ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВОРНО МЯСТО, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. ЯКОРУДА

Дата на публикуване: 20.09.2022 г. в 15:19 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВОРНО МЯСТО, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. ЯКОРУДА - 1
Начална цена:
31736.00 лв.

Номер на публична продан:
0001115

Номер на изпълнително дело:
20217010401004

Вид на имота:
Етаж от къща

Местоположение:
Якоруда

Адрес:
ул. "Стефан Караджа" №1

Площ:
259.00 кв.м.

Срок:
от 21.09.2022 до 21.10.2022

Дата на отваряне:
24.10.2022 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-1004-21-21.09.2022-21.10.2022-1.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВОРНО МЯСТО, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. ЯКОРУДА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВОРНО МЯСТО, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. ЯКОРУДА - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВОРНО МЯСТО, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. ЯКОРУДА - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВОРНО МЯСТО, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. ЯКОРУДА - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВОРНО МЯСТО, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. ЯКОРУДА - 6
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВОРНО МЯСТО, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. ЯКОРУДА - 7
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВОРНО МЯСТО, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. ЯКОРУДА - 8
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВОРНО МЯСТО, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. ЯКОРУДА - 9
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ДВОРНО МЯСТО, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ИМОТА ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ В ГР. ЯКОРУДА - 10

Описание:

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20217010401004 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на третото лице: СОФИЯ НИКОЛОВА ВАЦКОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/2(една втора)идеална част от ДВОРНО МЯСТО, представляващо УПИ Х, планоснимачен №854, квартал 36, по плана на гр. Якоруда, целият с площ от 259,00кв.м., при съседи на имота по документ за собственост: РАШО МИЖАРКОВ, МИНКО ЗАЙКОВ, ЛЮБОМИР КАЛОЯНОВ и улица и при съседи на имота по скица: улица, УПИ IX, УПИ XI и УПИ XII, ВЕДНО с ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ, състоящ се от три стаи от къщата построена в имота.

Адрес на имота: гр. Якоруда, ул. „Стефан Караджа“ №1

Подробно описание на Дворно място, представляващо УПИ Х, планоснимачен №854, квартал 36: Поземления имот е с почти правилна форма с денивелация посока – северозапад. По имотни граници от югозапад, частично и от северозапад е изградена ограда от телена мрежа на циментови колци. По имотна граница от североизток откъм улицата, частично е изградена плътна ограда от каменна зидария и монтирани два броя дървени портално врати. В незастроената част на имота, частично са оформени вътрешни обслужващи алеи, застлани с камък, а останалата част от имота е обработваема. В имота има Ел. и ВиК мрежи. В същият се изградени двуетажна масивна жилищна сграда и два броя помощни полумасивни сгради изградени по имотна граница от югоизток. Имота се намира в широк център на гр. Якоруда в район с напълно изградена инженерна инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сгради. Имота се намира на около сто метра северозападно от сградата на Горско Стопанство.

 

Подробно описание на Втори жилищен етаж: Етажа се намира в двуетажна жилищна сграда, масивна конструкция с дървен гредоред и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с пръскана мазилка. Входна врата – алуминиева. Достъпа до втори етаж се осъществява по вътрешна, дървена двураменна стълба с парапет – дървен, ажурен. Етажа се състои от: кухня, две спални, вестибюл и тераса с достъп от кухнята в югоизточната част на сградата. Кухнята е с под – дървени дюшеме, допълнително положен ламиниран паркет, стени – варова мазилка, частично фаянс, таван –гипсокартон, шпакловка и латекс. Спалнята от югоизток е с под – дървени дюшеме, стени – варова мазилка, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Спалнята от северозапад е с под – дървено дюшеме, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Вестибюлът е с под – дървено дюшеме, стени, частично – варова мазилка, частично – тапети. Терасата е с под – обикновена мозайка, стени – варова мазилка и латекс, таван – метална покривна конструкция с ЛТ – ламарина. На етажа има изградени Ел. и ВиК инсталации. Дограма – ПВЦ. Вътрешни врати – дървени.

 

Забележка:От огледа на място се установи, че на втория етаж, предмет на описа, няма изграден санитарен възел, като живущите не етажа ползват санитарния възел изграден на първия етаж, който не е предмет на описа. По данни на длъжника къщата е изградена през 1940г. и основно ремонтирана, включително изграждане на терасата през 1980г.

 

Начална цена 31 736лв./тридесет и една хиляди седемстотин тридесет и шест лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Договорна ипотека вписана във вх. р-р на службата по вписванията – гр. Разлог под №2943 от 08.04.2008г., акт №145, том ІІ и Подновяване на Договорна ипотека, вписан във вх. р-р на службата по вписванията – гр. Разлог под №1338 от 03.04.2018г., акт №121, том ІІ, в полза на взискателя по делото; 2.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№5208 от 24.09.2021г., акт 107, том 2;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 21.09.2022г. до 17.00часа на 21.10.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 24.10.2022г. от 15.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ПЕТРАНА ГЕОРГИЕВА ВАЦКОВА с тел. за призоваване: 0895/050689, на адрес: гр. Якоруда, ул. „Стефан Караджа“ №1.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

 

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ