ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВА БРОЯ СГРАДИ - СКЛАДОВЕ

Дата на публикуване: 25.08.2022 г. в 11:54 ч.

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВА БРОЯ СГРАДИ - СКЛАДОВЕ - 1
Начална цена:
540242.00 лв.

Номер на публична продан:
0001111

Номер на изпълнително дело:
20227010400703

Вид на имота:
Склад

Местоположение:
Баня

Адрес:
общ. Разлог

Площ:
10062.00 кв.м.

Срок:
от 29.08.2022 до 29.09.2022

Дата на отваряне:
29.09.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-703-22-29.08.2022-29.09.2022-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВА БРОЯ СГРАДИ - СКЛАДОВЕ - 2
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВА БРОЯ СГРАДИ - СКЛАДОВЕ - 3
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВА БРОЯ СГРАДИ - СКЛАДОВЕ - 4
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВА БРОЯ СГРАДИ - СКЛАДОВЕ - 5
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВА БРОЯ СГРАДИ - СКЛАДОВЕ - 6
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВА БРОЯ СГРАДИ - СКЛАДОВЕ - 7
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВА БРОЯ СГРАДИ - СКЛАДОВЕ - 8
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВА БРОЯ СГРАДИ - СКЛАДОВЕ - 9
ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА ДВА БРОЯ СГРАДИ - СКЛАДОВЕ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20227010400703 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на третото лице: „ВИТА ФЕЙС“ ЕООД с ЕИК: 206158653.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

1. Поземлен имот с идентификатор: 02693.501.6134, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, складов обект с площ от 10 062кв.м., ЕКАТТЕ: 02693, в кадастрален район: 501, по кадастралната карта на с. Баня, общ. Разлог. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал: 22, парцел: 2. Съседи: 02693.41.457; 02693.501.4097; 02693.501.6137; 02693.501.6129; 02693.501.6133; 02693.501.4127; 02693.501.6132; 02693.501.222; 02693.41.5; 02693.41.542

Адрес на поземления имот: с. Баня, общ. Разлог

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 02693.501.6134: Поземления имот е с неправилна форма с лека денивелация – посока североизток. По имотни граници на имота са изградени бетонни ивични основи, частично от северозапад – метани ажурни пана, а в останалата част – телена мрежа на метални колци, а към имот с идентификатор: 02693.501.6132 9 имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Достъпът до имота се осъществява откъм улицата от североизток, като е монтирана портална врата от телена мрежа на метална конструкция. В незастроената част на имота има остатъци от вертикална планировка, като асфалтова площадка/ в лошо състояние/ и бетонови подпорни стени, регулиращи наклона, както и вътрешна обслужваща улица застлана с чакъл. В имота има Ел. и ВиК мрежи. В имота са изградени две масивни стопански постройки. Имота се намира в бившия стопански двор на с. Баня, в дясно на улицата на влизане в селото от към гр. Разлог. Районът е с изградена инфраструктура. Мястото е транспортно достъпно.

 

2. Сграда с идентификатор: 02693.501.6134.1, Предназначение: Складова база, склад, с площ от 483,00кв.м., Брой етажи: 1, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, ЕКАТТЕ: 02693, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02693.501.6134, по кадастралната карта на с. Баня, общ. Разлог. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал: 22, парцел: 2. Съседи: 02693.41.457; 02693.501.4097; 02693.501.6137; 02693.501.6129; 02693.501.6133; 02693.501.4127; 02693.501.6132; 02693.501.222; 02693.41.5; 02693.41.542

Адрес на сградата: с. Баня, общ. Разлог

Подробно описание на Сграда с идентификатор: 02693.501.6134.1: Сградата, представлява едно общо еднообемно помещение, като в южната му част са обособени две помещения – офиси, едното с достъп от залата, а другото с достъп от южната страна на сградата. Същата е масивна със стоманобетонова носеща конструкция, тухлени оградни и преградни стени. Покривът на сградата е от етернитови плоскости на метални ферми. Външните стени са изпълнени с варова мазилка. Всички помещения са с под – циментова замазка, стени – варова мазилка. Офисът от юг е с гипсокартон, шпакловка и латекс. Вътрешна врата към единия офис – дървена. Дограма – метална, с частично счупени стъкла от север и от юг са монтирани два броя – метално портални врати. На офиса от юг е монтирана алуминиева входна врата. Ел. инсталация в лошо състояние. Сградата е в много общо състояние за ремонт.

 

3. Сграда с идентификатор: 02693.501.6134.2, Предназначение: Складова база, склад, с площ от 732,00кв.м., Брой етажи: 1, Брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, ЕКАТТЕ: 02693, в кадастрален район: 501, в поземлен имот: 02693.501.6134, по кадастралната карта на с. Баня, общ. Разлог. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: квартал: 22, парцел: 2. Съседи: 02693.41.457; 02693.501.4097; 02693.501.6137; 02693.501.6129; 02693.501.6133; 02693.501.4127; 02693.501.6132; 02693.501.222; 02693.41.5; 02693.41.542

Адрес на сградата: с. Баня, общ. Разлог

Подробно описание на Сграда с идентификатор: 02693.501.6134.1: Сградата е едноетажна, масивна с метална носеща конструкция и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е покрит с покривни панели на метални ферми. Външните стени са изпълнени с варова мазилка и фасадна боя, частично обрушена. Сградата се състои от: зала, като в обема на залата в северозападната и част е обособен офис и изграден административно битов сектор в югозападната част на сградата. Залата е с под – шлайфан бетон, стени – гипсокартон, шпакловка и латекс. Офисът е с под – циментова замазка и балатум, стени – шпакловка и латекс, таван – дървена обшивка. Административно битовия сектор се състои от: съблекалня – жени с тоалетна и мокро помещение, съблекалня – мъже с тоалетна и мокро помещение, две преходни стаи и коридор. Всички помещения са с под – шлайфан бетон, стени – шпакловка и латекс. Тоалетните с мокро помещение са с под – теракота, стени на Н=2,20м. – фаянс, а останалата част – шпакловка и латекс. В сградата има Ел. и ВиК инсталации. Дограма – алуминиева. Вътрешни врати – алуминиеви. Входни врати – алуминиеви. От северозапад, югоизток и североизток са монтирани три броя метални портални врати. На вратата от северозапад е монтирана втора алуминиева врата.

 

Обща начална цена на имотите 540 242лв./петстотин и четиридесет хиляди двеста четиридесет и два лева/

Публичната продажба на имотите е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната им цена следва да се начисли ДДС.

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1. Договорна ипотека, вписана във вх.рег. на службата по вписвания – гр. Разлог под №749 от 14.03.2014г., акт №28, том 1, в полза на взискателя по делото; 2.Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№2911 от 08.06.2022г., акт 29, том 2; 3.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№2329 от 13.05.2022г., акт 178, том 1; 4.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№2823 от 06.07.2018г., акт 175, том 1; 5.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№1210 от 05.04.2017г., акт 27, том 2; 6.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№85 от 13.01.2017г., акт 12, том 1; 7.Възбрана, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№3602 от 28.08.2015г., акт 4, том 4;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 29.08.2022г. до 17.00часа на 29.09.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG08BPBI81701605703587, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 30.09.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача „ВИТА ФЕЙС“ ЕООД с ЕИК: 206158653, представлявано от: АЛЕКСАНДЪР ВИТАЛИЕВ ЗОЛОТАРЬОВ с тел. за призоваване: 0888/783149, на адрес: с. Баня, общ. Разлог.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ