ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ

Дата на публикуване: 10.11.2023 г. в 16:39 ч.

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 1
Начална цена:
94939.00 лв.

Номер на публична продан:
0001147

Номер на изпълнително дело:
20237010401157

Вид на имота:
Тристаен апартамент

Местоположение:
Сандански

Адрес:
ул. "Сандански, ул. "Солунска" №24, ет.2

Площ:
78.00 кв.м.

Срок:
от 13.11.2023 до 13.12.2023

Дата на отваряне:
14.12.2023 г. в 13:00 ч.

Място на отваряне:
РАЙОНЕН СЪД - САНДАНСКИ

Сканирани обявления:
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПП-1157-23-13.11.2023-13.12.2023-1.pdf

ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 2
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 3
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 4
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 5
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 6
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 7
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 8
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 9
ПРОДАЖБА НА ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ В ГР. САНДАНСКИ - 10

Описание:

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Подписаният Александър Борисов Цанковски – частен съдебен изпълнител с рег.№701 и район на действие Окръжен съд - Благоевград, на основание чл.487 от ГПК,

ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН ПО Изп. дело №20237010401157НАНЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ на длъжника: СТИЛЯН ВАЛЕРИЕВ КОЦЕЛОВ.

ОПИСАНИЕ НА ИМОТА:

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор:65334.300.572.1.2, представляващ: Жилище, апартамент. Брой нива на обекта: 1, с площ от 78,00кв.м., ЕКАТТЕ: 65334, в кадастрален район:300, в поземлен имот: 65334.300.572, в сграда: 65334.300.572.1, по кадастралната карта на гр. Сандански. Прилежащи части: Съответните ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Съседни самостоятелни обекти: На същия етаж: няма, Под обекта: няма, Над обекта: няма

Административен адрес: гр. Сандански, ул. „Солунска“ №24, ет.2

Описание по стар идентификатор: ВТОРИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ в южната половина от къщата близнак, построена в УПИ VIII, кв.31, по плана на гр. Сандански, с площ на имота от 380,00кв.м., при съседи на имота: улица, Илия Петров Бойчев и Илия Петров Ламньов.

Подробно описание на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор:65334.300.572.1.2:Самостоятелния обект се намира на втори жилищен етаж от жилищна сграда с приземен етаж, три жилищни етажа и тавански етаж, масивна конструкция, със стоманобетонни греди, колони и плочи и тухлени външни и вътрешни преградни стени. Покривът на сградата е скатен, дървен с керемиди, външните стени на нивото на етажа – тухлена зидария. Стълбищната клетка е стоманобетонна, двураменна и е с под – обикновена мозайка, стени на Н=0,80м. – варова мазилка и блажна боя, а останалата част и тавана – варова мазилка и латекс. Парапет от плътна тухлена зидария. Входна врата – дървена. Сградата се намира в широк център на гр. Сандански, в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Районът е застроена предимно с жилищни сгради ниско и средно застрояване. Мястото е транспортно достъпно. Сградата се намира на около триста метра северно от центъра на града.

Самостоятелни обект се състои от: дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, коридор и две тераси, едната от изток с достъп от спалнята от югоизток и другата от запад с достъп от дневната. Дневната, трапезарията, двете спални и коридорът са с под – дървено дюшеме, стени и таван – варова мазилка и латекс, частично по стени в спалнята от югоизток – тапети. Кухненският бокс е с под – теракота, стени на Н=1,80м. – МДФ – плоскости, а останалата част – варова мазилка и латекс. Таван – окачен тип Армстронг. Банята с тоалетна е с под – теракота, стени – фаянс, таван окачен тип Армстронг. Двете тераси са с под – обикновена мозайка, стени и таван – варова мазилка и латекс. Парапет – плътна тухлена зидария. Терасата от запад към дневната е остъклена с винкелови профили. В обекта има изградени и функциониращи Ел. и ВиК инсталации. Дограма – ПВЦ. Вътрешни врати – на дневната и банята с тоалетна – алуминиеви, на двете спални МДФ. Входна врата – шпервана. Самостоятелния обект е в много добо общо състояние без видими дефекти.

 

Начална цена 94 939лв./деветдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и девет лева/

 

Върху недвижимия имот има наложени следните тежести:1.Договорна ипотека, вписана с дв.вх.рег.№2292 от 16.10.2020г., акт 87, том 1, в сл. по вписванията гр. Сандански, в полза на взискателя по делото;2.Възбрана в полза на взискателя по делото, наложена от ЧСИ Ал. Цанковски, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с дв.вх.рег.№2562 от 07.08.2023г., акт 89, том І;

 

Проданта ще се извърши в сградата на Районен съд гр. САНДАНСКИ

от 9.00часа на 13.11.2023г. до 17.00часа на 13.12.2023г.,

 

където лицата желаещи да участватмогат да се запознаят с книжата по проданта и да наддават - след като внесат по специалната сметка на ЧСИ Александър Цанковски в Банка “ДСК” АД, IBAN: BG53STSA93000012210175, задатък в размер на 10%/десет процента/ от началната цена на имота, който желаят да закупят. Наддаването се извършва в деловодството на Районния съд, с наддавателно предложение по образец- подадено в запечатан плик, към което се прилага копие от лична карта за физическо лице, съответно удостоверение от актуално състояние за фирми, както и екземпляр от вносната бележка за внесен задатък. За всеки един имот се подава само едно писмено наддавателно предложение в отделен плик.

 

Отваряне на наддавателните предложения на дата: 14.12.2023г. от 13.00часа в сградата на Районен съд – гр. САНДАНСКИ.

 

За недействителни ще бъдат обявявани наддавателни предложения подадени е от лица които нямат право да наддават; не е посочен имота за който се наддава, не е посочена цената или цената е по-ниска от посочената в обявлението или цената е по-висока с 30% от посочената в обявлението; не е внесен задатък или внесения задатък е по-малък от 10% от цената на имота. Във всички други случаи, когато е нарушен закона.

 

На осн. чл.175 от ЗЗД след извършването на публична продан на имота всички ипотеки върху него, както и всички вещни права, учредени след първата ипотека, се погасяват.

 

ОПРЕДЕЛЯМ ВРЕМЕ ЗА ОГЛЕД на имота, предмет на публичната продан, от лицата желаещи да го закупят: Всеки делничен ден в дните на извършване на проданта от 09.00часа до 17.00часа, след предварителна уговорка с пазача СТИЛЯН ВАЛЕРИЕВ КОЦЕЛОВ с тел. за призоваване: 0898/909785, чрез третото лице ВЕСКА ГЕОРГИЕВА КОЦЕЛОВА с тел. за връзка: 0877/102013 – майка на длъжника, на адрес: гр. Сандански, ул. „Солунска“ №24, ет.2 .

Телефон за информация и сигнали за пречене от страна на длъжника /пазача/: 073/831138.

ОТДАЛЕЧЕН ДОСТЪП ЗА ВЗИСКАТЕЛИ