ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС В ГР. РАЗЛОГ

Дата на публикуване: 29.08.2022 г. в 15:37 ч.

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС В ГР. РАЗЛОГ - 1
Начална цена:
0.00 лв.

Номер на публична продан:
0001112

Номер на изпълнително дело:
20227010400702

Вид на имота:
Едностаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Адрес:
Янколова река, АК "Пирин парк"

Площ:
0.00 кв.м.

Срок:
от 30.08.2022 до 30.09.2022

Дата на отваряне:
03.10.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-702-22-1.pdf

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС В ГР. РАЗЛОГ - 2
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС В ГР. РАЗЛОГ - 3
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС В ГР. РАЗЛОГ - 4
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС В ГР. РАЗЛОГ - 5
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС В ГР. РАЗЛОГ - 6
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС В ГР. РАЗЛОГ - 7
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС В ГР. РАЗЛОГ - 8
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС В ГР. РАЗЛОГ - 9
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТИ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС В ГР. РАЗЛОГ - 10

Описание:

 

САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ построени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 61813.541.19 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин четиридесет и едно, точка, деветнадесет/ по кадастралната карта на гр.Разлог, одобрена със Заповед № РД-18-33/15.05.2006 год. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър, с площ от 5 800 кв.м /пет хиляди и осемстотин квадратни метра/, с вписан административен адрес : “Янколова река”, с трайно предназначение “урбанизирана територия” и с начин на трайно ползване “Комплексно застрояване”, образуван от обединяването на имоти със стар идентификатор № 541010 /пет, четири, едно, нула, едно, нула/ и № 541009 /пет, четири, едно, нула, нула, девет/, при съседи на имота по скица издадена от СГКК-Благоевград: поземлен имот с идентификатор № 61813.541.11 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин четиридесет и едно, точка, единадесет/, поземлен имот с идентификатор № 61813.541.8 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин четиридесет и едно, точка, осем/, поземлен имот с идентификатор № 61813.540.394 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин и четиридесет, точка, триста деветдесет и четири/ и поземлен имот с идентификатор № 61813.541.396 /шестдесет и една хиляди осемстотин и тринадесет, точка, петстотин четиридесет и едно, точка, триста деветдесет и шест/, който имот е идентичен по доказателствени документи за собственост с имоти със стари идентификатори № 541010 (пет, четири, едно, нула едно нула) и 541009 (пет, четири, едно, нула, нула девет),Находящи се в Апартаментен комплекс ”Пирин парк”, състоящ се от апартаментни сгради с курортни функции, представляващи Блок 1(едно) с идентификатор: 61813.541.19.1, Блок 2(две) с идентификатор: 61813.541.19.2 и Блок 3(три) с идентификатор: 61813.541.19.3, както следва:

І.Самостоятелни обекти от Апартаментна сграда с курортни функции, в Апартаментен комплекс ”Пирин парк”, в БЛОК 1 (ЕДНО) с идентификатор: 61813.541.19.1:.БЛОК 1 е с издаден акт от 04.09.2007г. за приемане на конструкцията /акт 14/.

1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.1.3, представляващ: Жилище, апартамент с площ от 71,78кв.м. по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: ид. общи части= 9.06кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.1.7; 61813.541.19.1.2, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.541.19.1.17

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 5 1В (пет - едно „бе”), находящ се на първи етаж, кота +/-0.00м.(плюс, минус нула метра), в Блок 1(едно), със застроена площ на апартамента от 71.78 кв.м. (седемдесет и едно цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от: преддверие, коридор, баня с тоалетна, дневна-трапезария – кухненски бокс, спалня и тераса, при съседи: апартамент 6 S, двор от две страни, лоби бар, заедно с 2.80% (две и осемдесет стотни процента) равняващи се на 9.06 кв.м. /девет цяло и шест стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третите лица МЕРИ БРАДЛИ и ДЖОН БРАДЛИ с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 1652 от 03.04.2009г., том 7, акт №68, в службата по вписвания гр. Разлог. ;

Начална цена 23 040лв./двадесет и три хиляди и четиридесет лева/

 

2.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.1.10, предназначение: Жилище, апартамент с площ от 54,10кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: съответнитеид. общи части= 7.03кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.1.9; 61813.541.19.1.11, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.541.19.1.22

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 3S (три „ес”), находящ се на първи етаж, кота +/-0.00м.(плюс, минус нула метра), в Блок 1(едно), със застроена площ на апартамента от 54.10 кв.м. (петдесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра), състоящ се от: баня с тоалетна, дневна-спалня-трапезария – кухненски бокс и балкон, при съседи: апартамент 41В, двор, Апартамент No 21В, коридор, заедно с 2.17 % (две цяло и седемнадесет стотни процента), равняващи се на 7.03 кв.м. /седем цяло и три стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третото лице МАНЕШ ПАТЕЛ с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх. рег.№ 3914 от 30.06.2009г., том 16, акт №50, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 17 360лв./седемнадесет хиляди триста и шестдесет лева/

 

3.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.1.22, предназначение: Жилище, апартамент с площ от 54.10кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части: съответнитеид. общи части= 7.70кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.1.23; 61813.541.19.1.21, Под обекта: 61813.541.19.1.10, Над обекта: 61813.541.19.1.32

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 3A S (три „а”- ”ес”), находящ се на втори етаж, кота +2.80м.(плюс две цяло и осемдесет стотни метра) в Блок 1(едно), със застроена площ на апартамента от 54.10 кв.м. (петдесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра), състоящ се от: баня с тоалетна, дневна-спалня - трапезария – кухненски бокс, и балкон, при съседи: апартамент 2A1В, коридор, двор, апартамент 4A1В, заедно с 2.38% (две цяло и тридесет и осем стотни процента), равняващи се на 7.70 кв.м. /седем цяло и седемдесет стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третото лице МАРК МАЙКЪЛ ДЖАРВИС с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 1781 от 08.04.2009г., том 7, акт №167, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 19 520лв./деветнадесет хиляди петстотин и двадесет лева/

 

4.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.1.29, предназначение: Жилище, апартамент, на две нива с площ от 132,74кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. .Прилежащи части: съответнитеид. общи части= 16.83кв.м.

Ниво:1 - Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.1.44; 61813.541.19.1.33, Под обекта: 61813.541.19.1.20, Над обекта: няма

Ниво:2 -Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.1.42, Под обекта: 61813.541.19.1.43; 61813.541.19.1.33, Над обекта: няма

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ - МЕЗОНЕТЕН ТИП 8 2В М (осем - две „бе” -”ем”), находящ се на две нива - на трети и на подпокривен етаж, с обща застроена площ на апартамента от 132.74 кв.м. (сто тридесет и две цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра), състоящ се на първо ниво, кота +5.60м. (плюс пет цяло и шестдесет стотни метра) в Блок 1(едно), от: баня с тоалетна, дневна- трапезария – кухненски бокс и тераса, при съседи на първо ниво: апартамент 91 В, коридор със стълбище, двор и читалня, а на второ ниво, кота +8.40м.(осем цяло и четиридесет стотни метра), в Блок 1(едно), от: спалня-галерия, спалня, при съседи на второ ниво: апартамент 211 В, коридор със стълбище, двор и открита тераса заедно с 5.20% (пет цяло и двадесет стотни процента), равняващи се на 16.83 кв.м. /шестнадесет цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третото лице АНТЪНИ ПИТЪР БАРЕТс нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 2966 от 26.05.2009г., том 12, акт №82, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 44 560лв./четиридесет и четири хиляди петстотин и шестдесет лева/

 

5.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.1.33, предназначение: Жилище, апартамент с площ от 71,78кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог.

Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 9.32кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.1.32; 61813.541.19.1.29, Под обекта: 61813.541.19.1.21, Над обекта: 61813.541.19.1.42; 61813.541.19.1.29

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 9 1В (девет - едно „бе”), находящ се на трети етаж, кота +5.60м.(пет цяло и шестдесет стотни метра), в Блок 1(едно), със застроена площ на апартамента от 71.78 кв.м. (седемдесет и едно цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от: преддверие, коридор, баня с тоалетна, дневна- трапезария – кухненски бокс, спалня и тераса, при съседи: първо ниво на апартамент (мезонет) 82ВМ, коридор, двор от две страни, апартамент 10S заедно с 3.07% (три цяло и седем стотни процента), равняващи се на 9.92 кв.м. /девет цяло и деветдесет и две стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка: Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третото лице ПИНЕЛЪПИ ТРЕЙЛ СИМСЪН с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 3954 от 30.06.2009г., том 16, акт №83, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 25 680лв./двадесет и пет хиляди шестстотин и осемдесет лева/

 

6. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.1.35, предназначение: Жилище, апартамент с площ от 54.10кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 6.83кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.1.36; 61813.541.19.1.34, Под обекта: 61813.541.19.1.25, Над обекта: няма

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 23 S (двадесет и три „ес”), находящ се на тавански етаж, кота +8.40 (плюс осем цяло и четиридесет стотни метра) в Блок 1 (едно), със застроена площ на апартамента от 54.10 кв.м. (петдесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра), състоящ се от: баня с тоалетна, дневна-спалня - трапезария – кухненски бокс, и балкон, при съседи: апартамент 191 BL, двор, коридор, апартамент 241В ; заедно с 2.11% (две цяло и единадесет стотни процента), равняващи се на 6.83 кв.м. /шест цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж на върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третите лица СТИВЪН ХОПКИНС и ЕМА ФОРД с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 3955 от 30.06.2009г., том 16, акт №84, в службата по вписвания гр. Разлог

Начална цена 19 440лв./деветнадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева/

 

ІІ.Самостоятелни обекти от Апартаментна сграда с курортни функции, в Апартаментен комплекс ”Пирин парк”, в Блок 2(две) сидентификатор: 61813.541.19.2:Блок 2(две) е с издадено удостоверение №47/20.11.2008г. за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта категория/ Акт 16/.

1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.2.1, предназначение: Жилище, апартамент с площ от 71,78кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 8.09кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.2.2; 61813.541.19.2.5, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.541.19.2.12

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 9 1В (девет, едно, бе), находящ се на първи етаж, кота +/-0.00 (плюс-минус нула метра) в Блок 2(две), със застроена площ на апартамента от 71.78 кв.м, (седемдесет и едно цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се спалня, коридор, дневна-трапезария-кухненски бокс, преддверие, баня с тоалетна и тераса, при съседи: коридор, Апартамент 8S, двор от две страни и Сауна и Джакузи, заедно с 2,75% (две цяло и седемдесет и пет стотни процента), равняващи се на 7,61 кв.м. (седем цяло и шестдесет и една стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата на и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третите лица ДЖАНЕТ МАРИ ДЕЙВИС и ДЖЕРЪМИ ПИТЪР КРОКЕТ с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 3953 от 30.06.2009г., том 16, акт №82, в службата по вписвания гр. Разлог. - тази забележка я няма в оригиналния протокол за опис.

Начална цена 25 520лв.двадесет и пет хиляди петстотин и двадесет лева/2.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.2.2, предназначение: Жилище, апартамент с площ от 54,10кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 5.85кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.2.3; 61813.541.19.2.1, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.541.19.2.13

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 8 S (осем, ес), находящ се на първи етаж, кота +/-0.00 (плюс-минус нула метра) в Блок 2(две), със застроена площ на апартамента от 54,10 кв.м, (петдесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра), състоящ се дневна-спалня-трапезария-кухнески бокс, баня с тоалетна и балкон, при съседи: коридор, Апартамент 71В, двор и Апартамент 91В, заедно с 2,12% (две цяло и дванадесет стотни процента), равняващи се на 5,85 кв.м. (пет цяло и осемдесет и пет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата на и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третите лица ДЖАНЕТ МАРИ ДЕЙВИС и ДЖЕРЪМИ ПИТЪР КРОКЕТ с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 3953 от 30.06.2009г., том 16, акт №82, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 20 000лв./двадесет хиляди лева/

 

3.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.2.9, предназначение: Жилище, апартамент с площ от 71,78кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 7.91кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.2.10; 61813.541.19.2.8, Под обекта: няма, Над обекта: 61813.541.19.2.20

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ 4 1В(четири, едно, бе), находящ се на първи етаж, кота +/-0.00 (плюс-минус нула метра) в Блок 2(две), със застроена площ на апартамента от 71.78 кв.м, (седемдесет и едно цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от спалня, коридор, дневна-трапезария-кухненски бокс, преддверие, баня с тоалетна и тераса, при съседи: коридор, Апартамент 5S, двор от две страни и Апартамент 3S, заедно с 2,86% (две цяло и осемдесет и шест стотни процента), равняващи се на 7.91 кв.м. (седем цяло и деветдесет и една стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата на и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третите лица АЛАНА ЕЛИЗАБЕТ ХАЙЕС и ПИТЪР ДЖЕЙМС ХАЙЕС с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 3915 от 30.06.2009г., том 16, акт №51, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 26 160лв./двадесет и шест хиляди сто и шестдесет лева/

 

4.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.2.22, предназначение: Жилище, апартамент с площ от 71,78кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 8.258кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.2.23; 61813.541.19.2.26, Под обекта: 61813.541.19.2.12, Над обекта: 61813.541.19.2.32

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 18 1В(осемнадесет, едно, бе), находящ се на трети етаж, кота +5.60 (плюс пет цяло и шест десети метра) в Блок 2(две), със застроена площ на апартамента от 71.78 кв.м, (седемдесет и едно цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от състои се от: преддверие, коридор, спалня, дневна-трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, при съседи: коридор, Апартамент 19 S, двор от две страни и Апартамент 17 S; заедно с 2,98% (две цяло и деветдесет и осем стотни процента), равняващи се на 8,25 кв.м. (осем цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата на и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третите лица АНДРЮ РОЛАНД ЕЛИС МОРГАН и ЖУЛЕТ МОРГАН с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 3432 от 16.06.2009г., том 14, акт №60, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 30 080лв./тридесет хиляди и осемдесет лева/

 

5.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор:61813.541.19.2.24, предназначение: Жилище, апартамент с площ от 71,78кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 8.59кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.2.25; 61813.541.19.2.23, Под обекта: 61813.541.19.2.14, Над обекта: 61813.541.19.2.25; 61813.541.19.2.34;

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 16 1В(шестнадесет, едно, бе), находящ се на трети етаж, кота +5.60 (плюс пет цяло и шест десети метра) в Блок 2(две), със застроена площ на апартамента от 71.78 кв.м, (седемдесет и едно цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от преддверие, коридор, спалня, дневна-трапезария, баня с тоалетна и тераса, при съседи: коридор, Апартамент 15 1ВМ, двор от две страни и Апартамент 17 S, заедно с 3,11% (три цяло и единадесет стотни процента), равняващи се на 8,59 кв.м. (осем цяло и петдесет и девет стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата на и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третите лица РЕЙМЪНД МАРТИН ХАРТ и ВЕРА ХАРТ с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 2590 от 12.05.2009г., том 11, акт №16, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 30 160лв./тридесет хиляди сто и шестдесет лева/

 

6.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор:61813.541.19.2.25, предназначение: Жилище, апартамент/мезонет/ на две нива с обща застроена площ от 88,14кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 10.06кв.м.

Ниво: 1, с площ от 59,60кв.м. - Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.2.24; 61813.541.19.2.41, Под обекта: 61813.541.19.2.15, Над обекта: няма

Ниво: 2, с площ от 28,54кв.м. - Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.2.34, Под обекта: 61813.541.19.2.24; 61813.541.19.2.41, Над обекта: няма

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ (МЕЗОНЕТ) 15 1ВМ (петнадесет едно „бе” „ем”), разположен на две нива, на първо ниво(трети етаж), на кота +5,60м (плюс пет цяло и шестдесет стотни метра) и второ ниво (тавански етаж), кота +8,40м (плюс осем цяло и четиридесет стотни метра), с обща застроена площ на апартамента от 88.14 кв.м. (осемдесет и осем цяло и четиринадесет стотни квадратни метра), състоящ се от - на първо ниво: дневна- трапезария -кухнески бокс, баня с тоалетна и тераса, при съседи: коридор, стълбище, читалня, двор от две страни и Апартамент 16 1В; на второ ниво от: спалня-галерия; при съседи: стълбище, открита тераса, двор от две страни и Апартамент 21 1В, заедно с 3,64% (три цяло и шестдесет и четири стотни процента), равняващи се на 10,06 кв.м. (десет цяло и шест стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третите лица ОЛГА БЕТКО и ВАДИМ ЛОЗИНСКИЙ с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№2589 от 12.05.2009г., том 11, акт №15, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 35 840лв./тридесет и пет хиляди осемстотин и четиридесет лева/

 

7.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.2.26, предназначение: Жилище, апартамент с площ от 60,06кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 8.18кв.м.

Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.2.22; 61813.541.19.2.41, Под обекта: 61813.541.19.2.16, Над обекта: 61813.541.19.2.36

Описание по стар идентификатор:АПАРТАМЕНТ 19 S (деветнадесет, ес), находящ се на трети етаж, кота +5.60 (плюс пет цяло и шест десети метра) в Блок 2(две), със застроена площ на апартамента от 59,60 кв.м, (петдесет и девет цяло и шестдесет стотни квадратни метра), състоящ се от дневна-спалня-трапезария-кухнески бокс, баня с тоалетна и тераса, при съседи: коридор, Апартамент 18 1В, двор от две страни, читалня и стълбище; заедно с 2,40% (две цяло и четиридесет стотни процента), равняващи се на 6,64 кв.м. (шест цяло и шестдесет и четири стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата на и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третото лице НИКОЛ ПЕТРА БЪРГЪЛ с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 1785 от 08.04.2009г., том 7, акт №171, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 26 160лв./двадесет и шест хиляди сто и шестдесет лева/

 

8.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.2.27предназначение: Жилище, апартамент /мезонет/ на две нива с обща застроена площ от 132,74кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:Тераса-12.21кв.м. исъответнитеид. общи части= 15.00кв.м.

Ниво: 1, с площ от 59,60кв.м. - Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.2.41; 61813.541.19.2.28, Под обекта: 61813.541.19.2.17, Над обекта: няма

Ниво: 2, с площ от 73,14кв.м. - Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.2.40, Под обекта: 61813.541.19.2.41; 61813.541.19.2.28, Над обекта: няма

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ (МЕЗОНЕТ) 10 2ВМ (десет две „бе” „ем”), находящ се на две нива, първо ниво на трети етаж, кота +5,60м (плюс пет цяло и шестдесет стотни метра) и второ ниво на тавански етаж, кота +8,40м (плюс осем цяло и четиридесет стотни метра), с обща застроена площ на апартамента от 132.74 кв.м. (сто тридесет и две цяло и седемдесет и четири стотни квадратни метра), състоящ се от - на първо ниво: дневна- трапезария -кухнески бокс, баня с тоалетна и тераса, при съседи: коридор, стълбище, читалня, двор от две страни и Апартамент 11 1В; на второ ниво от: спалня-галерия, спалня, при съседи: стълбище, открита тераса, двор от три страни и Апартамент 23 1В, заедно с 5,43% (пет цяло и четиридесет и три стотни процента), равняващи се на 15,00 кв.м. (петнадесет квадратни метра) идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третото лице ПОЛ АНТЪНИ УИЛЯМС с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 3952 от 30.06.2009г., том 16, акт №81, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 58 240лв./петдесет и осем хиляди двеста и четиридесет лева/

 

9.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.2.34, предназначение: Жилище, апартамент с площ от 57,06кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 8.21кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.2.25; 61813.541.19.2.33, Под обекта: 61813.541.19.2.24, Над обекта: няма

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 21 1ВL (двадесет и едно, едно, бе, ел), находящ се на тавански етаж, кота +8.40 (плюс осем цяло и четири десети метра) в Блок 2(две), със застроена площ на апартамента от 57,06 кв.м, (петдесет и седем цяло и шест стотни квадратни метра), състоящ се от : дневна-спалня, кухнески бокс, кът за хранене, баня с тоалетна и преддверие, при съседи: коридор, Апартамент 15 1ВМ, двор от две страни и Апартамент 24 S; заедно с 2,09% (две цяло и девет стотни процента), равняващи се на 5,78 кв.м. (пет цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра) идеални части от общите части на сградата на и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третите лица ГРЕЪМ ФРАНСИЗ ПЕДЛИ и КИМ ЕЛИЗАБЕТ УОТКИНС с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 3431 от 16.06.2009г., том 14, акт №59, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 23 120лв./двадесет и три хиляди сто и двадесет лева/

 

ІІІ.Самостоятелни обекти от Апартаментна сграда с курортни функции, в Апартаментен комплекс ”Пирин парк”, в Блок 3(три) с идентификатор: 61813.541.19.3:Блок 3(три) е с издадено удостоверение №45/21.10.2008г. за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта категория/ Акт 16/.

1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.3.10предназначение: Жилище, апартамент с площ от 71,78кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 9.75кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.3.9; 61813.541.19.3.11, Под обекта: няма Над обекта: 61813.541.19.3.19

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 7 1В (седем едно „бе”), находящ се на първи етаж, кота +/-0.00м (плюс/минус нула метра), в блок 3 (три), със застроена площ на апартамента от 71.78 кв.м. (седемдесет и едно цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от: преддверие, коридор, дневна-трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, при съседи: от две страни двор, Апартамент No 6S, коридор, Апартамент No 8S, заедно с 2,80% (две цяло и осемдесет стотни процента), равняващи се на 7.95 кв.м. /седем цяло и деветдесет и пет стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третото лице ДЖОН ДЖОУОЗЕФ ХАСЕТ с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 1784 от 08.04.2009г., том 7, акт №170, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 26 720лв./двадесет и шест хиляди седемстотин и двадесет лева/

 

2.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.3.12,предназначение: Жилище, апартамент с площ от 71,78кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 9.75кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.3.13; 61813.541.19.3.21, Под обекта: 61813.541.19.3.1, Над обекта: 61813.541.19.3.22

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 4 А 1В (четири „а” едно „бе”), находящ се на втори етаж, кота +2,80м (плюс две цяло и осемдесет стотни метра), в блок 3 (три), със застроена площ на апартамента от 71.78 кв.м. (седемдесет и едно цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от: преддверие, коридор дневна, спалня, баня с тоалетна и тераса, при съседи: от две страни двор, Апартамент No 3 А S, коридор, Апартамент No 5 А S, заедно 3,07% (три цяло и седем стотни процента), равняващи се на 8.71 кв.м. /осем цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка: Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третите лица ПОЛ АНДРЮ ДЕНТЪН и РОБИН РАДЖКУМАР ДАЖЕЕ с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 1160 от 12.03.2009г., том 5, акт №104, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 29 760лв./двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет лева/

 

3.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.3.13, предназначение: Жилище, апартамент с площ от 54,10кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 6.25кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.3.14; 61813.541.19.3.12, Под обекта: 61813.541.19.3.2, Над обекта: 61813.541.19.3.23

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 3 А S (три „а” „ес”), находящ се на втори етаж, кота +2,80м (плюс две цяло и осемдесет стотни метра), в блок 3 (три), със застроена площ на апартамента от 54.10 кв.м. (петдесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра), състоящ се от: дневна-спалня-трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна и балкон, при съседи: двор, Апартамент No 2 А 1В, коридор, Апартамент No 4 А 1В, заедно 2,20% (две цяло и двадесет стотни процента), равняващи се на 6.25 кв.м. /шест цяло и двадесет и пет стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка: Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третото лице МАРК МАЙКЪЛ ДЖАРВИС с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 1781 от 08.04.2009г., том 7, акт №167, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 22 560лв./двадесет и две хиляди петстотин и шестдесет лева/

 

4.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.3.17,предназначение: Жилище, апартамент с площ от 71,78кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 9.75кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.3.18; 61813.541.19.3.16, Под обекта: 61813.541.19.3.8, Над обекта: 61813.541.19.3.28

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 9 А 1В (девет „а” едно „бе”), находящ се на втори етаж, кота +2,80м (плюс две цяло и осемдесет стотни метра), в блок 3 (три), със застроена площ на апартамента от 71.78 кв.м. (седемдесет и едно цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от: преддверие, коридор, дневна-трапезария-кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса, при съседи: от две страни двор, Апартамент No 8 А S, коридор, Апартамент No 10 А S, заедно 3,07% (три цяло и седем стотни процента), равняващи се на 8.71 кв.м. /осем цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третите лица ДЖЕЙН БАРНЕТ и ЙЪН БАРИ БАРНЕТ с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 1161 от 12.03.2009г., том 5, акт №105, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 29 760лв./двадесет и девет хиляди седемстотин и шестдесет лева/

 

5.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.3.20,предназначение: Жилище, апартамент с площ от 59,60кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 8.18кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.3.42; 61813.541.19.3.19, Под обекта: 61813.541.19.3.11, Над обекта: 61813.541.19.3.31

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 6 А S (шест „а” „ес”), находящ се на втори етаж, кота +2,80м (плюс две цяло и осемдесет стотни метра), в блок 3 (три), със застроена площ на апартамента от 59.60 кв.м. (петдесет и девет цяло и шестдесет стотни квадратни метра), състоящ се от: дневна-спалня-трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, при съседи: от две страни двор, читалня, стълбище, коридор, Апартамент No 7 А 1В, заедно 2,57% (две цяло и петдесет и седем стотни процента), равняващи се на 7.30 кв.м. /седем цяло и тридесет стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третото лице АНДРЮ ДЖОН ГЕЙТС с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 3411 от 16.06.2009г., том 14, акт №43, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 25 200лв./двадесет и пет хиляди и двеста лева/

 

6.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.3.21,предназначение: Жилище, апартамент с площ от 59,60кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 8.18кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.3.42; 61813.541.19.3.12, Под обекта: 61813.541.19.3.5, Над обекта: 61813.541.19.3.26;

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 5 А S (пет „а” „ес”), находящ се на втори етаж, кота +2,80м (плюс две цяло и осемдесет стотни метра), в блок 3 (три), със застроена площ на апартамента от 59.60 кв.м. (петдесет и девет цяло и шестдесет стотни квадратни метра), състоящ се от: дневна-спалня-трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна и тераса, при съседи: от две страни двор, читалня, стълбище, коридор, Апартамент No 4 А 1В, заедно 2,57% (две цяло и петдесет и седем стотни процента), равняващи се на 7.30 кв.м. /седем цяло и тридесет стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третото лице НИКОЛА МАРГАРЕТ ГЕЙТС с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 3410 от 16.06.2009г., том 14, акт №42, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 22 720лв./двадесет и две хиляди седемстотин и двадесет лева/

 

7.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор:61813.541.19.3.23,предназначение: Жилище, апартамент с площ от 54,10кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 6.12кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.3.24; 61813.541.19.3.22, Под обекта: 61813.541.19.3.13, Над обекта: 61813.541.19.3.33;

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 12 S (дванадесет „ес”), находящ се на трети етаж, кота +5,60м (плюс пет цяло и шестдесет стотни метра), в блок 3 (три), със застроена площ на апартамента от 54.10 кв.м. (петдесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра), състоящ се от: дневна-спалня-трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна и балкон, при съседи: двор, Апартамент No 11 1В, коридор, Апартамент No 13 1В, заедно 2,16% (две цяло и шестнадесет стотни процента), равняващи се на 6.12 кв.м. /шест цяло и дванадесет стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

 

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третите лица УЕНДИ ЛЕСЛИ САНДЪРС и МАЛКЪМ САНДЪРС с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 1783 от 08.04.2009г., том 7, акт №169, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 23 120лв./двадесет и три хиляди сто и двадесет лева/

 

8.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.3.28,предназначение: Жилище, апартамент с площ от 71,78кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 9.75кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.3.29; 61813.541.19.3.27, Под обекта: 61813.541.19.3.17, Над обекта: 61813.541.19.3.38;

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 18 1В (осемнадесет едно „бе”), находящ се на трети етаж, кота +5,60м (плюс пет цяло и шестдесет стотни метра), в блок 3 (три), със застроена площ на апартамента от 71.78 кв.м. (седемдесет и едно цяло и седемдесет и осем стотни квадратни метра), състоящ се от: преддверие, коридор, дневна-трапезария, спалня, баня с тоалетна и тераса, при съседи: от две страни двор, Апартамент No 17 S, коридор, Апартамент No 19 S, заедно 3,07% (три цяло и седем стотни процента), равняващи се на 8.71 кв.м. /осем цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третите лица АНТЪНИ УИЛЯМ БРУЕН и ЛИНН БРУЕН с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег. № 1486 от 27.03.2009г., том 6, акт №150, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 30 640лв./тридесет хиляди шестстотин и четиридесет лева/

 

9.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 61813.541.19.3.39, предназначение: Жилище, апартамент с площ от 54,10кв.м., по кадастралната карта на гр. Разлог. Прилежащи части:съответнитеид. общи части= 7.34кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.541.19.3.38; 61813.541.19.3.40, Под обекта: 61813.541.19.3.29, Над обекта: няма

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ 29 S (двадесет и девет „ес”), находящ се на тавански етаж, кота +8,40м (плюс осем цяло и четиридесет стотни метра), в блок 3 (три), със застроена площ на апартамента от 54.10 кв.м. (петдесет и четири цяло и десет стотни квадратни метра), състоящ се от: дневна-спалня-трапезария-кухненски бокс, баня с тоалетна и балкон, при съседи: двор, Апартамент No 21 1ВL, коридор, Апартамент No 28 1ВL, заедно 2,16% (две цяло и шестнадесет стотни процента), равняващи се на 6.12 кв.м. /шест цяло и дванадесет стотни квадратни метра/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Забележка:Апартаментът е продаден след учредяване на ипотеката на третите лица УЕНДИ АН ДЕДМАН и ДЖОН РОБЪРТ МЕЛУИШ с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот вписан с вх.рег.№ 1782 от 08.04.2009г., том 7, акт №168, в службата по вписвания гр. Разлог.

Начална цена 21 760лв./двадесет и една хиляди седемстотин и шестдесет лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1.Договорна ипотека№36, том ІІ, рег.№1592, дело №223 от 2008г. на нотариус НАТАЛИЯ МАВРОДИЕВА с рег.№494, вписана във вх. р-р на службата по вписванията – гр. РАЗЛОГ под №3658 от 10.05.2008г., акт №14, том ІІ, дело №3229 от 2008г. и Подновяване на Договорна ипотека, вписана във вх. р-р на службата по вписванията – гр. РАЗЛОГ под №1878 от 10.05.2018г., акт №29, том ІIІ, дело №1197 от 2018г.в полза на взискателя по делото: „ПРАКТИКАЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ООД с ЕИК: 203435216; 2.Възбрани в полза на взискателя по делото, наложени от ЧСИ Ал. Цанковски;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 30.08.2022г. до 17.00часа на 30.09.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG08BPBI81701605703587, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 03.10.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

ЗА ВСЕКИ ОТ ИМОТИТЕ СЕ ПОДАВА ОТДЕЛНО НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача – взискателя по делото: „ПРАКТИКАЛ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД с ЕИК: 203435216, с тел. за призоваване: 0887/248297, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ