ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И СГРАДА В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 12.06.2022 г. в 18:50 ч.

ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И СГРАДА В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 1
Начална цена:
124320.00 лв.

Номер на публична продан:
0001107

Номер на изпълнително дело:
20227010400666

Вид на имота:
Търговски имот

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
кв. "Вароша"

Площ:
145.00 кв.м.

Срок:
от 13.06.2022 до 13.07.2022

Дата на отваряне:
14.07.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН-666-22.pdf

ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И СГРАДА В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 2
ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ И СГРАДА В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 3

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20227010400666НА ДЕЛБЕНИНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ НА СЪДЕЛИТЕЛИТЕ: 1. ЕМИЛ АНДОНОВ БУЧИНСКИ, 2.ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА БУЧИНСКА, 3.КИРИЛ АНДОНОВ БУЧИНСКИ, 4.СТЕФКА ДИМИТРОВА БУЧИНСКА, 5.ИВАЙЛО ВЕЛИНОВ БУЧИНСКИ, 6.НЕВЕНА ВЕЛИНОВА ПАВЛОВА, 7.НАДЕЖДА КИРИЛОВА ПОПОВА, 8.„БУЛСИС” ЕАД с ЕИК: 131443144 и 9.АННА ЖИВКОВА РЕДЖЕВА, придобит съгласно нотариален акт за дарение вписан в службата по вписвания гр. Благоевград вх.рег.№2558 от 10.07.2020г., акт№177, том 9 от ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА СОТИРОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

Описание по идентификатор съгласно одобрена кадастрална карта:

1.Поземлен имот с идентификатор: 04279.614.59, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/, с площ от 145,00кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 614, по кадастралната карта на гр.Благоевград. Номер по прездходен план: 6291,9114, квартал: 145. Съседи: 04279.622.353; 04279.614.60; 04279.614.56; 04279.614.62

Адрес на имота: гр. Благоевград, кв. „Вароша“

2. Сграда с идентификатор: 04279.614.59.1, Предназначение: Сграда за обществено хранене, с площ от 43,00кв.м., Брой етажи: 2, ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 614, в поземлен имот: 04279.614.59, по кадастралната карта на гр.Благоевград.

Административен адрес: гр. Благоевград, кв. „Вароша“

Обща начална цена 124 320лв./сто двадесет и четири хиляди триста и двадесет лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1.Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски в полза на съделителите по делото, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№2503 от 11.05.2022г., акт 90, том 1; 2. Искова молба, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№4281 от 10.10.2019г., акт 252, том 1; 3. Искова молба, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№322 от 28.01.2015г., акт 25, том 1; 4. Отбелязване по Искова молба, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№4604 от 25.09.2019г., акт 252, том 2; 5. 2. Искова молба, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№2088 от 22.06.2012г., акт 146, том 1;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 13.06.2022г. до 17.00часа на 13.07.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG08BPBI81701605703587, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 14.07.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: гр. Благоевград, кв. „Вароша“.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ