ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД

Дата на публикуване: 31.10.2023 г. в 15:09 ч.

ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 1
Начална цена:
12426.00 лв.

Номер на публична продан:
0001146

Номер на изпълнително дело:
20137010400931

Вид на имота:
Гараж

Местоположение:
Благоевград

Адрес:
ул. "Борис Сарафов" №31, ет.0

Площ:
18.20 кв.м.

Срок:
от 01.11.2023 до 01.12.2023

Дата на отваряне:
04.12.2023 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - БЛАГОЕВГРАД

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ПП-931-13-01.11.2023-01.12.2023-ГАРАЖ-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 2
ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 3
ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 4
ПРОДАЖБА НА ГАРАЖ В ГР. БЛАГОЕВГРАД - 5

Описание:

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20137010400931 НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: ЙОРДАНКА АСЕНОВА РИЗОВА.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 04279.605.199.1.9, представляващ: ГАРАЖ с площ: 18,20 кв.м., ЕКАТТЕ: 04279, в кадастрален район: 605, в поземлен имот: 04279.605.199, в сграда: 04279.605.199.1 по кадастралната карта на гр.Благоевград; Брой нива на обекта: 1; Прилежащи части: ведно със съответните ид.ч. от общите части на сградата и толкова ид.ч. от правото на строеж върху мястото; Стар идентификатор: 04279.605.199.1.1; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 04279.605.199.1.2; 04279.605.199.1.10; Под обекта: няма; Над обекта: 04279.605.199.1.3;

Административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Борис Сарафов“ №31, ет.0

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор: 04279.605.199.1.9: Самостоятелния обект се намира на първи етаж на кота -+0,00м. от четириетажна масивна жилищна сграда, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди. Външните стени са изпълнени, частично с варова мазилка, частично с минерална мазилка. Сградата се намира в широк център на гр. Благоевград, в район с напълно изградена инженерна инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Районът е застроен предимно с жилищни сгради – ниско застрояване. Сградата се намира в близост до пето основно училище и плувния комплекс.

Самостоятелния обект, представлява преходно помещение от група от три преходни гаража, обособени от югоизток от сграда с ид. 04279.605.199.2 и от северозапад самостоятелен обект в сграда с ид.04279.605.199.1.10. Достъпът до самостоятелния обект, предмет на описа се осъществява от сграда с ид. 04279.605.199.2, като няма директен достъп до улица „Борис Сарафов“. Същото представлява едно еднообемно помещение, без изградени, стени към сграда с ид.04279.605.199.2 и самостоятелен обект с ид. 04279.605.199.1.10, същото е с под – обикновена мозайка, стени и тавана – варова мазилка, частично по стени – фаянс. Има изградена Ел. инсталация. Няма изградена дограма и монтирани врати.

 

НАЧАЛНА ЦЕНА 12 426лв./дванадесет хиляди четиристотин двадесет и шест лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:Възбрана в полза на взискателя по делото, вписана в службата по вписвания гр. Благоевград с дв.вх.рег.№4297 от 31.07.2023г., акт 150, том I;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. БЛАГОЕВГРАД

от 9.00часа на 01.11.2023г. до 17.00часа на 01.12.2023г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в “ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, IBAN: BG08BPBI81701605703587, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 04.12.2023г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. БЛАГОЕВГРАД.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача ЙОРДАНКА АСЕНОВА РИЗОВА с тел. за връзка: 0876/177818, на адрес: гр. Благоевград, ул. „Борис Сарафов“ №31, ет.0.

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

 

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ