ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БАНСКО

Дата на публикуване: 13.02.2024 г. в 14:09 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БАНСКО - 1
Начална цена:
7089.00 лв.

Номер на публична продан:
0001122

Номер на изпълнително дело:
20167010400503

Вид на имота:
Земеделска земя

Местоположение:
Банско

Адрес:
м. "Гарван"

Площ:
5053.00 кв.м.

Срок:
от 14.02.2024 до 14.03.2024

Дата на отваряне:
15.03.2024 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-503-16-14.02.2024-14.03.2024-2 ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТА-5.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БАНСКО - 2
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БАНСКО - 3
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БАНСКО - 4
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БАНСКО - 5
ПРОДАЖБА НА 1/2 (ЕДНА ВТОРА) ИДЕАЛНА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - НИВА В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. БАНСКО - 6

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20167010400503 НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛИСТРИНА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

 

II). 1/2(една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.9.133, Трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, с площ: 5053 кв.м., ЕКАТТЕ: 02676, в кадастрален район: 9, по кадастралната карта на гр.Банско; Категория на земята при неполивни условия: 9; Съседи на поземления имот: 02676.9.295, 02676.9.167, 02676.9.1128, 02676.9.132, 02676.9.134.

Адрес на поземления имот: гр. Банско, м. „Гарван“

Описание по стар идентификатор: 1/2(една втора) идеална част от ЛИВАДА от 5,053 дка (пет дка и петдесет и три кв.м.), девета категория, местност ГАРВАН, представляващ имот №009133 по картата на землището на гр. Банско, при граници /съседи/: имот №009132 – ливада на насл. на Димитър Костадинов Калистрин, имот №000128 – полски път на Община Банско, имот №009167 – ливада на Петруна Георгиева Кушлева, имот №009295 – ливада на насл. на Катерина Костадинова Събева, имот №009134 – ливада на насл. на Георги Благов Стоянов.

Подробно описание на ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 02676.9.133: Поземления имот е с почти правилна форма, с лека денивелация – посока северозапад. Същият не е ограничен и няма изградени трайни огради. Имота е необработваем. В близост до имота има Ел. Мрежа – „ниско напрежение“. Достъпът до имота се осъществява по селскостопански път. От югоизточната му страна, имота е в непосредствена близост, през селскостопански път с Пречиствателната станция за отпадни води – гр. Банско.

 

Начална цена 7 089лв./седем хиляди и осемдесет и девет лева/

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1.Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с вх.рег.№2399 от 17.06.2019г., акт 40, том ІI; 2.Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Разлог с дв.вх.рег.№616 от 03.11.2022г., акт 165, том IІ;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. РАЗЛОГ

от 9.00часа на 14.02.2024г. до 17.00часа на 14.03.2024г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 15.03.2024г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. РАЗЛОГ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта, на адрес: по местонахождение на имотите.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ