ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В М.ТРЕЩЕНИК, ГР. ЯКОРУДА

Дата на публикуване: 17.11.2022 г. в 17:37 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В М.ТРЕЩЕНИК, ГР. ЯКОРУДА - 1
Начална цена:
2856.00 лв.

Номер на публична продан:
0001119

Номер на изпълнително дело:
20187010400395

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Якоруда

Адрес:
м. "Трещеник"

Площ:
2035.00 кв.м.

Срок:
от 18.11.2022 до 19.12.2022

Дата на отваряне:
20.12.2022 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПП-395-18-18.11.2022-19.12.2022-1-НИВА ТРЕЩЕНИК.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В М.ТРЕЩЕНИК, ГР. ЯКОРУДА - 2
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В М.ТРЕЩЕНИК, ГР. ЯКОРУДА - 3
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В М.ТРЕЩЕНИК, ГР. ЯКОРУДА - 4
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В М.ТРЕЩЕНИК, ГР. ЯКОРУДА - 5
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В М.ТРЕЩЕНИК, ГР. ЯКОРУДА - 6
ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В М.ТРЕЩЕНИК, ГР. ЯКОРУДА - 7

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20187010400395НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ПЕТЪР СЛАВЕВ БАМБОВи РАЙНА ВАСИЛЕВА БАМБОВА.

 

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

1/4(една четвърт)идеална част от Поземлен имот с идентификатор: 87338.101.124, Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, Категория на земята: 10 с площ от 2 035,00кв.м., ЕКАТТЕ:87338, в кадастрален район: 101, по кадастралната карта на м. Трещеник, общ. Якоруда. Предишен идентификатор: няма. Номер по предходен план: 101124. Съседи: 87338.101.74; 87338.101.116; 87338.101.17; 87338.101.10; 87338.101.111

Адрес на помезления имот: м. Трещеник, общ. Якоруда

Описание по стар идентификатор:

1/4(една четвърт)идеална част от ДРУГА СЕЛИЩНА СТ. ТЕРИТОРИЯ с площ от 2,035 дка (два декара и тридесет и пет квадратни метра/, имот №101124 /едно, нула, едно, едно, две, четири/, десета категория, местността „Трещеник“ по картата на землището на гр. Якоруда, при граници /съседи/: имот с №101074 – дере на стоп. от общината; имот с №101111 – ливада на насл. на Никола Георгиев Паланков, имот с №101017 – ливада на Борис Паланков, имот с №101116 – ливада на Петър Иванов Чакъров.

Адрес на имота: гр. Якоруда, м. „Трещеник“

Подробно описание на Поземлен имот с идентификатор: 87338.101.124: Поземления имот е с почти правилна форма, с лека денивелация, посока – югозапад. По имотна граница от югоизток, частично е изградена – дървена ажурна ограда., а останалата част по имотни граници, имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. Същият не е обработваем и същият частично се е самозалесил. В непосредствена близост до имота има изградена мрежа – ниско напрежение. Достъпа до имота се осъществява по черен път. Имота се намира на около два километра – южно преди туристически комплекс “Трещеник“. При огледа на място се установи, че в имота в североизточната му част е изградена едноетажна паянтова сграда със застроена площ от 80.00кв.м. в същата няма изградени Ел. и ВиК инсталации. Тъй като сградата е паянтова за нея няма издадени строителни книжа.

 

Начална цена 2 856лв./две хиляди осемстотин петдесет и шест лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№1293 от 03.04.2019г., акт 146, том І;

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 18.11.2022г. до 17.00часа на 19.12.2022г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 20.12.2022г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ХРИСТО ЗАХАРИЕВ ШАЛАМАНОВ с тел. за връзка: 0888/988138, на адрес: по местонахождение на имота.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ