ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ДВЕ РЕКИ"

Дата на публикуване: 17.11.2022 г. в 17:22 ч.

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ДВЕ РЕКИ" - 1
Начална цена:
33687.00 лв.

Номер на публична продан:
0001118

Номер на изпълнително дело:
20227010400472

Вид на имота:
Едностаен апартамент

Местоположение:
Разлог

Адрес:
Бельов баир, АК "Две реки"

Площ:
39.56 кв.м.

Срок:
от 18.11.2022 до 19.12.2022

Дата на отваряне:
20.12.2022 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-472-22-18.11.2022-19.12.2022-1.pdf

ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ДВЕ РЕКИ" - 2
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ДВЕ РЕКИ" - 3
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ДВЕ РЕКИ" - 4
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ДВЕ РЕКИ" - 5
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ДВЕ РЕКИ" - 6
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ДВЕ РЕКИ" - 7
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ДВЕ РЕКИ" - 8
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ДВЕ РЕКИ" - 9
ПРОДАЖБА НА АПАРТАМЕНТ В АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС "ДВЕ РЕКИ" - 10

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20227010400472 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ЛИЙ ДЕЙВИД МОРИС и САРА ЛУИС ТЕЙЛЪР.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор:61813.64.633.5.60, представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1, с площ: от 39,56кв.м., ЕКАТТЕ: 61813, в кадастрален район: 64, в поземлен имот: 61813.64.633, в сграда: 61813.64.633.5, по кадастралната карта на гр.Разлог. Прилежащи части: 8,45кв.м. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: 61813.64.633.5.61; 61813.64.633.5.59, Под обекта: 61813.64.633.5.57, Над обекта: 61813.64.633.5.61; 61813.64.633.5.62. Стар идентификатор: няма

Административен адрес: гр. Разлог, Бельов баир, Апартаментен комплекс „Две реки“, ет.3, ап.60

Описание по стар идентификатор: АПАРТАМЕНТ №64 на трети жилищен етаж, на кота +12,00м., със застроена площ от 39,56кв.м., състоящ се от входно антре, кухненски бокс, дневна, баня с тоалетна и тераса, при съседи на апартамента: Апартамент №63, апартамент №65, стълбищна клетка и двор, ВЕДНО с 0,983%ид.ч., равняващи се на 8,45кв.м. От общите части на сградата, КАКТО и 0,906%ид.ч. От правото на строеж върху мястото, находящ се в сграда блок 5, представляваща АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС „ДВЕ РЕКИ“, изградена съгласно одобрени строителни книжа и Разрешение за строеж №145 от 22.12.2005г., издадено от Общ. Разлог, на етап „груб строеж“, изградена в поземлен имот, находящ се на 5-ти километър, местност „Бельов баир“ в землището на гр. Разлог /извън строителните граници/, представляващ имот №001633 с площ от 4 421,23кв.м., при съседи на имота: гора, общинско място, държавен имот и вътрешна река, който имот е отреден за „Апартаментен комплекс“, Съгласно Заповед за одобряване на ПУП за имота №РД 15-888/22.12.2005г. На кмета на Общ. Разлог.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор:61813.64.633.5.60:

Апартамента се намира в четири етажна масивна сграда, представляваща, част от апартаментен комплекс с търговско наименование „ДВЕ РЕКИ“, същият се намира в непосредствена близост от пътя свързващ гр. Разлог с гр. Симитли и е на около три километра, северозападно от гр. Разлог. Достъпът до комплекса се осъществява директно от главния път. Същия е с изградена вертикална планировка. Апартамента се намира на четвърти етаж на кота +12.00м. от четириетажна масивна сграда, със стоманобетонни греди колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е двускатен дървен с керемиди. Външните стени се изпълнени с топлоизолация, на първо ниво - облицовка с камък, а останалата част, частично дървена обшивка, частично – минерална мазилка. Стълбищната клетка е стоманобетонна и е с под – теракота, стени – гипсокартон и минерална мазилка, таван – гипсокартон, шпакловка и латекс. Входна врата – алуминиева.

Самостоятелния обект се състои от дневна, кухненски бокс, баня с тоалетна, входно антре и тераса. Дневната и входното антре са с под – циментова замазка и мокет, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс, таван във входното антре – окачен тип Армстронг, частично демонтиран. В дневната е монтирана камина, частично облицована с врачански камък. Кухненския бокс е с под – теракота, стени и таван – гипсокартон, шпакловка и латекс, частично по стени – фаянс. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван – окачен тип Армстронг, частично демонтиран. Терасата е с под – теракота, стени – дървена обшивка, таван – дървена покривна конструкция. Парапет – дървен ажурен. Ел. инсталация – до точка, демонтирана. ВиК до тапа – демонтирана. Дограма – ПВЦ. Входна и вътрешна врата – МДФ. На входа е монтирана втора метална врата. Апартамента е в лошо състояние за частичен ремонт.

 

Начална цена 33 687лв./тридесет и три хиляди шестстотин осемдесет и седем лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Законна ипотека в полза на взискателя, вписана с дв.вх.рег.№5398 от 15.08.2007г., акт 76, том 1, в Сл. по вписванията гр. Разлог и Подновяване на Законна ипотека, вписана с дв.вх.рег.№3179 от 09.08.2017г., акт 123, том 3, в Сл. по вписванията гр. Разлог;2.Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№1542 от 05.04.2022г., акт 115, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 18.11.2022г. до 17.00часа на 19.12.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.12.2022г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЧСИ Ал. Цанковски с рег.№701 чрез ПЧСИ КИРИЛ АТАНАСОВ, с тел. за връзка: 073/831138, на адрес: гр. Разлог, Бельов баир, Апартаментен комплекс „Две реки“, ет.3, ап.60.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ