ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 25.04.2022 г. в 15:57 ч.

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 1
Начална цена:
99924.00 лв.

Номер на публична продан:
0001105

Номер на изпълнително дело:
20227010400071

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ж.к. "Бялата висота", ул. "Люлин" №4, ет.1, ап.4

Площ:
84.25 кв.м.

Срок:
от 26.04.2022 до 26.05.2022

Дата на отваряне:
27.05.2022 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-71-22-26.04.2022-26.05.2022-1.pdf

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 2
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 3
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 4
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 5
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 6
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 7
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 8
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 9
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20227010400071 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.625.157.1.8, представляващ: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ от 84,25кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 625, в поземлен имот: 04279.625.157, в сграда: 04279.625.157.1, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Прилежащи части: Мазе№7 с площ от 9,92кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 4279.625.157.1.5; 04279.625.157.1.7, Под обекта: 04279.625.157.1.19; 04279.625.157.1.20; 04279.625.157.1.3; 04279.625.157.1.4, Над обекта: 04279.625.157.1.12

Административен адрес: гр. Благоевград, ж.к. Бялата висота“, ул. „Люлин“ №4, ет.1, ап.4

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №4, изграден на кота +3,35м., находящ се на първи жилищен етаж, със застроена площ от 84,25кв.м., състоящ се от дневна и трапезария, две спални и сервизно помещение, при съседи на апартамента: двор, ап.№1, ап.№3, стълбищна клетка и улица, ВЕДНО с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ №7, изградено на кота -2,50м. С площ от 9,92кв.м., при съседи на мазето: мазе №6, мазе№8, коридор и двор, КАКТО и съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, който обект е изграден в жилищна сграда с магазини, два етажа и тавански етаж под 45градуса и магазин от един етаж, изградени съгласно Разрешение за строеж №270/08.07.2005г., издадено от Общ. Благоевград и архитектурен проект от 02.06.2005г. На гл.Архитект на Общ. Благоевград в УПИ IX, пл.№8072, квартал 5 по плана на квартал „Бяла Висота“ на гр. Благоевград, одобрен със Заповед №247/20.04.1999г. На кмета на Общ. Благоевград и ЧИРП със Заповед №374/06.04.2005г., целият с площ от 568,00кв.м.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.625.157.1.8: Самостоятелния обект се намира на втори етаж, първи жилищен от четириетажна масивна жилищна сграда с магазин и три жилищни етажа, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен с битумни керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна двураменна с под – врачански камък, стени и таван – варова мазилка и латекс. Парапет – метален, ажурен. Входна врата – алуминиева. Сградата в която е изграден самостоятелния обект се намира в квартал „Бялата висота“ в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Достъп до сградата се осъществява по улица „Люлин“ , застлана с чакъл. Районът е застроен предимно с жилищни сгради – ниско и средно застрояване. Сградата се намира на триста метра северно от хотел „Езерец“.

Самостоятелния обект се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, коридор и тераса от южната страна на сградата с достъп от дневната и южната спалня. От източната спалня е осигурен достъп до съществуващия покрив на гараж, което е оформено като тераса, извън контура на сградата. Дневната с трапезария и кухненския бокс и двете спални са с под – циментова замазка и ламиниран паркет, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. В банята е монтиран алуминиев параван с алуминиева врата с обособена душ-кабина. Коридорът е с под – теракота, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Терасата е с под – теракота, стени и таван – минерална мазилка. Парапет – плътна тухлена зидария. В обекта и ма изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – ПВЦ. Вътрешни врати – МДФ. Входна врата – метална, блиндирана с декоративно фолио. Самостоятелния обект е в много добро общо състояние.

Мазето е с под – циментова замазка, стени – варова мазилка, таван – бетонна плоча. Има изградена осветителна инсталация. Врата – метална.

 

Начална цена 99 924лв./деветдесет и девет хиляди деветстотин двадесет и четири лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Договорна ипотека вписана с вх.рег.№2592 от 25.06.2019г., акт№178, том 1, в сл. по вписванията гр. Благоевград, в полза на взискателя по делото; 2.Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№360 от 28.01.2022г., акт 15, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 26.04.2022г. до 17.00часа на 26.05.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG08BPBI81701605703587, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 27.05.2022г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ с тел. за призоваване: 0895/621830, на адрес: гр. Благоевград, ж.к. Бялата висота“, ул. „Люлин“ №4, ет.1, ап.4.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ