ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ПЕТРИЧ

Дата на публикуване: 18.09.2022 г. в 16:12 ч.

ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ПЕТРИЧ - 1
Начална цена:
51348.00 лв.

Номер на публична продан:
0001114

Номер на изпълнително дело:
20217010401134

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Петрич

Адрес:
ул. "Георги Бенковски" №2, ет.1

Площ:
81.90 кв.м.

Срок:
от 19.09.2022 до 19.10.2022

Дата на отваряне:
20.10.2022 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-1134-21-19.09.2022-19.10.2022-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ПЕТРИЧ - 2
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ПЕТРИЧ - 3
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ПЕТРИЧ - 4
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ПЕТРИЧ - 5
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ПЕТРИЧ - 6
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ПЕТРИЧ - 7
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ПЕТРИЧ - 8
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ПЕТРИЧ - 9
ПРОДАЖБА НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА В ГР. ПЕТРИЧ - 10

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010401134 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: МЕТОДИ КОСТАДИНОВ ТОЧЕВСКИ и ипотекарния длъжник: КАТЯ СТОЙЧЕВА ТОЧЕВСКА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.603.1691.1.1, представляващ: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, с площ от 81,90кв.м., ЕКАТТЕ: 56126, в кадастрален район: 603, в поземлен имот: 56126.603.1691, в сграда: 56126.603.1691.1, по кадастралната карта на гр. Петрич. Прилежащи части: 9,60кв.м. ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 56126.603.1691.1.2, Под обекта: 56126.603.1691.1.5, Над обекта: 56126.603.1691.1.3

Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Георги Бенковски“ №2, ет.1

Описание по стар идентификатор: ИЗТОЧЕН АПАРТАМЕНТ находящ се на първи етаж от двуетажна жилищна сграда, състояща се от четири апартамента, находяща се в парцел VII, квартал 43, имот с пл.№1192 по плана на гр. Петрич от 1971г., целият парцел с площ от 520кв.м., ВЕДНО с ИЗТОЧНАТА СТАЯ от ЗИМНИЧНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 56126.603.1691.1.1: Самостоятелния обект се намира на първи жилищен етаж, от двуетажна масивна жилищна сграда със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с бучарда от обикновена мозайка и пръскана мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна с под – бетонна плоча, стени – тухлена зидария, частично на етажа – облицовка с декоративни ПВЦ – плоскости, таван – бетонна плоча. Парапет – метален, ажурен. Входна вата – метална. Сградата се намира в широк център на гр. Петрич, в западната му част, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сгради – ниско застрояване. Сградата се намира на около двеста метра северно от Супермаркет „Рай“.

Самостоятелния обект се състои от: коридор, антре, дневна, две спални, едната с достъп от кухнята, кухня, баня с тоалетна и две тераси, едната с достъп от спалнята, преходна от кухнята, а втората с достъп от дневната. Дневната, двете спални, кухнята и антрето са с под – ламиниран паркет, стени и таван – шапакловка и латекс, частично по стени в кухнята – фаянс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени на Н=2,00м. – фаянс, а останалата част и тавана – варова мазилка. Двете тераси са с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка. Парапет – плътна тухлена зидария. В самостоятелния обект има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – ПВЦ с монтирани ПВЦ – ролетни щори. Вътрешни врати – шпервани, на банята с тоалетна – алуминиева. Входна врата – алуминиева. Самостоятелния обект е в добро общо състояние без видими дефекти.

Зимничната стая е със светла височина Н=2,40м. и е с под – циментова замазка, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично по стени – фаянс. Има изградени Ел. и ВиК инсталации. Входна врата – шпервана.

 

Начална цена 51 348лв./петдесет и една хиляди триста четиридесет и осем лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Договорна ипотека вписана с дв.вх.рег.№1068 от 23.05.2018г., акт№31, том 1, в сл. по вписванията гр. Петрич, в полза на взискателя по делото; 2.Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с дв.вх.рег.№2593 от 29.11.2021г., акт 157, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 19.09.2022г. до 17.00часа на 19.10.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG08BPBI81701605703587, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.10.2022г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача КАТЯ СТОЙЧЕВА ТОЧЕВСКА с тел. за призоваване: 0888/251290, на адрес: гр. Петрич, ул. „Георги Бенковски“ №2, ет.1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ