ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ПАРЦЕЛА МАГАЗИН НА ПЪРВИ ЕТАЖ, НАХОДЯЩ СЕ В С. ЛЪЖНИЦА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА

Дата на публикуване: 28.09.2023 г. в 15:43 ч.

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ПАРЦЕЛА МАГАЗИН НА ПЪРВИ ЕТАЖ, НАХОДЯЩ СЕ В С. ЛЪЖНИЦА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 1
Начална цена:
47111.00 лв.

Номер на публична продан:
0001135

Номер на изпълнително дело:
20227010400610

Вид на имота:
Магазин

Местоположение:
Лъжница

Адрес:
общ. Гоце Делчев

Площ:
86.78 кв.м.

Срок:
от 04.09.2023 до 04.10.2023

Дата на отваряне:
05.10.2023 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-610-22-04.09.2023-4.10.2023-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ПАРЦЕЛА МАГАЗИН НА ПЪРВИ ЕТАЖ, НАХОДЯЩ СЕ В С. ЛЪЖНИЦА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 2
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ПАРЦЕЛА МАГАЗИН НА ПЪРВИ ЕТАЖ, НАХОДЯЩ СЕ В С. ЛЪЖНИЦА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 3
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ПАРЦЕЛА МАГАЗИН НА ПЪРВИ ЕТАЖ, НАХОДЯЩ СЕ В С. ЛЪЖНИЦА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 4
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ПАРЦЕЛА МАГАЗИН НА ПЪРВИ ЕТАЖ, НАХОДЯЩ СЕ В С. ЛЪЖНИЦА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 5
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ПАРЦЕЛА МАГАЗИН НА ПЪРВИ ЕТАЖ, НАХОДЯЩ СЕ В С. ЛЪЖНИЦА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 6
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ПАРЦЕЛА МАГАЗИН НА ПЪРВИ ЕТАЖ, НАХОДЯЩ СЕ В С. ЛЪЖНИЦА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 7
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ПАРЦЕЛА МАГАЗИН НА ПЪРВИ ЕТАЖ, НАХОДЯЩ СЕ В С. ЛЪЖНИЦА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 8
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ПАРЦЕЛА МАГАЗИН НА ПЪРВИ ЕТАЖ, НАХОДЯЩ СЕ В С. ЛЪЖНИЦА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 9
ПРОДАЖБА НА ПАРЦЕЛ, ВЕДНО С ПОСТРОЕНИЯ В ПАРЦЕЛА МАГАЗИН НА ПЪРВИ ЕТАЖ, НАХОДЯЩ СЕ В С. ЛЪЖНИЦА - ПРОДАЖБАТА Е ПРЕКРАТЕНА - 10

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20227010400610НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: „ОСИКОВСКИ-2012“ ЕООД с ЕИК: 201873454.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел VIII(осми) от квартал 35(тридесет и пети) по плана на село Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград, утвърден със Заповеди №647/1983г. на Кмета на Общината, с площ за имота от 275(двеста седемдесет и пет) квадратни метра, при съседи на имота по скица: изток – улица, запад - УПИ парцел VII(седми), север – УПИ парцел III(трети) и УПИ парцел IV(четвърти), юг – УПИ парцел VI(шести), ВЕДНО с МАГАЗИН със складово помещение(бивша „Поща“) със застроена площ от 86,78(осемдесет и шест цяло и седемдесет и осем стотни)кв.м., находящ се на кота 0(нула) в двуетажна търговска сграда застроена в гореописания имот.

Подробно описание на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – парцел VIII, квартал 35: Поземления имот е с неправилна форма, с лека денивелация – посока изток. По имотни граници от североизток е изградена плътна ограда на Н=2,00м., в останалата част имота не е ограничен и няма изградена трайни огради. По имотна граница от северозапад е изградена бетонна подпорна стена на Н=0,50м. в незастроената част на имота е с изградена вертикална планировка с изградени , частично плочник от бетонови павета, частично – зелени площи. В имота има Ел. и ВиК инсталации. В имота е изградена триетажна масивна сграда с тавански етаж. Имота се намира в непосредствена близост до местното Читалище и Училището.

Подробно описание на Магазин със складово помещение(бивша „Поща“): Магазина се намира на първи етаж на кота 0,00м. от триетажна масивна сграда с тавански етаж. Покривът на сградата е скатен дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени с топлоизолация и минерална мазилка. Достъпът до магазина се осъществява от нивото на терена, от източната част на сградата. Има и монтирана втора входна врата от западната страна на сградата, както и входна врата от ресторанта от южната страна на сградата. Магазина се състои от: зала, склад, и баня с тоалетна. В залата са особени две зони, са изграден параван от алуминиева дограма. Залата е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс, частично по стени – фаянс. Склада и банята с тоалетна са със светла височина на Н=2,00м. и са на кота +1,00м. от нивото на залата. Достъпът до склада и банята с тоалетна се осъществява по вътрешни бетонови стъпала от залата. В склада са обособени две преходни помещения с плъзгаща алуминиева врата. Помещението от север е с под – теракота, стени и таван – шпакловка и латекс. Помещението от юг е с под – венецианска мозайка с мраморни плочи, стени и таван – шпакловка и латекс. Достъпът до банята с тоалетна се осъществява от складовото помещение от юг и е с под – теракота, стени на Н=1,80м. – фаянс, а останалата част и тавана – шпакловка и латекс. В магазина има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – ПВЦ. входна и вътрешни врати – алуминиеви.

 

Начална цена 47 111лв./четиридесет и седем хиляди сто и единадесет лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с дв.вх.рег.№2022 от 26.05.2022г., акт 80, том І; 2.Възбрана в полза на „Обединена българска банка“ АД, вписана в службата по вписвания гр. Гоце Делчев с дв.вх.рег.№4940 от 24.11.2021г., акт 144, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

от 9.00часа на 04.09.2023г. до 17.00часа на 04.10.2023г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 05.10.2023г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача „ОСИКОВСКИ-2012“ ЕООД с ЕИК: 201873454 чрез СЮЛЕЙМАН СЮЛЕЙМАНОВ ОСИКОВСКИ с тел. За призоваване: 0878/328700, на адрес: село Лъжница, община Гоце Делчев.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ