ПРОДАЖБА НА ГАРСИОНЕРА В ГР. РАЗЛОГ

Дата на публикуване: 20.06.2022 г. в 16:49 ч.

ПРОДАЖБА НА ГАРСИОНЕРА В ГР. РАЗЛОГ - 1
Начална цена:
23054.00 лв.

Номер на публична продан:
0001102

Номер на изпълнително дело:
20227010400012

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Адрес:
ж.к. "Саровица" №17, ет.3, ап.8

Площ:
45.00 кв.м.

Срок:
от 21.06.2022 до 21.07.2022

Дата на отваряне:
22.07.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-12-22-21.06.2022-21.07.2022-2.pdf

ПРОДАЖБА НА ГАРСИОНЕРА В ГР. РАЗЛОГ - 2
ПРОДАЖБА НА ГАРСИОНЕРА В ГР. РАЗЛОГ - 3
ПРОДАЖБА НА ГАРСИОНЕРА В ГР. РАЗЛОГ - 4
ПРОДАЖБА НА ГАРСИОНЕРА В ГР. РАЗЛОГ - 5
ПРОДАЖБА НА ГАРСИОНЕРА В ГР. РАЗЛОГ - 6
ПРОДАЖБА НА ГАРСИОНЕРА В ГР. РАЗЛОГ - 7
ПРОДАЖБА НА ГАРСИОНЕРА В ГР. РАЗЛОГ - 8
ПРОДАЖБА НА ГАРСИОНЕРА В ГР. РАЗЛОГ - 9

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20227010400012 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ИЛИЯНА ТОМОВА КАЛОЯНОВА и ипотекарния длъжник: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 61813.762.36.1.8, представляващ: Жилище, апартамент, с площ: 45,00кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 762, в поземлен имот: 61813.762.36, в сграда: 61813.762.36.1 по кадастралната карта на гр.Разлог, Брой нива на обекта: 1, Прилежащи части: избено помещение №8 с площ 6,00кв.м., Стар идентификатор: няма; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 61813.762.36.1.7, 61813.762.36.1.9, под обекта: 61813.762.36.1.5, над обекта: 61813.762.36.1.11.

Административен адрес: гр. Разлог, ж.к. „Саровица“ №17, вх.Б, ет.3, ап.8

Описание по стар идентификатор: Апартамент – Гарсионера №8, на трети етаж, в жилищна сграда – блок №8, вх.Б, построена върху държавна земя, парцел III, квартал 147, по плана на гр. Разлог, състоящ се от една стая, кухня, баня с тоалетна, коридор и тераса, със застроена площ от 45,00кв.м., при съседи на апартамента:изток – апартаменти, запад, север и юг – улици, ВЕДНО с ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №8 с площ от 6,00кв.м., при съседи на избеното помещение: изток и запад – мазета, север – коридор, юг – улица.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.762.36.1.8: Самостоятелния обект се намира на трети етаж от четириетажна, масивна жилищна сграда, пакето- повдигаща по конструкция, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна. Парапет – дървен, ажурен на метална конструкция. Стълбищната клетка и обслужващите коридори са с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,50м. – шпакловка и блажна боя, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Входна врата – дървена. Сградата се намира в широк център на гр. Разлог, в район с напълно изградена инженерна инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сгради – ниско и средно застрояване. Сградата се намира в края на строителните граници на гр. Разлог в западната му част, на около двеста метра 9 източно от градския стадион.

Самостоятелния обект се състои от дневна, кухня, баня с тоалетна, дрешник, коридор и тераса от южната страна на сградата с достъп от дневната и кухнята. Дневната е с под – буков паркет, стени – шпакловка и тапети, таван – шпакловка и латекс. Кухнята е с под – циментова замазка и балатум, стени – шпакловка и тапети, частично – фаянс, таван – шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – обикновена мозайка, стени на Н=1,60м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Дрешника е с под – обикновена мозайка, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично по стени – тапети. Коридорът е с под – обикновена мозайка, стени – шпакловка и тапети, таван – шпакловка и латекс. Терасата е с под – обикновена мозайка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Парапет – плътен. Терасата е остъклена с дограма от винкелови профили. В обекта има изградени Ел. и ВиК инсталации. Дограма – двукатна дървена. Вътрешни врати – шпервани. Входна врата – дървена. Самостоятелния обект е в сравнително добро общо състояние с частично обрушване от течове в коридор.

Мазето се намира в югозападната част на сградата. Същото е с под – подложен бетон, стени, частично – бетонни, частично – варова мазилка. Таван – бетонна плоча. Има изградена осветителна инсталация. Входна врата – метална.

Начална цена 23 054лв./двадесет и три хиляди и петдесет и четири лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Договорна ипотека в полза на взискателя, вписана с дв.вх.рег.№4241 от 08.10.2013г., акт 107, том 1, в Сл. по вписванията гр. Разлог;2.Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№9 от 06.01.2022г., акт 4, том І; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№5424 от 19.12.2018г., акт 98, том ІII; 4.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№4303 от 27.10.2016г., акт 34, том V;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 21.06.2022г. до 17.00часа на 21.07.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 22.07.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ с тел. за призоваване:0879/802344, на адрес: гр. Разлог, ж.к. „Саровица“ №17, вх.Б, ет.3, ап.8.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ