ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ - ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 02.09.2022 г. в 15:58 ч.

ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ - ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД  - 1
Начална цена:
29712.00 лв.

Номер на публична продан:
0001113

Номер на изпълнително дело:
20227010400992

Вид на имота:
Едностаен апартамент

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ж.к. "Еленово" №1, ет.2, ап.7

Площ:
42.26 кв.м.

Срок:
от 07.09.2022 до 07.10.2022

Дата на отваряне:
10.10.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-992-22-07.09.2022-07.10.2022-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ - ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД  - 2
ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ - ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД  - 3
ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ - ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД  - 4
ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ - ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД  - 5
ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ - ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД  - 6
ПРОДАЖБА НА ДЕЛБЕН ИМОТ - ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. БЛАГОЕВГРАД  - 7

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20227010400992НА ДЕЛБЕН НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА СЪДЕЛИТЕЛИТЕ: 1. ЯНКА ЙОСИФОВА ЙОРДАНОВА, 2. НАДЯ ЙОСИФОВА ВАНГЕЛОВА и3. ДОБРИЛ ЙОСИФОВ КОВАЧЕВ.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.626.4.11.7, представляващ: жилище, апартамент, с площ: 42,26кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 626, в поземлен имот: 04279.626.4, в сграда: 04279.626.4.11 по кадастралната карта на гр.Благоевград; Брой нива на обекта:1; Прилежащи части: ведно с мазе №7 с площ от 4,31кв.м., с 3,4263% ид.ч. от общите части на сградата и 3,4263% ид.ч. от правото на строеж;

Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 04279.626.4.11.6, 04279.626.4.11.8; Под обекта:04279.626.4.11.3; Над обекта: 04279.626.4.11.11;

Административен адрес: гр. БЛАГОЕВГРАД, ж.к. "Еленово" №1, ет.2, ап.7

Описание по стар идентификатор: Апартамент №7, на втори етаж в жилищната сграда – блок №1, построена върху държавна земя, в квартал „Еленово“, състоящ се от една стая и кухня, със застроена площ отм 42,26кв.м., с принадлежащото избено помещение №7 с полезна площ от 4,31кв.м., с 3,4263% ид.ч. от общите части на сградата и 3,4263% ид.ч. от правото на строеж, при съседи на апартамента: изток – апартамент №6, запад – апартамент №8, север – стълбищна клетка и апартамент №8, юг – двор и при съседи на избеното помещение: изток – мазе №9, запад – коридор, север – мазе №8, юг – двор;

Административен адрес: гр. БЛАГОЕВГРАД, ж.к. "Еленово" №1, ет.2, ап.7

 

Начална цена 29 712лв./двадесет и девет хиляди седемстотин и дванадесет лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Възбрана, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски в полза на съделителите по делото, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№4371 от 28.07.2022г., акт 152, том 1; 2.Възбрана, наложена от ЧСИ Мартин Кацарски, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№5442 от 10.09.2021г., акт 190, том 2;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 07.09.2022г. до 17.00часа на 07.10.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG08BPBI81701605703587, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 10.10.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: гр. БЛАГОЕВГРАД, ж.к. "Еленово" №1, ет.2, ап.7.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ