ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ГОРСКИ МАСИВ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЯКОВО, ОБЩ. ПЕТРИЧ

Дата на публикуване: 20.02.2024 г. в 16:58 ч.

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ГОРСКИ МАСИВ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЯКОВО, ОБЩ. ПЕТРИЧ - 1
Начална цена:
18402.00 лв.

Номер на публична продан:
0001141

Номер на изпълнително дело:
20237010400618

Вид на имота:
Други

Местоположение:
Яково

Адрес:
общ. Петрич, местност "Параспуро"

Площ:
30079.00 кв.м.

Срок:
от 22.01.2024 до 22.02.2024

Дата на отваряне:
23.02.2024 г. в 14:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - ПЕТРИЧ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-618-23-22.01.2024-22.02.2024-ГОРИ-2.pdf

ПРОДАЖБА НА 1/4 (ЕДНА ЧЕТВЪРТ) ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ГОРСКИ МАСИВ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЯКОВО, ОБЩ. ПЕТРИЧ - 2

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20237010400618НАНЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОБСТВЕНОСТ на длъжника:ТРАЯН ФИЛЬОВ ПАШОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ:

 

III). 1/4(една четвърт) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 87312.75.6, с площ 30 079 кв.м., Трайно предназначение на територията: Горска, Начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора, както следва: отдел 1084/ф с площ 19013 кв.м. - широколистни високостъблени / семенно насаждение; отдел 1084/ч с площ 11064 кв.м. - широколистни високостъблени / семенно насаждение; ЕКАТТЕ: 87312, в кадастрален район: 75, по кадастралната карта на с. Яково, общ. Петрич; Предишен идентификатор: няма; Номер по предходен план: 075006; Съседи на поземления имот: 87312.2.54, 87312.2.55, 87312.2.56, 87312.2.11, 87312.2.10, 87312.2.9, 87312.2.8, 87312.75.4, 87312.75.26, 87312.75.36, 87312.75.37 и 87312.75.36;

Адрес на имота: с. Яково, общ. Петрич, местност „Параспуро“

НАЧАЛНА ЦЕНА 18 402лв./осемнадесет хиляди четиристотин и два лева/

 

Върху недвижимите имоти има наложени следните тежести:1.Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Петрич с дв.вх.рег.№2079 от 27.10.2017г., акт 124, том І; 2.Отбелязване по вписани искови молби, вписано в службата по вписвания гр. Петрич с дв.вх.рег.№40 от 17.01.2011г., акт 7, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. ПЕТРИЧ

от 9.00часа на 22.01.2024г. до 17.00часа на 22.02.2024г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 23.02.2024г. от 14.00часа в сградата на Районен съд – гр. ПЕТРИЧ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят. Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ