ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ - ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 19.06.2022 г. в 11:50 ч.

ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ - ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 1
Начална цена:
40358.00 лв.

Номер на публична продан:
0001108

Номер на изпълнително дело:
20147010400272

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ж.к. "Еленово" №215Б, вх.Б, ет.5, ап.13

Площ:
83.83 кв.м.

Срок:
от 20.06.2022 до 20.07.2022

Дата на отваряне:
21.07.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП - 272 - 14 - 20.06.2022-20.07.2022-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ - ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 2

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20147010400272НА ДЕЛБЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА СЪДЕЛИТЕЛИТЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЯНКОВ ПАВЛОВ и

2. ТАНЯ АЛЕКСАНДРОВА ПАВЛОВА - придобит по наследство, 3.ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ - придобит по наследство, 4. НАДЯ АЛЕКСАНДРОВА ПАВЛОВА - придобит по наследство, с наследодател: ЦВЕТАНКА СТАВРЕВА ВЕЛКОВА/починала/.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор №04279.624.5.3.13, който самостоятелен обект се намира в сграда №3, разположена в поземлен имот с идентификатор №04279.624.5, с предназначение – жилище, апартамент, с площ по документ 83,83кв.м., ВЕДНО с прилежащите избено помещение №13 и 8,523% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж, с адрес на имота: гр. Благоевград, п.к. 2700, кв. „Еленово“, №215Б, вх.Б, ет.5, ап.13, при съседи: на същия етаж – самостоятелен обект №04279.624.5.3.14; под обекта - самостоятелен обект №04279.624.5.3.10, описан по схема №171/10.01.2009г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Благоевград, одобрени със Заповед №РД-18-32/10.05.2006г., а по Нотариален акт №133, том 5, дело №1492/1996г. по описа на БлРС, описан като: АПАРТАМЕНТ №13, находящ се в жилищен блок №215 „Б“, етаж V, в ж.к. „Еленово“ на гр.Благоевград, състоящ се от три стаи и кухня, със застроена площ 83,83кв.м., заедно с припадащото се избено помещение №13 и 8,523% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото, при съседи на жилището: изток – двор; запад – двор; север – калкан; юг – стълбище и ап.14; горе – покрив; долу ап.10 и при съседи на избено помещение №13: изток – мазе №12; запад – мазе №14; север – коридор; юг – калкан; горе – ап.№3.

Начална цена 40 358лв./четиридесет хиляди триста петдесет и осем лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1.Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски в полза на съделителите по делото, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№2455 от 09.05.2022г., акт 88, том 1;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 20.06.2022г. до 17.00часа на 20.07.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG08BPBI81701605703587, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 21.07.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: гр. Благоевград, п.к. 2700, кв. „Еленово“, №215Б, вх.Б, ет.5, ап.13.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ