап.1, /2жил.етаж/

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №1, находящ се на кота +6,25м., със застроена площ от 85,86кв.м., състоящ се от: кухня, трапезария, дневна, детска спалня, родителска спалня, два дрешника, баня с тоалетна, коридор и две тераси, при съседи на апартамента: изток – двор, запад – улица, север – калкан, юг – ап.№2, ап.№3, стълбище, ЗАЕДНО със СКЛАД №4, находящ се на кота -2,85м., със застроена площ от 8,80кв.м., при съседи на склада: изток – коридор, запад – външна стена, север – склад№5, юг – калкан и принадлежащите към апартамента и склада 16,40кв.м. Идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, находящ се в ЧЕТИРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, южен калкан, състояща се от първи етаж – магазин за промишлени стоки и терасовиден етаж /45% със застроена площ от 194,00кв.м. и разгъната площ от 1319,75кв.м., изградена в УПИ I, отреден за имот с пл.№1425, квартал 114 по плана на гр. Петрич с площ на имота от 677,00кв.м., при съседи на имота: улица, УПИ II – 2590, УПИ III – 2591, УПИ IV – 2592, и УПИ XV – 3389

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.602.1425.1.19: Апартамента се намира на трети етаж, /втори жилищен/ от четириетажна масивна жилищна сграда с магазини и три жилищни етажа, масивна конструкция, със стоманобетонни греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка.Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна. Парапет – метален, ажурен с дървени елементи. Стълбищната клетка и обслужващите коридори са с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс. Входна врата – алуминиева. Сградата се намира в широк център на гр. Петрич в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сгради – ниско застрояване. Сградата се намира на около двеста метра североизточно от ГУМ – Петрич. За сградата има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №91 от 19.12.2008г., издадено от Общинска администрация гр. Петрич.

Самостоятелния обект се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, входно антре, коридор и две тераси, едната с достъп от дневната и другата с достъп от спалнята от североизток. Дневната, трапезарията, двете спални, входното антре и коридора са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – варова мазилка и латекс, преградната стена между двете спални е изградена от гипсокартон на метална конструкция, шпакловка и латекс. Частично в спалнята от югоизток по стени – тапети. Кухненският бокс е с под – теракота, стени и таван – варова мазилка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени - фаянс, таван – окачен тип Армстронг. Двете тераси са с под – теракота, стени и таван – минерална мазилка. Парапет – плътна тухлена зидария. В самостоятелни обект има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – ПВЦ. Вътрешни врати - МДФ, на банята с тоалетна алуминиева. Входна врата – метана с декоративно фолио.

Складовото помещение се намира в северозападната част на сградата и е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка, частично обрушена. Има изградена Ел. инсталация. Входна врата – метална.

 

Начална цена 82 702лв./осемдесет и две хиляди седемстотин и два лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Договорна ипотека вписана с дв.вх.рег.№1100 от 15.07.2010г., акт №82, том 1 и Подновяване на Договорна ипотека вписана с дв.вх.рег.№1093 от 07.07.2020г., акт №135, том 1, в сл. по вписванията гр. Петрич, в полза на взискателя по делото;2.Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с дв.вх.рег.№2359 от 01.11.2021г., акт 146, том І; 3. Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с дв.вх.рег.№493 от 19.03.2020г., акт 24, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 25.08.2023г. до 17.00часа на 25.09.2023г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG08BPBI81701605703587, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 26.09.2023г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЛЮДМИЛ КИРИЛОВ КАНДИЛАРОВ с тел. за призоваване: 0887/375439, на адрес: гр. Петрич, ул. "28-ми октомври" №5, ет.3, ап.1, /2жил.етаж/.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ