ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ

Дата на публикуване: 18.04.2022 г. в 19:21 ч.

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 1
Начална цена:
49207.00 лв.

Номер на публична продан:
0001104

Номер на изпълнително дело:
20227010400069

Вид на имота:
Двустаен апартамент

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Асен Златаров" №6, ет.2, ап.6

Площ:
62.71 кв.м.

Срок:
от 19.04.2022 до 19.05.2022

Дата на отваряне:
20.05.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-69-22-19.04.2022-19.05.2022-1.pdf

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 2
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 3
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 4
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 5
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 6
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 7
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 8
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 9
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20227010400069 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА ДИМОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор:65334.301.2774.1.6, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 62,71кв.м., брой нива на обекта: 1, ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район: 301, в поземлен имот: 65334.301.2774, в сграда: 65334.301.2774.1, по кадастралната карта на гр. Сандански. Прилежащи части: 8,5159% ид.ч. от общите части на сградата и Мазе №6. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 65334.301.2774.1.5, Под обекта: 65334.301.2774.1.3, Над обекта: 65334.301.2774.1.9;

Административен адрес: гр. Сандански, ул. „Асен Златаров“ №6, ет.2, ап.6

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №6 с площ от 62,71кв.м., при съседи на апартамента: отгоре – ап.№9, отдолу – ап.№3, изток – улица, север – ап.№4, юг – бл.№7, находящ се в жилищна сграда блок №6, на втори етаж, комплекс „Крайречен“, гр. Сандански, ВЕДНО с МАЗЕ №6 с площ от 5,90кв.м., при съседи на мазето: отгоре – ап.№1, изток – мазе№5, запад – улица, север – коридор, юг – коридор, КАКТО и 8,5159%ид.ч. От общите части на сградата и от правото на строеж.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор:65334.301.2774.1.6: Самостоятелния обект се намира на втори етаж от четириетажна масивна жилищна сграда, едропанелна конструкция. Покривът на сградата е плосък с хидроизолация. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с под – обикновена мозайка, стени и таван – шпакловка и латекс. Парапет – метален, ажурен с дървена ръкохватка. Входна врата – алуминиева. Сградата се намира в широк център на гр. Сандански в югоизточната част на града в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сгради ниско и средно застрояване. Сградата се намира на около сто и петдесет метра източно от училище „Асен Златарев“.

Самостоятелния обект се състои от дневна, спалня, кухня, баня с тоалетна, коридор и две тераси. Едната към дневната от източната страна на сградата и другата към кухнята от западната страна на сградата, като същата е включена в обема на кухнята. Дневната, спалнята и кухнята са с под – ламиниран паркет, стени и таван – шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип „Хънтър Дъглас“. Коридорът е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Терасата към дневната е с под – теракота, стени – варова мазилка и латекс, таван – шпакловка и латекс. Парапет – плътен, метален. В апартамента има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – алуминиева. Вътрешни врати - МДФ, на банята с тоалетна – алуминиева. Входна врата – метална блиндирана. Апартамента е в много добро общо състояние без видим дефекти.

Подробно описание на Мазе №6: Избеното помещение е с под – подложен бетон, стени – частично бетонни, частично преградни панелни елементи. Таван – бетонна плоча. Има изградена осветителна инсталация.

 

Начална цена 49 207лв./четиридесет и девет хиляди двеста и седем лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека вписана с вх.рег.№1777 от 08.08.2014г., акт№76, том: 1 в сл. по вписванията гр. Сандански, в полза на взискателя по делото;2.Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с дв.вх.рег.№166 от 28.01.2022г., акт 13, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 19.04.2022г. до 17.00часа на 19.05.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.05.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЕМИЛИЯ АЛЕКСИЕВА ДИМОВА с тел. за призоваване: 0879/007880, на адрес: гр. Сандански, ул. „Асен Златаров“ №6, ет.2, ап.6.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ